Tematyka prowadzonych przeze mnie prac dotyczy następujących obszarów: finanse przedsiębiorstwa, finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego wykorzystywane w celu pozyskania kapitału przez różnego rodzaju podmioty (przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwo), system bankowy, funkcjonowanie strefy euro oraz analiza wykorzystania funduszy UE.

Przykładowe zagadnienia, które mogą być przedmiotem rozważań w ramach prac dyplomowych:

 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa kapitałem własnym.
 • Rola kapitałów obcych w przedsiębiorstwie.
 • Kredyt bankowy jako źródło finansowania potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Wykorzystanie leasingu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa.
 • Rola obligacji w finansowaniu inwestycji.
 • Rynek kapitałowy w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstw.
 • Rola i funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych.
 • Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie.
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa.
 • Ocena projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
 • Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Rynek papierów dłużnych w Polsce.
 • System bankowy w Polsce.
 • Aktywne i pasywne czynności bankowe.
 • Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem.
 • Rola banku centralnego w kształtowaniu polityki pieniężnej.
 • Funkcjonowanie i rola Europejskiego Banku Centralnego.
 • Budżet Unii Europejskiej.
 • Polska w strefie euro.
 • Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.
 • Kryzys finansowy w krajach Unii Europejskiej.
 • Wykorzystanie finansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 • Zasady funkcjonowania i zakres systemu budżetowego państwa.
 • System finansowy jednostek samorządu terytorialnego.