Tematy prac dyplomowych

 • Niezawisłość sędziego
 • Pozycja ustrojowa NIK
 • Zasady prawa wyborczego w Polsce
 • Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
 • Organizacja urzędu w administracji publicznej
 • Finansowanie partii politycznych
 • Parlament Europejski. Wybrana rola w systemie instytucjonalnym UE
 • Funkcje parlamentów narodowych
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rola parlamentów narodowych w integracji europejskiej
 • Wybrane formy ochrony przyrody
 • Ochrona zwierząt
 • Prawo do ochrony zdrowia. Prawa pacjenta
 • Dyrektywa, jako źródło prawa
 • Wybory wójta, burmistrza, prezydenta miasta)
 • Prawa językowe mniejszości narodowych
 • Język polski, jako urzędowy
 • Procedura akcesji do Unii Europejskiej
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Rzecznik Praw Obywatelskich