1. Style kierowania przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi.
2. Socjologiczne i psychologiczne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.
3. Konflikty w pracy i metody ich likwidowania.
4. Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie ....
5. Rola menadżera w efektywnym kierowaniu na przykładzie przedsiębiorstwa X.
6. Rola menedżera w małym przedsiębiorstwie.
7. Etyczne aspekty zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.
8. Rynek pracy w Polsce i wybranych krajach UE.
9. Kobiety na rynku pracy w Polsce i UE.
10. Aktywność zawodowa ludności polskiej.
11. Absolwenci na rynku pracy.
12. Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.
13. Szkolenie jako element polityki zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.
14. Szkolenie jako istotne narzędzie rozwoju pracowników na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.
15. Motywowanie i jego rola w koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej.
16. Analiza systemu motywacyjnego w firmie X.
17. Rola oraz znaczenie struktury organizacyjnej w funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstwa X.
18. Mobbing i jego skutki jako zjawisko o charakterze patologii społecznej.
19. Rodzina i jej obraz oraz znaczenie we współczesnej reklamie polskiej.
20. Zjawisko bezrobocia oraz polityka państwa na rynku pracy w Polsce.
21. Analiza zjawiska wypalenia zawodowego na podstawie wybranej grupy zawodowej np. u pracowników domów opieki społecznej w Polsce.
22. Psychologiczne, socjologiczne i prawne aspekty mobbingu oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku.
23. Analiza i ocena działań związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce na przykładzie województwa opolskiego.
24. System zarządzania społeczną odpowiedzialnością organizacji (np. wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej).
25. Zarządzanie małą firmą na przykładzie ...
26. System wynagrodzeń jako element zarządzania w przedsiębiorstwie ...
27. Zarządzanie konfliktem w firmie ...
28. Znaczenie systemu okresowych ocen pracowniczych w zarządzaniu kadrami na przykładzie firmy ...
29. Etyczne aspekty zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa X.
30. Ubóstwo i wykluczenie społeczne.
31. Rola lidera w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
32. Rola warunków pracy i stosunków pracy a zarządzania zasobami ludzkimi.
33. Jakość warunków pracy na podstawie przedsiębiorstwa X.
34. Ochrona środowiska pracy.
35. Problemy społeczne ochrony pracy.
36. Społeczne skutki bezrobocia.
37. Zatrudnienie i bezrobocie osób niepełnosprawnych.
38. Proces starzenia się ludności a polityka społeczna.
39. Rola kierownika (menedżera) w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
40. Rola adaptacji pracowników w zarządzaniu.
41. Gospodarowanie czasem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
42. Znaczenie kierowania oraz zakres funkcjonalny współczesnego kierownika.
43. Motywowanie personelu do pracy - teoria i analiza (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej).
44. Motywacyjna rola systemów wynagrodzeń pracowniczych.
45. Komunikacja jako istotny element kultury organizacyjnej.
46. Motywacja i jej stymulacja w zarządzaniu.
47. Wpływ reklamy na model współczesnej rodziny.
48. Społeczna odpowiedzialność samorządu terytorialnego (np. na podstawie wybranej gminy).
49. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa ...
50. Koncepcja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i próba integracji systemowej na przykładzie Zakładu X.
51. System motywacji jako kluczowy czynnik kształtowania kapitału ludzkiego.

Tematy zgłaszane przez samych studentów są mile widziane!