Tematyka naukowa seminarium koncentruje się wokół zagadnień z zakresu prawa administracyjnego ogólnego i materialnego, prawa postępowania administracyjnego oraz europejskiego prawa administracyjnego. Podczas seminarium student zdobywa i rozwija wiedzę w zakresie zagadnień związanych w wybranym tematem pracy oraz w zakresie metodologii jej pisania i redagowania.

Przedmiotem rozważań pracy mogą być następujące zagadnienia:

 1. Funkcjonowanie współczesnej administracji publicznej w Polsce, np.

1.1.Organizacja administracji publicznej,

1.2.Decentralizacja i dekoncentracja w administracji publicznej,

1.3.Nadzór i kontrola w administracji publicznej,

1.4.Formy działania administracji publicznej.

 1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, np.

2.1.Normatywne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,

2.2.Organy władzy samorządowej,

2.3.Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym,

2.4.Nadzór i kontrola nad samorządem terytorialnym,

2.5.Prawo miejscowe w samorządzie terytorialnym.

2.6.Uczestnictwo w życiu publicznym mieszkańców jednostek samorządu

     terytorialnego.

 1. Prawo administracyjne Unii Europejskiej, np.

3.1.Źródła prawa administracyjnego Unii Europejskiej,

3.2.Prawne formy działania w prawie administracyjnym Unii Europejskiej,

3.3.Ustrojowe prawo administracyjne Unii Europejskiej,

3.4.Elementy części szczególnej europejskiego prawa administracyjnego.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Organy powiatu jako podmioty władzy samorządowej na przykładzie powiatu cieszyńskiego.
 • Decyzja administracyjna jako prawna forma działania administracji publicznej w Polsce.
 • Referendum gminne i konsultacje społeczne jako formy demokracji bezpośredniej w gminie.
 • Akty prawa miejscowego organów gminy na przykładzie gminy Popielów.
 • Zasady zatrudniania pracowników samorządowych na przykładzie gminy Turawa.
 • Modele administracji publicznej w Unii Europejskiej na przykładzie Polski i Niemiec.
 • Zasady postępowania administracyjnego wspólne dla państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Zasady nadzoru nad samorządem gminnym.
 • Kontrola administracji publicznej w Polsce na przykładzie kontroli sprawowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 • System sądownictwa administracyjnego w Polsce.