Oferta Badawcza

KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • ocena sprawności rozwojowej firm – wdrażanie innowacji w sektorze MSP, ze szczególnym uwzględnieniem, innowacji marketingowych oraz organizacyjnych,
 • badania rynkowe i marketingowe,
 • analiza i usprawnianie technik sprzedaży i komunikacji z klientem,
 • analiza i ocena efektywności kapitału klienckiego,
 • analiza i ocena kapitału ludzkiego,
 • analiza potrzeb szkoleniowych, pomiar jakości usług, w tym: definiowanie oczekiwań i doświadczeń nabywców, jak i ich zmian, określenie poziomów jakości usługi, zarządzanie poziomem jakości wykonywanych usług,
 • możliwości i ograniczenia we wprowadzaniu rozwiązań biznesowych do sektora publicznego,
 • optymalizacja kosztów funkcjonowania organizacji poprzez zastosowanie outsourcingu,
 • badania i propagowanie w praktyce gospodarczej zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Oferta usługowa:

 • opracowanie/aktualizacja strategii rozwoju, strategii marketingowej/biznes planu,
 • przeprowadzenie analizy procesu świadczenia usług,
 • opracowanie programu restrukturyzacji organizacji i wsparcie przeprowadzenia procesu,
 • wsparcie przygotowania, wdrażania i rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy europejskich,
 • doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (korekta strategii personalnej, pozyskiwanie personelu, motywacja, ocena pracownicza),
 • opracowanie opisów stanowisk pracy, profilów kompetencyjnych oraz wartościowanie stanowisk pracy,
 • prowadzenie szkoleń m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania czasem, motywacji, komunikacji biznesowej i negocjacji, zarządzania różnorodnością.

KATEDRA EKONOMII, FINANSÓW I BADAŃ REGIONALNYCH

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • ewaluacja ekonomiczna wydatkowania środków przeznaczonych na rozwój regionów,
 • finansowanie działalności w warunkach ograniczeń finansowych,
 • ewaluacja polityk i programów publicznych,
 • analiza efektywności inwestycji, ocena ryzyka inwestycyjnego,
 • systemy rachunkowości finansowej i menedżerskiej i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach.

Oferta usługowa:

 • opracowanie i wdrożenie systemów kontroli zarządczej,
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • opracowanie i wdrożenie metod zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa,
 • wycena przedsiębiorstwa,
 • opracowanie/aktualizacja strategii/planu rozwoju jst, w tym rozwoju innowacji;
 • ekspertyzy ekonomiczno-finansowe w zakresie rachunkowości,
 • analiza dostępności i efektywności zewnętrznych źródeł finansowania projektów rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • statystyczna analiza danych zastanych,
 • tworzenie narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet i wywiadów) do badań sondażowych,
 • analiza i raportowanie wyników badań.

KATEDRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I EUROPEJSKIEGO

 Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • źródła prawa konstytucyjnego, europejskiego i administracyjnego, analiza prawnych form działania administracji, badanie aspektów strukturalnych administracji publicznej, badanie regulacji prawnych,
 • relacje między systemami prawa europejskiego i krajowego, polityka bezpieczeństwa, system instytucjonalny Unii Europejskiej, analiza swobód traktatowych, gospodarcze prawo europejskie,
 • system ochrony praw człowieka,
 • zagadnienia własności intelektualnej.

Oferta usługowa:

 • prowadzenie szkoleń z zakresu wybranych zagadnień prawnych – w szczególności: prawa konstytucyjnego, europejskiego, autorskiego, prawa własności przemysłowej, praw człowieka,
 • doradztwo dotyczące postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, przed sądami oraz trybunałami, a także postępowania w ramach pozasądowych - alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR),
 • doradztwo dotyczące aktów prawa miejscowego, delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług, wolności działalności gospodarczej w polskim prawie konstytucyjnym.

KATEDRA E-BIZNESU I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Oferta badawczo–wdrożeniowa:

 • rola nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu,
 • wpływ przestrzeni elektronicznej na działalność organizacji gospodarczych,
 • istota procesów cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw (wirtualizacja działalności, nowe modele biznesowe, nowe modele współpracy między organizacjami),
 • planowanie rozwoju systemów informacyjnych przedsiębiorstw i organizacji.

Oferta usługowa:

 • prowadzenie doradztwa z tematyki modeli biznesowych opartych na cyfrowej transformacji,
 • opracowanie koncepcji wirtualizacji działalności organizacji,
 • prowadzenie doradztwa z zakresu wykorzystania technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa.

KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I PRAWNYCH

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • kulturowe, społeczne, historyczne, etyczne i prawne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania,
 • filozofia i etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, kodeksy i programy etyczne, polityka complience organizacji;
 • ustrojowe prawo administracyjne - funkcjonowanie gminnych jednostek pomocniczych, partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji oraz rozwój e-administracji,
 • oddziaływanie prawa na społeczeństwo i gospodarkę, metody pomiaru rezultatów prawa;
 • partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument oddziaływania na rozwój lokalny i regionalny. 

Oferta usługowa:

 • opracowanie kodeksu etycznego organizacji,
 • wdrożenie kompleksowego programu etycznego, doradztwo w zakresie tworzenia misji i wizji organizacji, polityki społecznej czy polityki complience organizacji,
 • doradztwo dotyczące tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • projektowanie aktów prawnych, uchwał, regulaminów,
 • opracowywanie opinii i ekspertyz prawnych.

KATEDRA MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • analiza uwarunkowań kulturowych i ekonomicznych międzynarodowej działalności gospodarczej,
 • badanie procesów kulturowych i społecznych zachodzących w społeczeństwie wielokulturowym,
 • badanie kultury organizacji, tworzenie kultury zaufania, bezpieczeństwa, kreatywności, odpowiedzialności,
 • analiza i ocena oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
 • atrakcyjność inwestycyjna regionu.

Oferta usługowa:

 • analiza rynków zagranicznych, opracowanie strategii ekspansji,
 • doradztwo oraz prowadzenie szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej,
 • analiza atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania stresem w organizacji,
 • zarządzanie projektem kultury i kształtowanie kompetencji z zakresu ochrony dóbr kultury,
 • współpraca przy ocenie wartości dziedzictwa kulturowego w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego,
 • przeprowadzenie kwerendy źródłowej dotyczącej jednostek materialnych i niematerialnych wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego danego obszaru i udostępnienie tych materiałów w sposób możliwy do wykorzystania w systemie GIS,
 • opracowanie pełnej dokumentacji historycznej jednostki dla celów rewitalizacyjnych, archiwalnych i informacyjnych.

KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ

Oferta badawczo – wdrożeniowa:

 • realizacja badań naukowych - ilościowych i jakościowych - opracowanie koncepcji badań, metodologii i narzędzi badawczych, realizacja badań terenowych w zakresie rozwoju regionalnego, rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich, procesów demograficznych, migracji zagranicznych ( w tym imigracji zarobkowych), rynku pracy,
 • badania w zakresie polityki edukacyjnej (projekty edukacyjne i ich wpływ na wzrost kompetencji kluczowych, aspiracje i plany zawodowe, stereotypy zawodowe, planowanie kariery zawodowej),
 • badania i analizy odnoszące się do rozwoju struktur oraz inicjatyw klastrowych,
 • badania dot. kapitału społecznego.

Oferta usługowa:

 • diagnostyka i monitoring procesów rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie sytuacji demograficznej, ekonomicznej, rynku pracy i wskaźników rozwoju zrównoważonego,
 • analizy dot. możliwości powstania i rozwoju sieci współpracy, w tym struktur klastrowych,
 • analizy wymagające znajomości dokumentów strategicznych poziomu centralnego oraz regionalnego i lokalnego,
 • analizy wymagające znajomości dokumentów okresu programowania (2014-2020),
 • opracowanie monografii (miejscowości, gmin) odnoszących się do sytuacji społeczno-demograficznej i gospodarczej danego obszaru,
 • opracowanie strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • opracowywanie i zarządzanie projektami,
 • prowadzenie badań ilościowych (np. ankiety) oraz jakościowych (np. wywiady pogłębione wraz z transkrypcją) na zadany temat.