Wydział Ekonomii i Zarządzania
Politechniki Opolskiej

Informacja o kursie dokształcającym nt. „Redagowanie pism”

Kierownik kursu: dr Anna Bohdan
Prowadzący: dr Anna Bohdan, dr Piotr Zamelski

Cele kursu: zapoznanie uczestników kursu z zasadami poprawnego sporządzania pism stosowanych w administracji publicznej i prywatnej: korespondencji wewnętrznej w firmie, korespondencji handlowej oraz pism w sprawach osobowych, z uwzględnieniem zasad formalnych dotyczących układu i redagowania treści tych pism. Część warsztatowa kursu, obejmująca redakcję pism, ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności ich sporządzania, ze szczególnym uwzględnieniem jakości językowej sporządzanego pisma.

Forma kursu: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu.
Zajęcia wykładowe stanowią część teoretyczną kursu, po której następują zajęcia warsztatowe stanowiące jego część praktyczną.

Wymiar kursu: 20 jednostek dydaktycznych (45 min.)

Liczebność grupy: Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się 15 uczestników.

Adresaci kursu: kurs jest skierowany do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Termin zajęć zostanie ustalony na początku roku akademickiego 2017/2018. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych, od godziny 16, w budynku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7 w Opolu.

Wymagane dokumenty i zapisy:
1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy na kurs dokształcający.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, potwierdzony własnoręcznym podpisem należy złożyć w biurze organizacyjno-administracyjnym Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7, u Pani Olgi Kalinowskiej w pokoju nr 118.

Opłata za kurs:
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się 15 uczestników.
Po zgłoszeniu 15 uczestników, każdy z nich otrzyma na adres mailowy nr konta, na które należy uiścić opłatę za kurs w wysokości 200 zł.

Każdy z uczestników zobowiązany jest dostarczyć dowód wpłaty na konto uczelni z dopiskiem w tytule przelewu: Kurs dokształcający – Redagowanie pism. Imię i nazwisko uczestnika kursu wnoszącego opłatę. Dowód opłaty należy złożyć w biurze organizacyjno-administracyjnym Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej przy ul. Luboszyckiej 7, u Pani Olgi Kalinowskiej w pokoju nr 118.

Uregulowanie płatności powoduje wpisanie na listę uczestników kursu.

Pliki do pobrania:

 

plakat 2017 1