Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania"

Czwarta edycja

Opole, 27 listopada 2015

 

Założenia programowe konferencji
Odpowiedzialny biznes odgrywa współcześnie ważną funkcję kulturotwórczą. Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach wymaga działań na rzecz dalszego rozwoju etycznego biznesu na poziomie jednostek, organizacji, państwa oraz na poziomie globalnym. Inicjatywy z zakresu tworzenia organizacji i biznesu „z ludzką twarzą" są prowadzone na całym świecie, a ich ostateczny efekt zależeć będzie od entuzjazmu i zintegrowania wysiłków ludzi biznesu, nauki, pracowników różnych organizacji, konsumentów, promotorów polityki społecznej. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu i odpowiedzialnego konsumeryzmu.
Proponujemy wymianę poglądów na temat:

 • Edukacja etyczna, edukacja etyki biznesu.
 • Programy etyczne organizacji: kodeksy, szkolenia, komórki etyczne.
 • Etyka zarządzania zasobami ludzkimi i etyczne przywództwo.
 • Etyka marketingu, reklamy, PR.
 • Etyka mediów tradycyjnych i nowych mediów.
 • Etyka sfery finansów.
 • Etyka przemysłu farmaceutycznego.
 • Kulturowe uwarunkowania tworzenia bogactwa i etyki biznesu. Zarządzanie międzykulturowe.
 • Prawa i obowiązki konsumentów, działalność organizacji konsumenckich, edukacja konsumencka.
 • Polityka społeczna (m.in. demograficzna, mieszkaniowa) państwa a rozwój społeczeństwa biznesu.
 • Standardy odpowiedzialności organizacji – SA 8000, AA1000, ISO 26000 i inne.
 • Filozofia tworzenia bogactwa.
 • Religia a biznes.
 • Inne tematy zaproponowane przez uczestników.

Ramowy program konferencji obejmować będzie obrady plenarne oraz obrady w sekcjach.

Z wyrazami szacunku
Prof. P.O. dr hab. L. Karczewski,
Mgr H. A. Kretek, WSM Warszawa.

Organizatorzy Konferencji: Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych WEiZ Politechniki Opolskiej, Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu, Biuro Parlamentarne - Prof. Jerzy Buzek, Koło Naukowe - Pracownia Badań nad Kulturą WEiZ PO.

Patronat
Prof. PO dr hab. inż. J. Foltys – dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

Patronat honorowy
Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, doktor h.c. Politechniki Opolskiej.

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. M. Tukiendorf, J.M. Rektor Politechniki Opolskiej
Prof. dr hab. J. Pospolita, prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Nauki.
Prof. dr hab. K. Malik prorektor Politechniki Opolskiej d.s. Infrastruktury i Rozwoju
Prof. dr hab. W. Gasparski, dyrektor honorowy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych przy Akademii Leona Koźmińskiego i IFiS PAN w Warszawie, kierownik Katedry Etyki Biznesu ALK.
Prof. UAM dr hab. J. Sójka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska
Prof. dr hab. inż. J. Kals, Ludvigshafen Univesity.
Prof. dr hab. D. Fobelova, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
Prof. dr hab. P. Czarnecki, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
Prof. dr hab. W. Słomski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie.
Prof. dr hab. A. Kiepas, UŚ.
Prof. dr hab. Jan Róg, URz.
Prof. dr hab. R. Rauziński PO i Instytut Śląski w Opolu.

Komitet Organizacyjny:

Prof. PO. dr hab. L. Karczewski,
Prof. PO. dr hab. M. Kalczyńska.
Prof. dr hab. W. Musialik
Dr D. Kurpiers
Mgr H. A. Kretek

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONFERENCJI JEST:
1. PRZESŁANIE W WERSJI EDYTORSKIEJ ORAZ ZESKANOWANEJ KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Termin nadesłania zgłoszenia i abstraktu (w standardach edytorskich) w języku polskim i angielskim upływa 15 lipca.
2. PRZEKAZANIE OPŁATY KONFERENCYJNEJ:
 Kwota 120,- zł obejmuje: 1. Materiały konferencyjne, 2. Publikację książkową z artykułem autora, którą otrzymają wszyscy autorzy opublikowanych tekstów (organizatorzy dokonają wszelkich starań, aby książkę otrzymali uczestnicy już w dniu konferencji), 3. Posiłek w przerwie obrad.


Prosimy o wniesienie opłaty konferencyjnej po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu artykułu przez organizatorów konferencji do dnia 30.09.2013 r. na konto organizatora:
Politechnika Opolska
ul. Prószkowska 76
45 – 758 Opole
Nr konta: Pekao S.A. I O. Opole numer :
80 1240 1633 1111 0000 2651 2646 z dopiskiem: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji organizatorzy nie przewidują możliwości zwrotu opłaty konferencyjnej.
• Koszty podróży i noclegów ponoszą Uczestnicy konferencji.
• O dokonanie rezerwacji noclegów na czas konferencji Uczestnicy proszeni są we własnym zakresie.
• Teksty wystąpień w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., najpóźniej do dnia 30 sierpnia.


Teksty wystąpień w formie papierowej prosimy przesłać najpóźniej do dnia 30 sierpnia.
na adres:
BIURO PARLAMNTARNE prof. JERZEGO BUZKA, ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• Abstrakt referatu w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej powinien dotrzeć do organizatorów najpóźniej do 15 lipca 2014 r.
• Objętość tekstu wraz z przypisami, abstraktami oraz bibliografią powinna wynosić max. 20 000 znaków wraz ze spacjami (pół arkusza autorskiego). Zasady redagowania tekstu – w załączeniu.
• Za wygłoszenie referatów oraz za ich druk autorzy nie otrzymują wynagrodzenia.
• Pozytywna recenzja nadesłanego tekstu oraz dokonanie terminowej korekty tekstu zgodnie z sugestiami recenzenta stanowi warunek jego druku w pracy zbiorowej (punktacja 4 punkty). W przypadku braku pozytywnej oceny artykułu przez recenzenta lub przez komitet organizacyjny organizatorzy konferencji nie przewidują: 1. Przesyłania autorom w jakiejkolwiek formie wyjaśnień powodów nieprzyjęcia tekstu. 2. Zwrotu wniesionej opłaty konferencyjnej. 3.Odsyłania tekstów.
• Terminarz:
• 15.07 – termin zgłoszenia udziału na załączonym formularzu (w załączeniu) oraz nadesłania abstraktu w języku polskim w objętości ok. 1-2 strony i angielskim ok. 0,5 strony (tekst powinien być napisany zgodnie ze standardami edytorskimi). Abstrakt powinien zawierać imię i nazwisko autora, tytuł referatu, plan referatu (strukturyzacja tekstu – przewidywane podrozdziały), główne problemy badawcze i tezy pracy, przedstawienie co nowego wnosi artykuł do istniejącego stanu wiedzy, najważniejszą literaturę, w oparciu o która powstanie tekst, słowa klucze (max. 5 słów).
• 27.07 – przesłanie osobom, które nadeślą zgłoszenie oraz abstrakty, informacji o przyjęciu przez organizatorów propozycji referatów. Organizatorzy nie zobowiązują się do przesłania uczestnikom uzasadnień dlaczego artykuł został (lub też nie) zaakceptowany.
• 30.08 – termin nadesłania referatu w formie elektronicznej i papierowej oraz oświadczenia autora. Objętość referatu nie powinna przekraczać 20 000 znaków wraz ze spacjami. Artykuł powinien zawierać imię i nazwisko autora, afiliację, tytuł, słowa klucze (max. 5 słów), powinien być ustrukturyzowany tj. podzielony na części poprzedzone wstępem (w nim główne tezy artykułu, nowe wartości poznawcze jakie wnosi artykuł do stanu wiedzy) oraz zakończony podsumowaniem oraz wykorzystaną literaturą, powinien zaweirać plan referatu (strukturyzacja tekstu – przewidywane podrozdziały), główne problemy badawcze i tezy pracy, przedstawienie co nowego wnosi artykuł do istniejącego stanu wiedzy, najważniejszą literaturę, w oparciu o która powstanie tekst,
• 15.09 poinformowanie uczestników o zaakceptowaniu przez organizatorów ich tekstu do publikacji, przesłanie uczestnikom uwag recenzenta.
• 16.09 do 30.09 – dokonanie przez uczestników wpłaty za udział w konferencji po otrzymaniu przez nich informacji o zaakceptowaniu artykułu przez organizatorów.
• Do 11. 10 – uczestnicy proszeni są o odesłanie organizatorom poprawionych tekstów.
• Do 10.11 - przesłany zostanie szczegółowy program konferencji uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział, dokonają opłaty konferencyjnej, prześlą oświadczenie o autorstwie artykułu, otrzymają pozytywną recenzję artykułu oraz dokonają terminowej korekty tekstu.


Adresy do korespondencji:

Katedra Międzynarodowych Stosunków Społecznych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, 45-047 Opole, ul. Luboszycka 7.

BIURO PARLAMENTARNE prof. Jerzego Buzka,
ul. Drzymały 38/1, 47-400 Racibórz

z dopiskiem „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania"
Telefony:
Mgr Henryk Andrzej Kretek, tel. 609 771 772
Prof. PO dr hab. Leszek Karczewski, tel. 693 352 339

Pliki do pobrania: