KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW WIEJSKICH
KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN
KOMISJA OBSZARÓW WIEJSKICH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO

Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w
XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI
dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze
pt.
OBSZARY WIEJSKIE – PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

OPOLE, 27-28 kwietnia 2015

KOMITET NAUKOWY

 · Prof. dr hab. Jerzy Bański
· Dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO
· Prof. zw. dr hab. Krystian Heffner – przewodniczący
· Dr hab. Marian Kachniarz
· Dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK
· Prof. dr hab. Marek Kłodziński
· Prof. zw. dr hab. Krzysztof Malik
· Prof. dr hab. inż. Wiesław Musiał
· Prof. dr hab. Walenty Poczta
· Prof. zw. dr hab. Robert Rauziński
· Prof. dr hab. Andrzej Rosner
· Dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK
· Prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
· Prof. zw. dr hab. Andrzej Suliborski
· Dr hab. Kazimierz Szczygielski, prof. PO
· Prof. zw. dr hab. inż. Marek Tukiendorf
· Prof. dr hab. Jerzy Wilkin
· Dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ
· Prof. dr hab. Józef St. Zegar

PROBLEMATYKA SEMINARIUM
Celem konferencji jest dokonanie oceny dotychczasowych trendów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w kontekście regionalnym, krajowym i europejskim w aspekcie wykorzystania, wpływu i skutków gospodarczych, społecznych i przestrzennych środków płynących z funduszy europejskich. Ocena może wskazać także kierunki zmian w funkcjonowaniu gospodarki wiejskiej, jak również pola koncentracji środków umożliwiających uruchomienie procesów korzystnych zmian społeczno-gospodarczych na wsi oraz uporządkowanie przestrzeni wiejskiej.
W latach 2014-2020 znaczne środki finansowe zostaną ukierunkowane na rozwój miast, co rodzi pytania, w jaki sposób może to wpłynąć na rozwój obszarów wiejskich oraz jakie działania można podjąć, aby rozwój ten był zrównoważony, wielofunkcyjny i generował jak największe korzyści dla mieszkańców i gospodarki.
Konferencja stworzy możliwość wymiany opinii na temat rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej. Istotną kwestią w realizacji zagadnień nowej perspektywy finansowej jest umiejętność korzystania z doświadczeń poprzednich okresów programowania i odpowiedzenie sobie m.in. na następujące pytania: czy przezwyciężone zostały problemy peryferyjności na obszarach wiejskich?, czy kwestie dostępności mają wciąż kluczowe znaczenie?, jak kształtuje się problem dostępności do usług publicznych na obszarach wiejskich?, jak są formowane i wyznaczane obszary funkcjonalne na obszarach wiejskich?, przed jakimi wyzwaniami stoi współczesne rolnictwo i przedsiębiorczość na obszarach wiejskich?, jak pobudzać aktywność mieszkańców na obszarach wiejskich (zarówno w sferze społecznej, jak i przedsiębiorczości)?, jakie wyzwania demograficzne stoją przed obszarami wiejskimi i jak przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?, jak procesy migracyjne wpływały i mogą wpływać w przyszłości na funkcjonowanie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013; Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi obszarów wiejskich?, jak odpowiedzialnie i efektywnie wykorzystać środki finansowe na rozwój obszarów wiejskich w perspektywie 2020 roku?
Przedmiotem dyskusji będzie Wspólna Polityka Rolna oraz identyfikacja pożądanych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020.
Głównym celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań teoretycznych i praktycznych wobec aktualnych i najważniejszych wyzwań związanych z rozwojem obszarów wiejskich w Polsce – ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego - oraz polityką tego rozwoju, jak również zwrócenie uwagi na szczególne problemy obszarów, w których rolnictwo i peryferyjność odgrywają istotną rolę.
Konferencja ma być spotkaniem badaczy z zakresu ekonomii, geografii ekonomicznej i społecznej, nauk społecznych, demografii, urbanistyki i zarządzania oraz praktyków z dziedziny rozwoju i gospodarowania na obszarach wiejskich, na którym możliwa będzie wymiana opinii oraz formułowanie zaleceń dla dalszego rozwoju wsi w perspektywie 2014-2020.


Szczegółowa problematyka Seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

 • polityka rozwoju obszarów wiejskich (m.in. rola i oddziaływanie administracji publicznej, Wspólna Polityka Rolna, dostęp do usług publicznych, kierunki rozwoju wsi, programy aktywizujące mieszkańców wsi);
 • problemy przestrzeni wiejskiej (m.in. formowanie i wyznaczanie obszarów funkcjonalnych na obszarach wiejskich, obszary uczestniczące w procesach rozwojowych, obszary wiejskie wymagające wsparcia procesów rozwojowych, wiejskie obszary zurbanizowane, delimitacja obszarów wiejskich, obszary peryferyjne, analizy ekonomiczno-przestrzenne, planowanie przestrzenne, ochrona obszarów wiejskich);
 • kwestie finansowe (m.in. narzędzia rozwoju obszarów wiejskich, analizy perspektyw finansowych: 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020);
 • problemy gospodarcze (m.in. rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i formy jego wsparcia, klastry na obszarach wiejskich);
 • kwestie społeczno-demograficzne (m.in. rozwój i struktura ludności na obszarach wiejskich, procesy migracyjne, procesy depopulacyjne);
 • problematyka zrównoważonego rozwoju wsi i kwestie energetyczne (m.in. OZE);
 • najlepsze praktyki w rozwoju obszarów wiejskich (case study).

Konferencja będzie trwała dwa dni. Pierwszego dnia (poniedziałek) prowadzone będą obrady, zarówno w formie plenarnej, jak i jako sesje panelowe (ilość uzależniona od liczby oraz tematyki zgłoszeń). Czas wystąpień: 20 min (sesja plenarna) i 15 min (sesje panelowe). Wieczorem odbędzie się kolacja.
Istotną częścią konferencji będzie sesja terenowa (wtorek) na obszary wiejskie województwa opolskiego, mająca na celu zaprezentowanie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji mieszkańców opolskiej wsi.

 

MIEJSCE I CZAS OBRAD:
Dokładne miejsce obrad (Opole lub okolice) podane zostanie w kolejnym komunikacie.
Wtedy także podane zostaną informacje o noclegach i proponowanej trasie sesji terenowej.
Seminarium rozpocznie się 27 kwietnia 2015 ok. godz. 10.00. Przewidywany czas zakończenia seminarium to 28 kwietnia 2015 przed godz. 17.00.

 TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ I ARTYKUŁÓW:

 • zgłoszenia prosimy dokonać na załączonym formularzu i przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub – po wydruku – pocztą tradycyjną na adres Katedra Polityki Regionalnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska, ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole, z dopiskiem „Seminarium Geografii Wsi";

Termin zgłoszenia uczestnictwa wraz z tytułem referatu upływa z dniem: 19 stycznia 2015 r.
Koniecznie należy wskazać chęć udziału w sesji terenowej

 • Osoby zgłaszające referat proszone są o wskazanie tytułu i streszczenia przedstawiającego zarys problematyki poruszanej w artykule (maksymalnie ½ strony A4);
 • Termin nadsyłania artykułów do publikacji: 27 kwiecień 2015

Nadesłane prace planuje się skierować do publikacji w następujących wydawnictwach:

 1. Studia Obszarów Wiejskich
 2. Studia KPZK

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do publikacji jest zbieżność artykułu z tematyką konferencji oraz otrzymanie pozytywnych recenzji. Zasady publikacji, wymogi redakcyjne oraz pozostałe informacje dla autorów zostaną przesłane wraz z kolejnym komunikatem.

OPŁATA KONFERENCYJNA:
Opcja I. Uczestnictwo z referatem zgłoszonym do publikacji: 450 zł (400 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego). Opłata obejmuje: publikację artykułu, materiały konferencyjne, spotkanie towarzyskie, sesję terenową. Dodatkowo, autorzy, których zgłoszenie referatu na konferencję zostanie zaakceptowane a referat zostanie wygłoszony, zapewniony będą mieli bezpłatny nocleg z 27/28 kwietnia 2015 i pełne wyżywienie w trakcie konferencji.
Opcja II. Uczestnictwo bez publikacji: 200 zł (150 zł dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego). Opłata obejmuje: udział w sesji referatowej, spotkanie towarzyskie, sesję terenową.


Wpłat należy dokonywać do dnia 31.03.2015 na konto:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Opolu, ul. Osmańczyka 15, 45-027 Opole
Nr rachunku: 80 1240 1633 1111 0000 2651 2646
Z dopiskiem: „31 seminarium, imię i nazwisko, opcja I lub opcja II"

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr inż. Brygida Klemens – przewodniczący
Mgr inż. Adela Kozina (UMWO)
Dr Brygida Solga - sekretarz
Dr Diana Rokita-Poskart


Katedra Polityki Regionalnej
Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania: