• Opiekun: dr Piotr Zamelski
  • Zarząd: Paulina Kołcan (przewodnicząca), Dorota Mariowska (zastępca przewodniczącej), Aleksandra Kwiatek (sekretarz), Paweł Sobok (skarbnik)

Specyfika działania – cele, zakres działalności
Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius Publicum” zostało założone w 2010 r. przez grupę studentów administracji. Od początku działalności funkcję opiekuna pełni dr Piotr Zamelski. Koło skupia studentów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk o prawie, administracji, ekonomii i zarządzaniu. W szczególny sposób zajmujemy się pogłębianiem wiedzy studentów na temat oddziaływania prawa w sferze życia społecznego i gospodarczego, a także zdobywaniem praktycznych doświadczeń zawodowych. Ważne miejsce w działalności Koła zajmują wizyty studyjne w instytucjach odpowiedzialnych za stanowienie i wykonywanie (parlament, sądy, urzędy). Organizujemy wykłady tematyczne i praktyczne warsztaty z udziałem zaproszonych gości. Studenci mają możliwość wydać swoją pierwszą publikację naukową, wziąć udział w konkursie oraz odbyć staż.

Najważniejsze osiągnięcia ostatnich lat

  1. 11 grudnia 2019 r. studenci uczestniczyli w warsztatach pisania decyzji administracyjnych, które poprowadziła absolwentka WEiZ i aplikantka adwokacka Sandra Gąsior.
  2. 21 października 2019 r. studenci wzięli udział w wykładzie Pawła Jaroszka, członka Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pt. „Finanse ubezpieczeń społecznych”. Wykład odbył się na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej.
  3. 4 czerwca 2019 r. studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.
  4. 14 maja 2019 r. studenci uczestniczyli w wizycie studyjnej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Strzelcach Opolskich.
  5. 20 listopada 2018 r. studenci wzięli udział w wizycie studyjnej w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz przysłuchiwali się rozprawie karnej.
  6. 19 kwietnia 2018 r. studenci uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy, w ramach którego przewidziano zwiedzanie Trybunału Konstytucyjnego i spotkanie z sędzią TK prof. Jarosławem Wyrembakiem, zwiedzanie Sejmu i Senatu RP, spotkanie z Robertem Nowickim, zastępcą dyrektora Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.
  7. 26 kwietnia 2016 r. studenci wzięli udział w wizycie studyjnej podczas sesji Sejmiku Województwa Opolskiego oraz spotkali się z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem.

Informacje:
https://www.facebook.com/kolonaukoweiuspublicum/

ius 20