Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zarządzaniu WiR

Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zarządzaniu WiR (Współpraca i Rozwój) powstało w 2017r. z inicjatywy studentów z kierunku Zarządzanie.

Celami działalności Koła są:

 • stworzenie warunków umożliwiających studentom poszerzenie wiedzy i zainteresowań z zakresu nauk o zarządzaniu oraz marketingu,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej poprzez uczestnictwo w seminariach i konferencjach, projektach badawczych, organizowanie warsztatów i szkoleń i samodzielną realizację badań naukowych
 • aktywność badawczo-terenowa, w ramach której członkowie Koła w praktyce poznają tajniki pracy nowoczesnego menadżera. W tym celu członkowie zamierzają realizować wyjazdy o charakterze technologicznym.
 • kreowanie nowych przedsięwzięć i wspieranie przedsięwzięć studenckich oraz pozauczelnianych,
 • prowadzenie działalności popularyzującej dorobek Wydziału oraz Uczelni, organizowanie konferencji naukowych i paneli dyskusyjnych z przedsiębiorcami
 • współpraca z organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami, przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu w kraju i zagranicą,
 • współpraca doradcza z przedsiębiorstwami i instytucjami w zakresie m.in.
  • badań rynku i analizy konkurencji,
  • opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
  • przygotowywania kampanii promocyjnych.
 • wyrabianie umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.
 • doskonalenie kompetencji zawodowych
 • kreowanie i promocja przedsiębiorczości

Udział w pracach Koła:

 • jest swoistym "pasem startowym", który pozwala sprawdzić się już teraz - na studiach, w różnych sytuacjach - jako organizatorzy czy negocjatorzy
 • uczy współpracy i podejmowania odpowiedzialności
 • uczy tolerancji i szacunku dla innych punktów widzenia
 • ułatwia wejście na rynek pracy poprzez naukę pracy w zespole, radzenia sobie w stresujących sytuacjach, efektywnego zarządzania własnym czasem oraz pomoc w odkrywaniu własnego „ja”

WiR to dobre łączenie nauki z działalnością biznesową, budowanie zależności opartej na wielostronnych korzyściach. Wiedzę teoretyczną zdobywaną podczas studiów będziemy starali się zastosować w praktyce. Dzięki szerokiej współpracy naszych wykładowców ze sferą biznesu będziemy mogli odkrywać tajniki zarządzania ale również uczestniczyć w przedsięwzięciach naukowych i dydaktycznych.

Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Piotr Bębenek.

Arafin

Studenckie Koło Naukowe ARAFIN (Analiza - RAchunkowość - FINanse) powstało w 1994 roku. Opiekunem naukowym Koła jest dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień.

Członkowie w ramach spotkań Studenckiego Koła Naukowego ARAFIN poszerzają wiedzę z zakresu ekonomii, rachunkowości oraz finansów. Studenci pozyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę prowadzenia księgowości i finansów w przedsiębiorstwie, a także nabywają umiejętności stosowania w praktyce standardów funkcjonujących w rachunkowości. Ponadto członkowie Koła poznają przyczyny i skutki występowania zjawisk ekonomiczno-finansowych w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej. Poszerzają również wiedzę z zakresu analizy i oceny zjawisk gospodarczych oraz finansowych, w tym sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. W ramach działalności Koła studenci mogą także zaznajomić się z rzeczywistymi dokumentami wymaganymi prawem, które są przydatne w momencie podjęcia działalności gospodarczej.

Rozwój umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy oraz zdobywanie informacji na temat rynku pracy jest możliwy poprzez spotkania z przedstawicielami świata biznesu oraz poprzez dodatkowe szkolenia, które są organizowane w ramach spotkań Koła. W tym celu organizowane są również wyjazdy do Parków Naukowo Technologicznych. Członkowie w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego ARAFIN rozwijają własną osobowość oraz zdobywają doświadczenie, które może okazać się przydatne w życiu zawodowym.

Więcej informacji o działalności Studenckiego Koła Naukowego ARAFIN dostępnych jest na stronie internetowej: www.facebook.com/AnalizaRAchunkowoscFINanse

Ius publicum

Koło Naukowe Ekonomii Prawa „Ius Publicum” jest uczelnianą organizacją studencką działającą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Koło Naukowe skupia studentów zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk prawnych. W szczególny sposób zajmujemy się pogłębianiem wiedzy na temat oddziaływania prawa w sferze życia społecznego i gospodarczego, a także zdobywaniem praktycznych doświadczeń zawodowych.

Koło Naukowe istnieje od roku 2010, gdy zostało założone z inicjatywy studentów kierunku "Administracja". Do 2016 r. działało pod nazwą Studenckie Koło Naukowe Nauk o Administracji "Ius publicum". Funkcję opiekuna Koła Naukowego od początku jego istnienia pełni dr Piotr Zamelski.

W dorobku Koła Naukowego znajduje się m.in. przygotowanie wizyt studyjnych w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w Sejmie i w Senacie RP, w Pałacu Prezydenckim, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Trybunale Konstytucyjnym, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz na sesjach Sejmiku Województwa Opolskiego i Rady Miasta Opola. Organizujemy praktyki zawodowe dla studentów, prowadzimy badania do rankingu przedsiębiorców "Złota Setka Opolszczyzny", organizujemy warsztaty dla studentów i uczniów szkół średnich, spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi oraz uczestniczymy w konferencjach naukowych i w Opolskim Festiwalu Nauki. W naszej działalności mamy na względzie wszechstronny rozwój studentów oraz promocję Politechniki Opolskiej, miasta Opola i województwa opolskiego.

Strona w internecie: www.ius.po.opole.pl

 

Maestros de la economia

Studenckie Koło Naukowe „Maestros de la economia" powstało w 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania z inicjatywy studentów kierunku Ekonomia reprezentowanych przez Elżbietę Lisowską, Jacka Kościelewskiego, Martynę Marszolek, Marlenę Tkacz oraz Magdalenę Dolik przy współpracy z dr Dianą Rokitą-Poskart, która obecnie jest opiekunem Koła.

Celem Koła Naukowego „Maestros de la economia" jest zarówno pogłębianie wiedzy ekonomicznej i praktyczne jej wykorzystanie, jak i wzajemna pomoc oraz nabywanie umiejętności, które mogą być przydatne na gruncie zawodowym.

Członkowie Koła stawiają przed sobą następujące zadania: organizowanie szkoleń, kursów tematycznych i konferencji, które umożliwiłyby studentom bardziej skuteczne poruszanie się na rynku pracy, prowadzenie badań oraz współpraca z Uczelnią i przedsiębiorstwami oraz charytatywna pomoc innym studentom w sprawach nauki.

Mimo krótkiej historii działalności Koła jego członkowie brali już udział w organizowanym na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Festiwalu Nauki przygotowując konkurs wiedzy ekonomicznej „Zostań mistrzem ekonomii" oraz prezentację „Mądry konsument to świadomy konsument".

Studenckie koło naukowe - Pracownia Badań nad Kulturą

Pracownia Badań nad Kulturą powstała w marcu 2010 r., na Wydziale Ekonomii i Zarządzanie Politechniki Opolskiej w konsekwencji zainteresowań naukowo-dydaktycznych jej założycielki prof. Marii Kalczyńskiej oraz zaangażowaniu studentów.
Celem Pracowni jest aktywizacja studentów Wydziału. Ważne jest m.in. wdrażanie młodzieży w różne działania, m. in: rozwijanie zainteresowań, umiejętności współpracy w grupie, jak również kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i prokulturowych.
Członkowie Pracowni pod opieką profesorską realizują tematy badawcze i organizują spotkania popularnonaukowe, m.in. przygotowują prace o aktywizacji młodzieży, nie obce są im także zagadnienia dotyczące kultury i wielokulturowości europejskiej.
Do szczególnych osiągnięć Pracowni należy cykl spotkań z Europejczykami w ramach wykładów i dyskusji (Andrzeja Skibniewski z Holandi, Marius Otto z Niemiec), promocje publikacji: m.in.: „Ślązacy w Niemczech po 1945 roku, „Ludzie polonijnych mediów w Berlinie", „Kresowianie na Śląsku Opolskim po 1945 r.", udział w organizacji pomocy dla dzieci polskich z Rejonu Lwowskiego na apel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" w Opolu (wiosna 2010 r.), współorganizacja z przedstawicielami Gminy Chrząstowice, Stowarzyszeniem Ochrony Poloników Niemieckich i opolskiego Oddziału „Stowarzyszenia Wspólnota" Polska okolicznościowego nabożeństwa i spotkania z parlamentarzystami w 30 dzień po katastrofie smoleńskiej (Dębie 16.05.2010 r.), udział z referatami w konferencjach: „Wymiar wykluczenia społecznego na przykładzie młodych" (26.10.2010 r.), „Zróżnicowane problemy wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej"(26.10.2010 r.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie" (25.10.2011); „Społeczeństwo internautów a kultura globalna" (28.05.2012). „Kresowianie na świecie" (12.11.2012) i wiele innych.
Ważny był także udział w międzynarodowym projekcie „Berlińscy Polacy w Opolu", uczestnictwo w wykładzie polonijnej publicystki E. M. Slaskiej „Polacy w Berlinie. Historia i dzień dzisiejszy" (29.10.2010 r.) oraz Bernarda Kwoki z Herne (20.04. 2010). Studenci zajmowali się także przygotowaniem i przeprowadzeniem ankiety dla studentów kończących naukę na Wydziale Zarządzania na temat: „Zwiększenie aktywności młodych po ukończeniu studiów". Poza tym proszono nas o prowadzenie sekretariatu XIX Spotkania Redaktorów Gazet Akademickich na Politechnice Opolskiej (30.08.2011 r.) i konferencji „Kresowianie na świecie" (2012).
Pracownia od lutego 2012 r. posiada stronę internetową, dostępną pod adresem: www.pbnk.po.opole.pl, gdzie można przeczytać o: aktualnościach i działalności Pracowni, ciekawostkach na temat członków, zobaczyć galerię zdjęć oraz poznać dane kontaktowe.


Opiekun Pracowni: prof. nadzw. Maria Kalczyńska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pbnk.po.opole.pl

AKADEMICKI CHÓR POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej powstał w 2007 roku z inicjatywy mgr Ludmiły Wocial-Zawadzkiej oraz dr Łukasza Dymka. Zespół tworzą studenci, pracownicy i sympatycy Politechniki Opolskiej. Pierwsze próby rozpoczęły się w marcu 2007 roku. Początkowo chór działający jako Koło Naukowe korzystał z życzliwej gościnności dziekana Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji - prof. Krzysztofa Malika. Obecnie Akademicki Chór Politechniki Opolskiej ma wymiar międzywydziałowy i jest otwarty na przyjęcie studentów pasjonujących się muzyką.

Członkowie Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej postawili przed sobą następujące cele:

 • Reprezentowanie i promowanie Uczelni
 • Kultywowanie oraz kontynuowanie tradycji śpiewu chóralnego
 • Doskonalenie warsztatu wokalnego członków Chóru
 • Działanie na rzecz rozwoju kultury akademickiej

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej realizuje swoje cele poprzez:

 • Pracę nad poszerzaniem i doskonaleniem repertuaru
 • Uświetnianie uroczystości oraz imprez organizowanych przez Uczelnię
 • Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych w kraju i za granicą
 • Współpracę z innymi organizacjami artystycznymi w kraju i za granicą

Efektywna i sprawna działalność Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej jest możliwa dzięki pomocy udzielanej przez:

 • Władze Uczelni
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz inne wydziały Politechniki Opolskiej
 • Fundację Stolicy Polskiej Piosenki
 • Prezydenta Miasta Opola
 • Urząd Miasta Opola

W czasie działalności członkowie koła:

 • Spotykają się na dwóch próbach tygodniowych – we wtorki i czwartki o 19.00 w Łączniku.
 • Koncertują na terenie Politechniki Opolskiej
 • Koncertują na terenie Opola, województwa opolskiego, Polski, a także za granicą
 • Organizują seminaria naukowe dotyczące tematyki muzycznej
 • Inicjują spotkania z wybitnymi dyrygentami i chórmistrzami
 • Dwukrotnie w roku – wiosną i jesienią - biorą udział w chóralnych warsztatach muzycznych
 • Angażują się w działalność charytatywną (WOŚP, koncerty dla Domów Dziecka, Hospicjów)

Akademicki Chór Politechniki Opolskiej ma na swoim koncie sukcesy:

 • Lipiec 2009 r. – II miejsce w kategorii chórów akademickich podczas festiwalu Balkan Folk Fest w Bułgarii
 • Czerwiec 2010 r. - III miejsce w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Krakowie, w kategorii muzyka rozrywkowa
 • Od 2008 roku do chwili obecnej Akademicki Chór Politechniki Opolskiej występuje podczas imprezy towarzyszącej Festiwalowi Polskiej Piosenki. Jest to uroczysta odsłona Gwiazd w Alei Polskiej Piosenki na opolskim rynku. W ciągu czterech lat, chór wykonał 21 muzycznych kompilacji utworów słynnych piosenkarzy i grup rockowych.

Repertuar Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej to:

 • muzyka wszystkich epok - od renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu aż do muzyki współczesnej. Gospel.
 • ale przede wszystkim - muzyka rozrywkowa. Śpiewamy przeboje Pawła Kukiza, Zespołów TSA, Kombii, Perfect, Myslowitz, ale też Skaldów, Ryszarda Rynkowskiego, Stanisława Sojki, a nawet Basi Trzetrzelewskiej i Edyty Górniak.

Więcej informacji o działalności Akademickie Chóru Politechniki Opolskiej:

www.chor.po.opole.pl