Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 8 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji studenci podczas studiów osiągają efekty uczenia się w zakresie wiedzy (co absolwent wie i rozumie), umiejętności (co absolwent potrafi) i kompetencji społecznych (do czego absolwent jest gotowy). Uczelnia ustala dla każdego kierunku studiów efekty kierunkowe, które są uszczegółowieniem efektów Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych dla poziomu 6 (dla studiów pierwszego stopnia) lub 7 (dla studiów drugiego stopnia). Z kolei nauczyciele akademiccy formułują przedmiotowe efekty uczenia się (do 2018 r. pod nazwą „efekty kształcenia”) osiągane przez studentów w ramach poszczególnych przedmiotów i będące uszczegółowieniem wybranych kierunkowych efektów uczenia się. Absolwent kierunku musi osiągnąć wszystkie kierunkowe efekty uczenia się określone w programie studiów poprzez osiąganie przedmiotowych efektów uczenia się w ramach poszczególnych przedmiotów.

Kierunkowe efekty uczenia się: