KOMITET REDAKCYJNY: Małgorzata ADAMSKA, Włodzimierz BĘDKOWSKI, Aleksander KAROLCZUK, Mariusz MIGAŁA, Iwona MULICKA, Piotr NIESŁONY – przewodniczący, Zbigniew PERKOWSKI, Jan SADECKI, Beata ŚWIERCZEWSKA

Konsultacja kwestionariusza ankiety: Dr inż. Łukasz Dymek

Opracowanie redakcyjne: Małgorzata Adamska
ISBN 978-83-66033-06-1

Wprowadzenie

W ostatnim dziesięcioleciu wraz z postępującym niżem demograficznym uczelnie zintensyfikowały swoje działania marketingowe, chcąc tym samym zapewnić sobie liczbę studentów gwarantujących stabilne funkcjonowanie. Również Politechnika Opolska jest przykładem uczelni, która skutecznie dostosowała się do zmiennych warunków otoczenia.
W obecnym wymiarze rynku: rozległym, złożonym, różnorodnym i zmiennym, jako najistotniejszy element w budowaniu realnej wartości rynkowej uczelni na prowadzenie wysuwa umiejętność kształtowania wizerunku, który zachęci różne grupy interesariuszy do podejmowania współpracy z uczelnią. Jedną z najważniejszych, w kontekście misji uczelni jaką jest kształcenie przyszłych kadr, jest wyróżniająca się i interesująca oferta edukacyjna. Za jej realizację odpowiedzialni są pracownicy naukowo-dydaktyczni, będący w bezpośredniej relacji ze studentami.
Przedstawione w dalszej części raportu zagadnienia stanowią wprowadzenie do dyskusji nad sposobem kształtowania reputacji szkoły wyższej. Rozważania przeprowadzone na bazie pogłębionej kwerendy literaturowej zestawione zostały z badaniami empirycznymi przeprowadzonymi wśród studentów Politechniki Opolskiej. Wyniki badań stanowią istotne źródło wiedzy na temat czynników mających, w opinii studentów, najważniejsze znaczenie dla efektywności procesu kreowania i zarządzania wizerunkiem nowoczesnej uczelni.

 

raport okladka

 

W celu pobrania publikacji proszę o kliknięcie w okładkę (PDF - 6,8mb)