Badania 2013

Lp.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego

Nazwa instytutu lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Termin rozpoczęcia

zakończeniatematu
1 2 3 4
V WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Kontynuowane zadania badawcze
1

NBS-25/13  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza
 i  prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej
Prof. dr hab. Krystian HEFFNER
Dr Brigida SOLGA
01.01.2003
2 NBS- 22/13 Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.*/ od dnia 01.11.2012 na podstawie Decyzji Dziekana WEiZ – pismo nr 30/WEiZ/2013 z dnia 18.01.2013 r. Katedra Prawa GospodarczegoDr hab. Marian CIEPAJ, prof. PODr hab. Stanisław GRYCNER, prof. PO 01.01.2008
3 NBS-43/13  1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz statusu obszarów Natura 2000. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i EuropejskiegoDr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO 01.01.2008
4 NBS- 45/13 Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji zewnętrznych i województwa opolskiego).*/ od dnia 01.11.2012 na podstawie Decyzji Dziekana WEiZ – pismo nr 30/WEiZ/2013 z dnia 18.01.2013 r. Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki EkonomicznejDr hab. Romuald JOŃCZY, prof. PODr hab. Kazimierz SZCZYGIELSKI, prof. PO*/ 01.01.2009
5 NBS - 47/13 Zarządzanie kryzysem w logistyce – perspektywa strategiczna. Katedra Marketingu i LogistykiDr hab. inż. Ewa KULIŃSKA, prof. PO 01.01.2010
6

  NBS-24/13Ewaluacja polityki rozwoju regionu

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
Prof. dr hab.  Krzysztof  MALIK
01.01.2011
7 NBS-32/13  Uwarunkowania kulturowe i ekonomiczne międzynarodowej działalności  gospodarczej Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych. Dr hab. Maria BERNAT, prof.PO 01.01.2011
8 NBS-57/13    Zastosowanie outsourcingu w wirtualnych mikroprzedsiębiorstwach Katedra Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Dr hab. inż. Joachim FOLTYS, prof. PO
01.01.2012
9 NBS-58/13    Dziedzictwo kulturowe regionu a kształtowanie świadomości regionalnej
Katedra Dziedzictwa Europejskiego
Prof. dr hab. Wanda MUSIALIK
01.01.2012
Nowe zadania badawcze
10 NBS-61/13 Społeczeństwo wielokulturowe wobec współczesnych przemian
Katedra Badań nad Komunikacja i Społeczeństwem Wielokulturowym Dr hab. Maria KALCZYŃSKA, prof. PO
01.01.2013
11 NBS/WZ/DUN Upowszechnianie nauki
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dziekan/ prodziekan ds. nauki
01.01.2013
12 Utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym:NBS/01/WZ  Import czasopism naukowych,NBS/03/WZ Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Dziekan/ prodziekan ds. nauki
01.01.2013
Zadania badawcze zakończone w 2012 roku
6 NBS - 46/12 Społeczeństwo Śląska Opolskiego wobec przemian. */  Uchwała nr 16 Senatu PO z dnia 19.09.2012 r. o likwidacji Katedry z dniem 01.10.2012 r. Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego*/Dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO 01.01.201030.09.2012