Badania 2010

Badania Własne

Lp.

Numer pracy własnej, etap realizacji, temat

Nazwa instytutu / katedry .

Kierownik pracy własnej.

Termin realizacji

IV

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ( od dnia 01.10.2010 r.)

1

NBW- 31/99,  etap XII  -  Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2010 roku.

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.1999

31.12.2010

2

NBW- 49/01, etap X -  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010.    

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2001

31.12.2010

3

NBW - 26/04, etap VII - Model analizy procesów i przedsięwzięć rozwoju regionalnego.  

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

Dr inż. Mirosława SZEWCZYK

01.10.2004

31.12.2010

4

NBW-37/07, etap IV – Etyka gospodarcza Orientu.

*/  Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy  

**/  Wniosek z dnia 11.02.2010 r. o kontynuację pracy  

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

Dr hab.  Leszek KARCZEWSKI, prof. PO

01.01.2007

31.12.2009*

31.12.2010**

5

NBW – 08/10, etap I – Stabilność sektora finansowego w Unii Europejskiej

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

Dr hab. Irena PYKA, prof. PO

01.03.2010

01.03.2013

6

NBW-1/08, etap III - Pomoc społeczna w województwie śląskim w okresie międzywojennym.

*/ Wniosek z dnia 20.01.2010 r. o kontynuacje pracy

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

Dr Danuta  SZLACHCIC- DUDZICZ

01.02.2008

31.12.2009

31.12.2010*/

7

NBW-2/08, etap III - Ocena organizacji usługowych w kontekście zarządzania przez jakość.

*/ od dnia 01.06. 2010 r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów*/

Dr inż. Katarzyna HYS

01.06.2008

30.06.2011

8

NBW-13/09, etap II -  Nierząd w Europie Środkowej na przykładzie Śląska (od uwłaszczenia po 1927 rok).

Katedra Polityki Regionalnej

Dr Dorota SCHREIBER-KURPIERS

10.02.2009

15.02.2010

9

NBW-14/09, etap II- Ocena wpływu zarządzania ryzykiem tworzenia wartości dodanej procesów logistycznych.

Katedra Marketingu i Logistyki

Dr inż. Ewa KULIŃSKA

01.01.2009

31.12.2010

10

NBW- 15/09, etap II- Społeczna odpowiedzialność samorządu terytorialnego województwa opolskiego.

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych. Dr inż. Kornelia POLEK-DURAJ

01.02.2009

28.02.2012

11

NBW – 35/06, etap VWielokryterialne wspomaganie procesu decyzyjnego związanego                     z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej, budownictwie, ogrzewnictwie i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.1/  Wniosek z dnia 19.02.2008 r.                 o kontynuację pracy   2/  Wniosek z dnia 11.03.2009 r. o kontynuację pracy   3/  Wniosek z dnia 03.02 2010 r   o kontynuację pracy  

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

Dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

01.04.2006

31.12.2007

31.12.20081/

31.12.20092/

31.12.20103/

12

NBW-16/09, etap II – Kultura organizacyjna w sektorze publicznym.

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr inż. Liliana HAWRYSZ

02.02.2009

31.12.2011

13

NBW-18/09, etap II – Czynniki zatrudnienia cudzoziemców w województwie  opolskim.

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

Dr hab. Romuald JOŃCZY, prof. PO

01.03.2009

31.03.2011

14

NBW – 31/05, etap V – Przestrzenne zróżnicowanie ludności Śląska Opolskiego.

Etniczny kontekst procesów regionalnych.  1/  Wniosek z dnia 20.02.2009 r. o kontynuacjępracy

2/  Wniosek z dnia 03.02.2010 r. o kontynuację pracy

Katedra Polityki Regionalnej

Dr Kazimierz  SZCZYGIELSKI

01.01.2006

31.12.20091/

31.12.20102/

15

NBW -7/10, etap I – Teoretyczne i praktyczne aspekty decyzji finansowych                                  i inwestycyjnych w przedsiębiorstwie

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

Dr inż. Justyna ZYGMUNT

01.01.2010

31.12.2012

 

Badania Statutowe

Lp.

Jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego.

Nazwa aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, na zakup lub wytworzenie której przyznano dodatkowe środki finansowe.

Nazwa jednostki, instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakup aparatury  naukowo-badawczej lub budowę stanowiska badawczego.

Termin rozpoczęcia

realizacji

tematu

1

2

3

4

V

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA   (od dnia 01.10.2010 r.)

1

  NBS-24/10Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy i ekologiczny w rozwoju regionalnym.

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
Dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2003

2

NBS-25/10  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i  prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

3

NBS-32/10  Rola zasobów pracy w kształtowaniu konkurencyjności Śląska.

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych, Dr Maria KANIA

01.01.2005

4

NBS- 22/10 Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa Gospodarczego

Dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

01.01.2008

5

NBS- 23/10  Matematyczne wspomaganie programowania rozwoju regionalnego.

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

Dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

01.01.2008

6

NBS-43/10  1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz statusu obszarów Natura 2000. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

Dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

01.01.2008

7

NBS- 45/10 Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów migracji zewnętrznych i województwa opolskiego).

Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej

Dr hab. Romuald JOŃCZY, prof. PO

01.01.2009

8

NBS - 47/10  Zarządzanie kryzysem w logistyce – pespektywa strategiczna.

Katedra Marketingu i Logistyki

Dr inż. Ewa KULIŃSKA

01.01.2010

9

NBS - 46/10  Społeczeństwo Śląska Opolskiego wobec przemian.

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.2010

10

NBS - 48/10  Zarządzanie  w sektorze publicznym.

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

Dr inż. Liliana HAWRYSZ

01.01.2010

11

NBS - 49/10   Metody wspomagające innowacyjność procesów produkcyjnych.

*/ od dnia 01.06.2010 r. w strukturze organizacyjnej  Wydziału Edukacji Technicznej i Informatycznej

Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów*/

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA

01.01.2010

12

NBS/WZ/DWB Koszty działalności wspomagającej badania (dofinansowanie własnych konferencji naukowych oraz zwartych publikacji naukowych wydanych w OW PO.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2010

13

Koszty utrzymania jednostki, w tym:

NBS/01/WZ  Import czasopism naukowych,

NBS/03/WZ Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2010