Badania 2008

Badania Własne

Lp.

Numer pracy własnej, etap realizacji, temat

Nazwa instytutu / katedry .

Kierownik pracy własnej.

Termin realizacji

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

1

NBW -28/94, etap XV 1) Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej Śląska Opolskiego 2) Demokratyczne państwo prawne  - aspekty polityczne i gospodarcze.  Temat zakończony SYNABA

Katedra Prawa Gospodarczego

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

24.01.1994

31.12.2008

2

NBW- 31/99,  etap X  -  Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2010 roku.

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.1999

31.12.2010

3

 

NBW- 49/01, etap VIII -  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010.  

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2001

31.12.2010

4

NBW- 50/01, etap VIII - Inwestycje zagraniczne i inwestycje kapitału krajowego, innowacje w zarządzaniu i  postęp techniczny oraz polityka regionalna jako czynnik niwelacji luki  technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej.     Temat zakończony SYNABA z dniem 31.12.2008 r.                  

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

dr Romuald NIEDZIELSKI

*/ Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy                   

01.01.2001

31.12.2007

31.12.2008*

5

NBW - 26/04, etap V  - Model analizy procesów i przedsięwzięć rozwoju regionalnego.

*/  Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy  

KatedraEkonomii i Badań Regionalnych

dr inż. Mirosława SZEWCZYK

01.10.2004

30.09.2007

31.12.2010*

6

NBW-37/07, etap II – Etyka gospodarcza Orientu.

*/  Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy  

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

dr Leszek KARCZEWSKI

01.01.2007

31.12.2007

31.12.2009*

 

7

NBW – 30/04,  etap V -  Problemy edukacyjne na Śląsku Opolskim w okresie transformacji (szkolnictwo wyższe, zatrudnienie i bezrobocie).

*/ Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy                                                               Temat zakończony SYNABA z dniem 31.12.2008 r.

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych .                                                                            dr Małgorzata WRÓBLEWSKA

01.01.2004

31.12.2007

31.12.2008*

 

8

NBW – 31/05, etap III – Przestrzenne zróżnicowanie ludności Śląska Opolskiego.

Etniczny kontekst procesów regionalnych.

*/  Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy Temat przedłużony do 31.12.2009 r.

Katedra Polityki Regionalnej

dr Kazimierz SZCZYGIELSKI

01.01.2006

31.12.2007

31.12.2008*

9

NBW – 33/06, etap III – Zarządzanie kapitałem finansowym przedsiębiorstwa

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

01.01.2006

31.12.2009

10

NBW – 34/06, etap III-  Unia Europejska. Polska członkiem UE.                                            do dnia 06.05.2008 r. – Temat zakończony SYNABA

Katedra Polityki Regionalnej

dr Barbara BIDZIŃSKA – JAKUBOWSKA

01.01.2006

31.12.2008

 

11

NBW – 35/06, etap III – Wielokryterialne wspomaganie procesu decyzyjnego związanego z realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej, budownictwie, ogrzewnictwie i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego. */                                   Temat zakończony SYNABA

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

*/  Wniosek z dnia 19.02.2008 r. o kontynuację pracy  

01.04.2006

31.12.2007

31.12.2008*

12

NBW – 1/08, etap I– Pomoc społeczna w województwie śląskim w okresie międzywojennym

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych

dr Danuta  SZLACHCIC- DUDZICZ

01.02.2008

31.12.2009

13

NBW – 36/06, etap III – Zarządzanie procesowe w nowoczesnych organizacjach.

*/ Od dnia 01.12.2008 r. – Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Instytut Inżynierii Produkcji*/

dr inż. Aneta KUCIŃSKA

01.01.2006

31.12.2009

14

NBW-2/08, etap I  - Ocena organizacji usługowych w kontekście zarządzania przez jakość

*/ Od dnia 01.12.2008 r. – Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Instytut Inżynierii Produkcji*/

dr inż. Katarzyna HYS

01.06.2008

30.06.2011

 

Badania Statutowe

Lp

Jednostka organizacyjna uczelni.
Nr i temat zadania badawczego.
Nazwa aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, na zakup lub wytworzenie której przyznano dodatkowe środki finansowe.

Nazwa jednostki, instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakup aparatury  naukowo-badawczej lub budowę stanowiska badawczego.

Termin rozpoczęcia/zakończenia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

1

NBS-24/08 Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy i ekologiczny w rozwoju         regionalnym.

Katedra Ekonomii i Badań Regionalnych
dr hab.  Krzysztof  MALIK, prof. PO

01.01.2003

2

NBS-25/08  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i  prognoza).

Katedra Polityki Regionalnej

prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

3

NBS-26/08  Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną i kształcenie kapitału ludzkiego w regionie śląskim.                    

Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2004

4

NBS-28/08  Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki.

*/  do dnia 30.09.2008 r.

Katedra Marketingu i Logistyki
dr inż. Rafał MATWIEJCZUK*/

01.01.2004

5

NBS-32/08  Rola zasobów pracy w kształtowaniu konkurencyjności Śląska.

Katedra Kształcenia Ustawicznego i Studiów Międzynarodowych, dr Maria KANIA

01.01.2005

6

NBS- 22/08 Demokratyczne państwo prawne, aspekty polityczne i gospodarcze.

Katedra Prawa Gospodarczego

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

01.01.2008

7

NBS- 23/08  Matematyczne wspomaganie programowania rozwoju regionalnego.

Katedra Badań Operacyjnych w Zarządzaniu

dr hab. inż. Mirosław DYTCZAK, prof. PO

01.01.2008

8

NBS-42/08  Rynek Wschodnioeuropejski a decyzje zarządcze przedsiębiorstw Opolszczyzny. */ do dnia 30.09.2008 r.

Katedra Finansów i Zarządzania Przedsiębiorstwem

dr hab. Grzegorz SROŚLAK, prof. PO*/

01.01.2008

9

NBS-43/08  1.Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie oraz statusu obszarów Natura 2000. 2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE.

Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego

dr hab. Gabriela JYŻ, prof. PO

01.01.2008

10

NBS-44/08  Opracowanie metod budowy zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

*/ Od dnia 01. 12. 2008 r. – Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów

Instytut Inżynierii Produkcji*/

dr inż. Janusz WIELKI

01.01.2008

11

NBS/WZ/DWB Koszty działalności wspomagającej badania (dofinansowanie własnych konferencji naukowych oraz zwartych publikacji naukowych wydanych w OW PO.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2008

12

Koszty utrzymania jednostki, w tym:

NBS/01/WZ  Import czasopism naukowych,

NBS/03/WZ Łączność komputerowa krajowa i zagraniczna.

 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Dziekan/ prodziekan ds. nauki

01.01.2008