Badania 2004

Działalnośc statutowa

Lp

Jednostka organizacyjna uczelni.

Nr i temat zadania badawczego.

Nazwa aparatury naukowo-badawczej związanej z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych, na zakup lub wytworzenie której przyznano dodatkowe środki finansowe.

Nazwa jednostki, instytutu  lub katedry realizującej zadanie badawcze.

Kierownik zadania badawczego.

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakup aparatury  naukowo-badawczej lub budowę stanowiska badawczego.

Termin rozpoczęcia/zakończenia

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2004

1

NBS-22/04  Rynek pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku 
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania
Prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2003

2

NBS-23/04  Metody tworzenia systemów doradczych wspomagających proces 

                    przygotowania i zarządzania produkcją
Katedra Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. inż. Ryszard KNOSALA

01.01.1999

3

NBS-24/04  Zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy i ekologiczny w rozwoju    

                    regionalnym
Zakład Nauk Ekonomicznych
Dr Krzysztof  MALIK

01.01.2003

4

NBS-25/04  Migracje sezonowe ze Śląska do krajów Unii Europejskiej (diagnoza i 

                    prognoza)

Katedra Polityki Regionalnej

Prof. dr hab. Krystian HEFFNER

01.01.2003

5

NBS-26/04  Wpływ transformacji ustrojowej na sytuację demograficzną i warunki życia  

                     ludności  Śląska (woj. opolskie, śląskie i dolnośląskie)
Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania
Prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2004

6

NBS-28/04  Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki
Zakład Marketingu i Logistyki
Dr inż. Rafał MATWIEJCZUK

01.01.2004

 

Działalność Własna

Lp.

Numer pracy własnej, etap realizacji, temat

Nazwa instytutu / katedry.

Kierownik pracy własnej.

Termin realizacji

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI

2004

1

 

NBW-26/04  Model analizy procesów i przedsięwzięć rozwoju regionalnego

 

 

Zakład Nauk Ekonomicznych

dr Mirosława SZEWCZYK

01.10.2004

30.09.2007

2

 

NBW-27/04  Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w opinii pracowników firm województwa opolskiego

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr Leszek KARCZEWSKI

01.01.2004

31.12.2005

3

NBW-28/94  1. Historyczne i współczesne determinanty specyfiki społeczno - politycznej Śląska Opolskiego. 2. Demokratyczne państwo prawne - aspekty polityczne i gospodarcze

Katedra Prawa i  Administracji

dr hab. Marian CIEPAJ, prof. PO

24.01.1994

31.12.2008

 

4

 

 

NBW-29/04  Wpływ transformacji gospodarczej na pozycję mężczyzny. Wybrane aspekty.

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr hab. Wanda MUSIALIK, prof. PO

01.01.2004

31.12.2006

 

5

 

NBW–30/04  Problemy edukacyjne na Śląsku Opolskim w okresie transformacji (szkolnictwo  wyższe, zatrudnienie i bezrobocie)

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr Małgorzata WRÓBLEWSKA

01.01.2004

31.12.2006

 

6

 

NBW-31/99   Opole jako ośrodek kształcenia wyższego do 2005 roku

  

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

dr hab. Agata ZAGÓROWSKA, prof. PO

01.01.1999

31.12.2003-2005

 

7

 

NBW-33/99  Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa opolskiego

 

Katedra Nauk o Zarządzaniu

prof. dr hab. Ludwik HABUDA

01.01.1999

31.12.2003-2005

 

8

 

NBW-39/02   Instrumenty rynku finansowego w warunkach ograniczeń kapitałowych podmiotów gospodarczych

 

Zakład Nauk Ekonomicznych

dr hab. Irena PYKA, prof. PO

01.01.2002

31.12.2004

 

9

 

NBW-49/01  Zarządzanie potencjałem demograficznym i społeczno – gospodarczym regionu Śląska Opolskiego w latach 2001-2010

 

Katedra Ergonomii i Socjologii Zarządzania

prof. dr hab. Robert RAUZIŃSKI

01.01.2001

31.12.2003-2005

 

10

 

NBW-50/01  Inwestycje zagraniczne w Polsce jako czynnik niwelacji luki technologicznej i wydajnościowej w aspekcie integracji europejskiej

 

Katedra Nauk o Zarządzaniu

dr Romuald NIEDZIELSKI

01.01.2001

31.12.2004

 

11

 

NBW-51/01  Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów  biznesowych organizacji.

 

Instytut Inżynierii Produkcji

dr inż. Janusz WIELKI

02.01.2001

31.12.2005