W poszukiwaniu nauki w projektach nazywanych nienaukowymi czyli prezentacja Akceleratora Wiedzy Technicznej® Politechniki Poznańskiej na WEiZ

O potrzebie intensyfikacji działań naukowo-dydaktycznych ukierunkowanych na wzmocnienie umiejętności praktycznych studentów (w szczególności tzw. kompetencji przekrojowych) rozmawiano w dniu 20 listopada z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Spotkanie miało na celu poznanie inicjatywy Akcelerator Wiedzy Technicznej®
Więcej o projekcie na http://atcerasmus.eu/

Jak można przeczytać na stronie internetowej dedykowanej Akceleratorowi kompetencje przekrojowe to połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji potrzebnych do realizacji celów społecznych. Oferują wartość dodaną w odniesieniu do zatrudnienia, spójności społecznej, która objaśnia znaczenie uczenia się przez całe życie pod względem adaptacji do zmian i integracji społecznej. Pod pojęciem kompetencji przekrojowych kryją się tutaj: przedsiębiorczość, kreatywność, komunikatywność i współpraca w grupie.
Spotkanie pracowników WEiZ z delegacją z Poznania w osobach: dr inż. Magdalena Graczyk-Kucharska, dr inż. Maciej Szafrański, dr inż. Marek Goliński, było idealnym momentem na poznanie idei programu, podjęcie dyskusji w tematyce metod wspomagających przyspieszenie rozwoju kompetencji przekrojowych studentów poprzez poprawę wykorzystania kształcenia praktycznego a przede wszystkim omówienie możliwych obszarów współpracy pomiędzy naszymi jednostkami.
Gości z Poznania osobiście zaprosił do Opola Dziekan WEiZ profesor Janusz Wielki, który miał okazję (wraz z Panią doktor Magdaleną Jurczyk-Bunkowską) poznać zespół naukowców z Wielkopolski na konferencji European Conference on Knowledge Management, której 20. edycja odbyła się w Portugalii na Uniwersytecie w Lizbonie we wrześniu br.
Jesteśmy przekonani, że to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie z naukowcami z Poznania. Tematyka kompetencji przekrojowych jest nam bliska, szczególnie gdy wykładowcy naszego wydziału prowadzą zajęcia z tzw. przedmiotów humanistycznych na kierunkach inżynierskich, ale również gdy kreują postawy proprzedsiębiorcze i kooperacyjne wśród studentów WEiZ. Zatem wiedza i korzystanie z doświadczeń innych na pewno będzie nam pomocne przy planowaniu metod dydaktycznych.
Wymiernym efektem spotkania są materiały dydaktyczne, dostępne na stronie projektu Akceleratora Wiedzy Technicznej®, które ukazują 85 metod dydaktycznych możliwych do zastosowania przy pobudzaniu poszczególnych kompetencji przekrojowych.