Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Opolskiej jest przedmiotem zaliczeniowym i jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku.
Z obowiązku szkolenia mogą być zawonieni studenci wcześniej przeszkoleni na innych kierunkach, również na innych uczelniach lub posiadających aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP u pracodawcy uwzględniające tematykę przedmiotowego szkolenia. Decyzję o zwolnieniu studenta ze szkolenia podejmuje prowadzący szkolenie lub dziekan.
Aby zaliczyć szkolenie BHP należy zapoznać się z informacjami zawartymi w e-szkoleniu i poprawnie rozwiązać test. Więcej informacji na ten temat można uzyskać logując się do programu

http://bizal.bg.po.opole.pl/moodle/login/index.php

Forma potwierdzenia zaliczenia szkolenia dla studentów rozpoczynających naukę – wpis do indenu i karty okresowych osiągnięć studenta (po I semestrze).