Zarządzanie

Przedmiot badań zarządzania jest umiejscowiony w obszarze teorii i praktyki gospodarczej oraz w kontekście ewoluującej przestrzeni społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Zarządzanie zajmuje się rozumieniem procesów zachodzących w podmiotach współczesnej gospodarki. Analizuje i interpretuje przyczyny i konsekwencje decyzji w organizacjach. Umożliwia poznanie i zrozumienie czynników wpływających na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Analizuje powiązania występujące pomiędzy nimi a rynkiem w wymiarze mikro-, mezo-, i makroekonomicznym (również globalnym oraz wirtualnej przestrzeni gospodarczej).

Zarządzanie obejmuje funkcje planowania, organizowania, motywowania, kierowania i kontrolowania organizacjami w warunkach współczesnej gospodarki.

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Poznają szczegółowo zagadnienia związane z zasadami rządzącymi współczesną gospodarką rynkową, metodami jakościowymi i ilościowymi zarządzania, rynkiem pieniężno-kapitałowym, finansami przedsiębiorstwa oraz społecznymi problemami zarządzania organizacją.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. WIR (Współpraca i Rozwój).
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Prowadzony kierunek oferuje trzy perspektywiczne specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS):
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS):
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS):

Każda ze specjalności stanowi uniwersalną płaszczyznę do dalszego pogłębiania kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu zarządzania.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE


Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • zarządzanie,
 • etyka w zarządzaniu,
 • makroekonomia.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie procesami,
 • marketing w biznesie,
 • rachunkowość zarządczą,
 • negocjacje w biznesie.

Specjalności:

 • marketing menedżerski (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: współczesne koncepcje marketingu, komunikacja z klientem, kreatywna strategia marketingowa, zarządzanie marką;
  • przykładowe przedmioty obieralne: wprowadzanie nowego produktu na rynek, marketing personalny, budowanie marki własnej, analiza rynku i informacji rynkowych, zarządzanie sprzedażą.
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie przedsiębiorstwem a uwarunkowania rynku, rynek usług finansowych i kapitałowych, prognozowanie i symulacje
  • przykładowe przedmioty obieralne: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, korporacje międzynarodowe, zarządzanie relacjami z otoczeniem;
 • zarządzanie kapitałem ludzkim (S, NS):
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: wybrane aspekty psychologii międzykulturowej, trening kierowniczy, controlling personalny,
  • przykładowe przedmioty obieralne: jakość i ocena pracy, zarządzanie czasem i rozwojem osobistym, analiza kosztów pracy, psychologia zarządzania, marketing personalny.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

PREDYSPOZYCJE
Zdolności kierownicze, umiejętności interpersonalne, łatwość podejmowania decyzji, chęć i umiejętność stałego doskonalenia się.

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać mogą się absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich):

 • administracja
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość/finanse i bankowość
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politologia
 • polityka społeczna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • towaroznawstwo
 • transport
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie/zarządzanie i marketing
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

 

KARIERA
To właśnie spośród absolwentów zarządzania rekrutuje się pracowników na stanowiska menedżerskie w różnych organizacjach, bez względu na ich formę własności, czy też status organizacyjno-prawny. W świetle dynamicznych zmian, jakie mają miejsce we współczesnej gospodarce rynkowej, każda firma wymaga sprawnego i skutecznego zarządzania.

Absolwent kierunku zarządzanie studiów II stopnia znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych);
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • korporacjach globalnych;
 • organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej;
 • Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

WIEDZA
Absolwent kierunku zarządzanie ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna definicje z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Definiuje i objaśnia czynniki: ekonomiczne, prawne i społeczne, warunkujące formy, zasady, istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji we współczesnej przestrzeni gospodarczej, z uwzględnieniem zasad z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna i rozumie, zarówno poglądy klasyczne w naukach o zarządzaniu, jak i współczesne koncepcje oraz narzędzia kooperacji i konkurencji między systemami gospodarczymi i przedsiębiorstwami. Ma pogłębioną wiedzę o roli człowieka w organizacji oraz o zasadach i organizacji pracy zespołowej. Ma wiedzę w zakresie specjalistycznego zastosowania metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych do gromadzenia i analizy danych oraz prezentacji opracowanych na ich podstawie wyników i formułowania wniosków decyzyjnych. Zna i rozumie metody wspomagające procesy podejmowania decyzji gospodarczych (grupowych, wieloaspektowych), z wykorzystaniem różnych źródeł, technik i narzędzi pozyskiwania danych w powiązaniu ze studiowaną specjalnością. Ma pogłębioną wiedzę związaną z procesami komunikowania oraz zasadami dotyczącymi wykorzystania własności intelektualnej w prowadzonej działalności gospodarczej. Zna i charakteryzuje znaczenie myślenia strategicznego w aspekcie zmiennego otoczenia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem teorii naukowych charakterystycznych dla kierunków studiów. Zna i objaśnia strategie negocjacyjne w biznesie oraz ich znaczenie dla prowadzonej działalności gospodarczej. Ma pogłębioną wiedzę o przesłankach warunkujących rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. Zna zasady tworzenia i rozwoju działalności gospodarczych. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku zarządzanie stosuje pogłębioną i wyspecjalizowaną wiedzę z określonego obszaru nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych w powiązaniu ze specjalnością. Potrafi samodzielnie podjąć działalność gospodarczą oraz ma umiejętności w zakresie doradztwa przy tworzeniu nowych podmiotów. Posiada umiejętności badawcze w zakresie obserwacji zjawisk i procesów zarządczych w organizacji oraz ich analizy i interpretacji przy zastosowaniu pogłębionych ujęć teoretycznych i paradygmatów badawczych. Posiada umiejętność modelowania i przewidywania przebiegu wybranych procesów przy użyciu metod ekonometryczno-statystycznych oraz narzędzi informatycznych. Ma pogłębioną umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin w celu tworzenia propozycji innowacyjnych rozwiązań, z uwzględnieniem pracy zespołowej oraz systemów komunikacji w otoczeniu. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze zarządzania. Posiada umiejętność popierania ich argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi. Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii. Potrafi samodzielnie planować, realizować oraz ukierunkowywać innych w procesie uczenia się przez całe życie.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku zarządzanie jest przygotowany do inicjowania i aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach. Jest gotowy do identyfikacji korzyści płynących z pracy zespołowej w środowisku pracy i poza nim. Jest zdolny do uwzględniania zasad etycznych, moralnych i prawnych w prowadzonej działalności. Jest zdolny do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu zarządzania (w powiązaniu ze specjalnością), definiowania i samodzielnego kierowania złożonymi projektami. Jest zdolny do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest przygotowany i zmotywowany do założenia własnej działalności gospodarczej. Jest zdolny opracować, analizować i oceniać pomysły na własną działalność gospodarczą. Jest zdolny do samodzielnego określania priorytetów i podejmowania decyzji służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i do brania odpowiedzialności za stawiane zadania. Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania poprzez poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych. Jest zdolny do krytycznej oceny odbieranych treści.


 

 

Do roku akademickiego 2016/2017:

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Karty opisu przedmiotów – przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne specjalność Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia stacjonarne specjalność Logistyka menedżerska

Karty opisu przedmiotów – przedmioty obowiązkowe Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne specjalność Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
Karty opisu przedmiotów – Zarządzanie II-go st. studia niestacjonarne specjalność Logistyka menedżerska