Ekonomia

Kierunek ekonomia prowadzony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej stanowi doskonałe połączenie wielu obszarów i zakresów jakie daje kształcenie na uczelni technicznej. Głównym walorem rozwojowym kierunku jest właśnie umiejętne łączenie różnych dyscyplin poczynając od zarządzania, poprzez administrację po aspekty praktyczne stosowane w przedsiębiorstwach. Dodatkowe walory jakie daje kierunkowi osadzenie w realiach uczelni technicznej pozwala umiejętnie przygotować studentów do właściwego odnalezienia się na turbulentnym rynku pracy. Absolwent kierunku nie będzie się bał wyzwań stawianych przed nim w związku z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej, bądź pracą najemną w różnego typu podmiotach gospodarczych i administracyjnych.

 

„To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie" – Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. ARAFIN (Analiza-Rachunkowość-Finanse), Maestros de la economia, IUS Publicum, WIR (Współpraca i rozwój), Pracownia Badań nad Kulturą.

Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Mówiąc o perspektywach rozwoju kierunku należy wskazać konieczność wykorzystywania realiów otoczenia bliższego i dalszego w kontekście globalnych rynków pracy. Mając tego świadomość prowadzony kierunek oferuje pięć perspektywicznych specjalności:

 • ekonomię i finanse w przedsiębiorstwie – łączy umiejętność zastosowania finansów w praktyce gospodarczej;
 • ekonomię menadżerską - pozwala łączyć w sobie umiejętności analitycznego myślenia z wiedzą w zakresie podejmowania decyzji;
 • ekonomię społeczną – łączy w sobie umiejętności badawcze z wiedzą w zakresie uwarunkowań rozwoju społecznego;
 • prawo w biznesie – łączy umiejętności menadżerskie z wiedzą na temat uwarunkowań prawnych funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw;
 • zarządzanie i ekonomia regionu – łączy umiejętności menadżerskie z wiedzą na temat uwarunkowań rozwoju regionalnego.

Każda ze specjalności stanowi uniwersalną płaszczyznę do dalszego pogłębiania kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej. Osoby studiujące na kierunku nabywają szereg umiejętności niezbędnych przy podejmowaniu wyzwań zawodowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 4 semestry w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu magistra.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • ekonomia menedżerska,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • analiza rynków finansowych i kapitałowych,
 • ekonomia międzynarodowa.

Specjalności:

 • ekonomia i finanse w przedsiębiorstwie (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: analiza finansowa, rachunkowość finansowa, podatki w przedsiębiorstwie, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
  • przykładowe przedmioty obieralne: finanse korporacji, planowanie i ocena projektów inwestycyjnych, kadry i płace, ryzyko w działalności gospodarczej, systemy informatyczne w finansach;
 • ekonomia menedżerska (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: psychologia w pracy menedżera, controlling w zarządzaniu;
  • przykładowe przedmioty obieralne: wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, zarządzanie wizerunkiem i marką, marketing międzynarodowy, techniki kreatywnego myślenia, biznesplan;
 • ekonomia społeczna (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: biznesplan w podmiotach społecznych, ekonomia społeczna, polityka społeczna;przykładowe przedmioty obieralne: metody badań społecznych, projekty
  • społeczne, marketing społeczny, przedsiębiorczość społeczna,
 • prawo w biznesie (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: prawo administracyjne i postępowanie administracyjne, prawo zobowiązań i umów handlowych, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych;
  • przykładowe przedmioty obieralne: prawo bankowe i dewizowe, prawo mediów i reklamy, mediacje, negocjacje i arbitraż;
 • zarządzanie i ekonomia regionu (S, NS)
  • przykładowe przedmioty kierunkowe: zarządzanie strategiczne, koncepcje zrównoważonego rozwoju, opracowywanie projektów rozwoju regionalnego;
  • przykładowe przedmioty obieralne: innowacyjna gospodarka regionalna, fundusze Unii Europejskiej, przetargi i zamówienia publiczne, zarządzanie ryzykiem

Z uwagi na nabycie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii Absolwentów cechuje znaczna elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.

Posiadają również umiejętność zarządzania i pracy w zespole, a także współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych.
Studia magisterskie II stopnia dają również podstawę do dalszej edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich (III stopnia), umożliwiają podejmowanie pracy naukowej i/lub edukacyjnej.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


PREDYSPOZYCJE

Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegać mogą się absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich):

 • administracja
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość/ finanse i bankowość
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politologia
 • polityka społeczna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • transport
 • zarządzanie
 • zarządzanie i marketing
 • zarządzanie i inżynieria produkcji


KARIERA

Absolwent kierunku ekonomia II stopnia jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwent znajdzie zatrudnienie:

 • na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych;
 • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
 • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi;
 • Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.


WIEDZA

Absolwent kierunku ekonomia ma pogłębioną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, zna jej trendy rozwojowe i metodologiczne oraz przedmiotowe powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii i nauk pokrewnych. Zna na poziomie pogłębionym możliwości zastosowania narzędzi technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę o różnych subdyscyplinach ekonomii, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej. Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego oraz zachodzących między nimi związkach. Ma pogłębioną wiedzę o mechanizmach społecznych, gospodarczych i prawnych oraz regułach nimi rządzących. Ma pogłębioną wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i gospodarczego w zmieniającym się otoczeniu prawno-gospodarczym. Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i terminologię z zakresu języka obcego właściwą dla studiowanego kierunku, umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku ekonomia Posiada pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz potrafi oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do analizowania i interpretacji procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze. Potrafi dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych. Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii. Posiada umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi. Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów ekonomicznych i prognozować ich przebieg oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych. Posiada pogłębioną umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie, na tematy związane z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii. Potrafi kierować zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego i efektywnego wykonania zadań. Potrafi samodzielnie planować, realizować oraz ukierunkowywać innych w procesie uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku ekonomia Jest świadomy konieczności nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych. Jest zdolny do zarządzania procesem uczenia się innych osób oraz do krytycznej oceny analizowanych treści. Aktywnie działa na rzecz otoczenia społecznego uwzględniając w swoich działaniach interes publiczny. Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze ekonomii z uwzględnieniem etyki zawodowej. Wyróżnia się rozwagą, dojrzałością oraz zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w obszarze ekonomii. Jest kompetentny do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania w obszarze ekonomii. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i identyfikuje oraz rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Podejmuje samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych. np. konfliktu. Jest gotowy do myślenia i działania w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.


 

Do roku akademickiego 2016/2017:

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.