Ekonomia

Kierunek Ekonomia prowadzony na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej stanowi doskonałe połączenie wielu obszarów i zakresów jakie daje kształcenie na uczelni technicznej. Głównym walorem rozwojowym kierunku jest właśnie umiejętne łączenie różnych dyscyplin poczynając od zarządzania, poprzez administrację po aspekty praktyczne stosowane w przedsiębiorstwach. Dodatkowe walory jakie daje kierunkowi osadzenie w realiach uczelni technicznej pozwala umiejętnie przygotować studentów do właściwego odnalezienia się na turbulentnym rynku pracy. Absolwent kierunku nie będzie się bał wyzwań stawianych przed nim w związku z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej, bądź pracą najemną w różnego typu podmiotach gospodarczych i administracyjnych.

Mówiąc o perspektywach rozwoju kierunku należy wskazać konieczność wykorzystywania realiów otoczenia bliższego i dalszego w kontekście globalnych rynków pracy. Mając tego świadomość prowadzony kierunek oferuje cztery perspektywiczne specjalności:

 • ekonomię menadżerską - pozwala łączyć w sobie umiejętności analitycznego myślenia z wiedzą
  w zakresie podejmowania decyzji,
 • ekonomię społeczną – łączy w sobie umiejętności badawcze z wiedzą w zakresie uwarunkowań rozwoju społecznego,
 • zarządzanie i ekonomia regionu – łączy umiejętności menadżerskie z wiedzą na temat uwarunkowań rozwoju regionalnego,
 • prawo w biznesie – łączy umiejętności menadżerskie z wiedzą na temat uwarunkowań prawnych funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

Każda ze specjalności stanowi uniwersalną płaszczyznę do dalszego pogłębiania kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej. Osoby studiujące na kierunku nabywają szereg umiejętności niezbędnych przy podejmowaniu wyzwań zawodowych w obecnej rzeczywistości gospodarczej.

Prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 4 semestry.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

O przyjęcie na studia II stopnia uczestniczyć mogą absolwenci następujących kierunków studiów I stopnia (licencjackie i inżynierskie):

 • administracja
 • ekonomia
 • europeistyka
 • finanse i rachunkowość/ finanse i bankowość
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka i ekonometria
 • logistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • politologia
 • polityka społeczna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • towaroznawstwo
 • turystyka i rekreacja
 • transport
 • zarządzanie/zarządzanie i marketing
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Absolwent kierunku Ekonomia II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę ekonomiczną na temat terminologii, teorii i praktyki w obrębie różnych subdyscyplin ekonomii oraz nauk pokrewnych. Ma pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego i zachodzących między nimi związkach. Zna metody i narzędzia służące do pozyskiwania, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wspomagające procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Posiada pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz oceny racjonalności decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Potrafi samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów ekonomicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych.

Absolwent studiów II-go stopnia na kierunku Ekonomia jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • na stanowiskach kierowniczych, doradczych czy eksperckich przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych,
 • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach,
 • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's),
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi,
 • Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Studenci kierunku Ekonomia II stopnia mają do wyboru cztery specjalności:

Ekonomia menedżerska

Wiedza

Absolwent specjalności Ekonomia menedżerska ma pogłębioną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii menedżerskiej. Ma wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obszarze ekonomii menedżerskiej. Zna nowoczesne koncepcje zarządzania i teorie przywództwa oraz narzędzia analizy strategicznej. Posiada poszerzoną interdyscyplinarną wiedzę niezbędną w pracy menedżera. Ponadto, rozporządza wiedzą na temat instrumentów wspierających zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka w rzeczywistości gospodarczej a także rozumie rodzaje i znaczenie międzynarodowych transakcji ekonomicznych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych. Zna i rozumie najważniejsze pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego na poziomie rozszerzonym.

Umiejętności

Absolwent specjalności Ekonomia menedżerska posiada umiejętność posługiwania się szczegółową wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych. Umie kreować koncepcje rozwoju strategicznego podmiotów gospodarczych oraz efektywnie wykorzystywać narzędzia wspomagające rozwój przedsiębiorczości. Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować adekwatny dla ekonomii sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii menedżerskiej. Umie dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych. Potrafi uwzględniać i wykorzystać rolę otoczenia biznesowego w podejmowaniu decyzji. Posiada umiejętność planowania z uwzględnieniem strategicznych interesów swojej organizacji. Ma pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz potrafi oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych.

Kompetencje

Absolwent specjalności Ekonomia menedżerska utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze ekonomii menedżerskiej. Jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze ekonomii menedżerskiej oraz potrafi przewidywać prawne, społeczne i ekonomiczne skutki swojej działalności. Rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na osobie kierującej zespołem, wie jak zmotywować współpracowników. Jest kreatorem zmian w życiu społeczno-gospodarczym oraz wewnątrz organizacji. Jest przygotowany do uczestniczenia w przygotowywaniu działań w obszarze ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii menedżerskiej) oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki ekonomiczne swojej działalności. Ponadto rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych; potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób. Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu codziennym i pracy zawodowej. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.

Specjalność Ekonomia menedżerska przygotowuje do pracy na stanowiskach specjalistów-analityków i doradców w przedsiębiorstwach, organizacjach non-profit, instytucjach regulujących działalność podmiotów gospodarczych czy promujących przedsiębiorczość.

Przedmioty

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.


Ekonomia społeczna

Wiedza

Absolwent specjalności Ekonomia społeczna ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla ekonomii społecznej. Dysponuje pogłębioną wiedzą o różnych rodzajach struktur społecznych i podmiotach ekonomii społecznej i zachodzących między nimi relacjach. Zna zasady i mechanizmy kierujące polityką społeczną w Unii Europejskiej. Ma wiedzę na temat instrumentów wspierających funkcjonowanie i rozwój ekonomii społecznej, a także dotyczącą powiązań na linii pracownik-rynek pracy-pracodawca. Dopełnieniem posiadanej wiedzy jest znajomość powiązań występujących w gospodarce oraz znajomość struktur instytucjonalnych wspierających procesy gospodarcze. Ponadto zna na poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych.

Umiejętności

Absolwent specjalności Ekonomia społeczna posiada umiejętność kreowania koncepcji wspomagających rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Umie samodzielnie identyfikować złożone problemy dotyczące ekonomii społecznej i proponować rozwiązania, a także uwzględniać i wykorzystać rolę otoczenia biznesowego w kreowaniu polityki społecznej. Posiada umiejętność inicjowania projektów mających na celu rozwój sektora ekonomii społecznej. Ponadto potrafi dokonywać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Dysponuje również pogłębionymi umiejętnościami prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii. Dodatkowo, posiada umiejętności popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi.

Kompetencje

Absolwent specjalności Ekonomia społeczna utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze ekonomii społecznej. Jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze ekonomii społecznej, do przewidywana prawnych, społecznych i ekonomicznych skutków swojej działalności. Potrafi współpracować i rozumie odpowiedzialność jaka spoczywa na podmiotach ekonomii społecznej. Posiada umiejętność kreowania koncepcji wspomagających rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Komunikuje się i współpracuje z otoczeniem na rzecz efektywnego rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Jest przygotowany do uczestniczenia w przygotowywaniu działań w obszarze ekonomii (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii społecznej) oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki ekonomiczne swojej działalności. Potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób.

Absolwenci specjalności Ekonomia społeczna zasilą administrację rządową i samorządową, a także pozarządowe organizacje (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.), wykazując się dobrą znajomością podstawowych mechanizmów i uwarunkowań ekonomicznych funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz właściwą postawą społeczną i etyką w zachowaniach biznesowych.

Przedmioty

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.


Zarządzanie i ekonomia regionu

Wiedza

Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu ma rozszerzoną wiedzę na temat terminologii, teorii i praktyki w obrębie zarządzania rozwojem regionu i gospodarki regionalnej. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych właściwych dla zarządzania rozwojem regionu ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru gospodarczego. Posiada wiedzę o koncepcji rozwoju zrównoważonego w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego. Zna nowoczesne koncepcje zarządzania i teorie przywództwa oraz narzędzia analizy strategicznej w polityce rozwoju regionu. Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą powiązań występujących w gospodarce, w szczególności lokalnej i regionalnej, zna instrumenty finansowania rozwoju regionu. Dopełnieniem posiadanej wiedzy jest znajomość powiązań występujących w gospodarce oraz znajomość struktur instytucjonalnych wspierających procesy gospodarcze. Ponadto zna na poziomie zaawansowanym możliwości zastosowania narzędzi technologii informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych, organizacyjnych i prawnych. Zna i rozumie najważniejsze pojęcia i zasady odnoszące się do prawa gospodarczego na poziomie rozszerzonym.

Umiejętności

Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu posiada umiejętność kreowania koncepcji rozwoju strategicznego i oraz efektywnego wykorzystania narzędzi wspomagających zrównoważony rozwój regionalny. Potrafi samodzielnie wybrać i zastosować adekwatny dla zarządzania rozwojem regionu sposób postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, gospodarczych i ekologiczno-przestrzennych rozwoju lokalnego i regionalnego. Umie samodzielnie kreować oryginalne scenariusze rozwiązań dla złożonych problemów związanych z rozwojem regionalnym opracowywać projekty rozwoju lokalnego i regionalnego. Potrafi uwzględniać i wykorzystać rekomendacje interesariuszy rozwoju regionu. Ma umiejętność planowania rozwoju regionu zarówno na strategicznym jak i operacyjnym poziomie zarządzania rozwojem. Ponadto potrafi dobierać środki i metody pracy pod kątem skutecznego wykonania zadań zawodowych. Posiada również pogłębione umiejętności obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce oraz oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Dysponuje rozszerzonymi umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz umiejętność popierania ich rozbudowaną argumentacją dotyczącą poglądów różnych autorów, przy jednoczesnym kierowaniu się przy tym zasadami etycznymi.

Kompetencje

Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze zarządzania rozwojem regionu. Jest przygotowany do uczestniczenia i koordynowania działań w obszarze gospodarki regionu oraz potrafi przewidywać prawne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki swojej działalności. Rozumie znaczenie zrównoważonego rozwoju regionalnego w kontekście szeroko rozumianej poprawy jakości życia społeczeństwa. Rozumie i praktykuje zasadę odpowiedzialności społecznej w kreowaniu rozwoju regionu i długookresowej polityki tego rozwoju (sustainable development). Komunikuje się i współpracuje z otoczeniem na rzecz poprawy efektywności i komplementarności rozwoju lokalnego i regionalnego. Jest przygotowany do uczestniczenia w działaniach w obszarze gospodarki (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii regionu) oraz potrafi przewidywać wielowymiarowe skutki działalności gospodarczej. Ponadto rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych oraz interpersonalnych. Potrafi zarządzać procesem uczenia się innych osób. Ma przekonanie o znaczeniu zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w życiu codziennym i pracy zawodowej. Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, zaangażowany i przedsiębiorczy.

Absolwent specjalności Zarządzanie i ekonomia regionu znajdzie zatrudnienie w jednostkach samorządowych różnych szczebli, jednostkach budżetowych, firmach realizujących zlecenia sektora publicznego w ramach zamówień publicznych, w firmach starających się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej.

Przedmioty

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.


Prawo w biznesie

Wiedza
Absolwent specjalności Prawo w biznesie uzyskuje szeroką wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorców oraz innych podmiotów w obrocie gospodarczym.
Rozumie znaczenie i rolę organów administracji publicznej oraz innych instytucji zapewniających obsługę podmiotów w obrocie gospodarczym. Absolwent otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie regulacji prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku krajowym i zagranicznym. Identyfikuje normy i zasady warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorcy w środowisku społeczno-gospodarczym. Zna i rozumie potrzebę stosowania narzędzi negocjacyjnych i mediacyjnych.

Umiejętności
Absolwent specjalności Prawo w biznesie skutecznie wykorzystuje w praktyce zawodowej zdobytą wiedzę teoretyczną. Cechuje go umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji w działalności gospodarczej korzystając z nowoczesnych technik i narzędzi. Potrafi identyfikować problemy prawne związane z działalnością gospodarczą i sprawnie je rozwiązywać. Absolwent specjalności Prawo w biznesie posiada umiejętność w zakresie procesu przygotowywania i zawierania umów gospodarczych i rozstrzygania sporów w obrocie gospodarczym.

Kompetencje
Absolwent specjalności Prawo w biznesie utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce w obszarze społecznej gospodarki rynkowej. Cechuje się etyczną odpowiedzialnością zawodową. Jest gotowy do współpracy i tworzenia pozytywnych relacji z otoczeniem prawnym i społeczno-gospodarczym. Ma świadomość potrzeby nieustannego aktualizowania i pogłębiania wiedzy w obszarze obowiązujących regulacji prawnych. Rozumie konieczność ograniczania wolności gospodarczej ze względu na ochronę interesu publicznego i prywatnego. Absolwent ma świadomość znaczenia profesjonalnego i etycznego postępowania w działalności związanej z obrotem gospodarczym. Skutecznie wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce zawodowej.

Absolwent specjalności Prawo w biznesie jest przygotowany do pracy w różnych podmiotach związanych z biznesem polskim i międzynarodowym, wykazując się dobrą znajomością podstawowych regulacji i uwarunkowań prawnych w zakresie obrotu gospodarczego oraz właściwą postawą społeczną i etyczną w zachowaniach biznesowych.


Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia II-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.