Zarządzanie

Studenci kierunku zarządzanie uczestniczą w ciekawych i zróżnicowanych zajęciach prowadzonych przez doświadczoną kadrę naukową. Nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Współpraca pomiędzy Wydziałem Ekonomii i Zarządzania a przedsiębiorstwami regionu daje studentom kierunku zarządzanie możliwość realizacji interesujących praktyk i obiecujących staży studenckich.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. WIR (Współpraca i Rozwój).
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku zarządzanie ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:

 • podstawy zarządzania,
 • nauka o organizacji,
 • mikroekonomia,
 • prawo
 • finanse.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:

 • zachowania organizacyjne,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • podstawy marketingu i badania marketingowe
 • rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa.

Bogata oferta przedmiotów obieralnych przygotowana przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania czyni kierunek bardzo atrakcyjnym dla studentów, którzy chcą samodzielnie decydować o profilu kształcenia.
Grupa treści obieralnych obejmuje m.in.:

 • innowacje w biznesie,
 • zarządzanie małą firmą,
 • metody i techniki zarządcze,
 • komunikację w zespole,
 • podstawy e-handlu.

KARIERA
Absolwent kierunku zarządzanie studiów I stopnia znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach (produkcyjnych, handlowych usługowych);
 • organizacjach pozarządowych (fundacje, zrzeszenia, związki, spółdzielnie socjalne, itp.);
 • organizacjach gospodarczych i społecznych;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • korporacjach globalnych;
 • organizacjach funkcjonujących w wirtualnej przestrzeni gospodarczej;
 • Absolwenci są również przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

WIEDZA
Absolwent kierunku zarządzanie ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk o zarządzaniu w obszarze nauk społecznych i humanistycznych. Zna terminologię z zakresu nauk o zarządzaniu oraz jej zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych. Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę i rozumie teorie oraz metodologie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (m.in.: socjologia, psychologia, finanse, ekonomia, filozofia). Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę z zakresu form, zasad, istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji. Identyfikuje rolę zarządzania we współczesnej nauce i gospodarce. Ma wiedzę o kategoriach ekonomicznych oraz zasadach działania podmiotów w gospodarce rynkowej w dobie postępujących przemian cywilizacyjnych. Docenia znaczenie ochrony prawa własności przemysłowej i intelektualnej. Ma wiedzę o mechanizmach funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej i jego implikacji w zarządzaniu organizacjami. Ma zaawansowaną wiedzę o człowieku jako o podmiocie konstytuującym funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także działającym w tych strukturach. Ma wiedzę o formach organizacyjno-prawnych, procesach zmian oraz ich konsekwencjach. Zna zasady tworzenia i rozwoju działalności gospodarczych, z uwzględnieniem prawa autorskiego i wynalazczego. Ma wiedzę związaną z procesami komunikowania interpersonalnego, społecznego i gospodarczego. Absolwent zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku zarządzanie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, prawne i społeczne dotyczące zarządzania podmiotami gospodarczymi. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków odwołując się do poglądów innych autorów. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi obszarami zarządzania. Potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i form komunikacji, ma rozwinięte kompetencje interpersonalne, używa języka specjalistycznego. Posiada umiejętność planowania i organizowania pracy indywidualnej oraz zespołowej. Posiada umiejętność samodzielnego planowania i realizowania uczenia się przez całe życie. Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku zarządzanie jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego dokształcania się i aktualizowania wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych. Jest zdolny do wyznaczania ścieżki własnego rozwoju, doskonalenia umiejętności oraz kompetencji. Jest otwarty na nowe rozwiązania oraz gotów do zmiany opinii i postępowania w świetle nowych osiągnięć praktyki gospodarczej i nauki o zarządzaniu. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w projektach, grupach, organizacjach i instytucjach, identyfikuje korzyści płynące z pracy zespołowej, jest gotowy do realizacji indywidualnych i zespołowych zadań z zakresu zarządzania organizacjami. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Jest zdolny by założyć własną działalność gospodarczą. Jest otwarty by przedstawiać i oceniać pomysły na własną działalność gospodarczą. Jest kompetentny, aby odpowiednio określać priorytety służące realizacji wskazanego przez siebie lub innych zadania. Jest zdolny do samodzielnego inicjowania i podejmowania działania na rzecz interesu publicznego. Jest zdolny do dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą. Jest zdolny do poszukiwania optymalnych rozwiązań i postępowania zgodnie z zasadami etyki.


 

 

Do roku akademickiego 2016/2017:

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

Katalog Przedmiotów Humanistycznych