Ekonomia

Studia na kierunku ekonomia I stopnia kształcenia (licencjat) prowadzone są na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i trwają 6 semestrów.

PREDYSPOZYCJE
Ciekawość, otwartość, dociekliwość, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i poszukiwania rozwiązań, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, chęć stałego doskonalenia się, praca w zespole, umiejętność komunikacji społecznej, otwartość na zmiany.

 

„To co sprawia, że ekonomia jest tak fascynująca, jest to, że jej fundamentalne zasady są tak proste, że każdy jest w stanie je zrozumieć, jednak niewielu je rozumie" – Milton Friedman

Naszym zadaniem jest wykształcenie osób posiadających szeroką wiedzę ekonomiczną, pozwalającą odpowiedzieć na trudne i nurtujące pytania. Zdobyta w trakcie studiów na kierunku ekonomia wiedza teoretyczna i praktyczna umożliwia wykonywanie zawodu ekonomisty, jako specjalisty w swej dziedzinie.

W trakcie studiów studenci uczestnicząc w ciekawych i nietuzinkowych zajęciach prowadzonych głównie przez młodą kadrę nabywają wiedzę, umiejętności i kompetencje pożądane przez pracodawców.

Dla studentów organizowane są warsztaty i kursy. Mogą również udzielać się w studenckich kołach naukowych, m.in. ARAFIN (Analiza-Rachunkowość-Finanse), Maestros de la economia, IUS Publicum, WIR (Współpraca i rozwój), Pracownia Badań nad Kulturą.
Istnieje również możliwość bezpłatnej nauki języka chińskiego.

Student kierunku ekonomia ma możliwość zrealizowania jednego semestru (lub roku studiów), na jednej ze 150 uczelni partnerskich w ramach programu międzynarodowej wymiany stypendialnej Erasmus+.

Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
INFORMACJE PODSTAWOWE

Studia trwają 6 semestrów w trybie stacjonarnym – S (dziennym) oraz 6 semestrów w trybie niestacjonarnym – NS (zaocznym).
Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Pełne informacje o przedmiotach realizowanych w ramach kierunku studiów zawarte są w programach studiów.

Wśród podstawowych treści kształcenia znajdują się m.in.:
• mikro- i makroekonomia,
• zarządzanie,
• prawo,
• rachunkowość.

Grupa treści kierunkowych obejmuje m.in.:
• analizę ekonomiczną,
• integrację gospodarczą w Europie,
• wprowadzenie do e-biznesu.

Wybierając pakiet przedmiotów obieralnych studenci decydują się na jedną z dwóch specjalności:
• ekonomia i gospodarka finansowa (S i NS),
• ekonomia i przedsiębiorczość (S i NS).

Specjalność ekonomia i gospodarka finansowa obejmuje m.in. przedmioty:
• podstawy bankowości,
• rachunkowość menadżerską,
• podstawy finansów,
• finanse osobiste,
• finanse przedsiębiorstw

Specjalność ekonomia i przedsiębiorczość obejmuje m.in. przedmioty:
• marketing w teorii i praktyce,
• działalność gospodarczą w praktyce,
• techniki negocjacji i mediacji,
• zarządzanie projektami,
• przedsiębiorczość i gry biznesowe

Absolwenci kierunku ekonomia I stopnia wyposażeni są w podstawy wiedzy ekonomicznej, a także wiedzy z zakresu nauk społecznych.

Program studiów umożliwia studentom pogłębienie wiedzy oraz nabycie umiejętności posługiwania się zaawansowanymi narzędziami służącymi do badania i prognozowania procesów gospodarczych, a także modelowania ich przebiegu w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

KARIERA
Absolwent kierunku ekonomia I stopnia znajdzie zatrudnienie w:

  • w działach analiz przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych;
  • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach;
  • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych (NGO's);
  • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi;
  • Absolwenci są także przygotowani do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

WIEDZA
Absolwent kierunku ekonomia dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk ekonomicznych i podstawowej terminologii, z uwzględnieniem zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i społeczno-gospodarczym. Zna terminologię stosowaną w ekonomii i rozumie jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Ma wiedzę o zagadnieniach dotyczących integracji rynków. Zna pojęcia i przykłady wykorzystania metod ilościowych w teorii ekonomii. Zna metody, techniki i narzędzia wspomagające procesy podejmowania decyzji gospodarczych. Rozumie istotę zastosowania reguł z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego w działalności gospodarczej. Ma usystematyzowaną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych. Ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur gospodarczych i instytucjach życia społeczno-gospodarczego oraz zachodzących między nimi związkach. Zna i rozumie teorie i terminologię z zakresu języka obcego umożliwiającą posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent kierunku ekonomia potrafi obserwować i prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne zachodzące w gospodarce oraz oceniać racjonalność decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych. Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz pozyskiwać dane niezbędne do analizowania procesów i zjawisk z zakresu ekonomii oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych. Posiada umiejętności badawcze, które pozwalają na analizowanie przykładów badań i konstruowanie oraz prowadzenie prostych badań ekonomicznych, m.in. z wykorzystaniem technik informatyczno-komunikacyjnych. Potrafi analizować informacje pochodzące z rynku i wykorzystywać je w praktyce gospodarczej dla procesów podejmowania decyzji. Potrafi posługiwać się systemami prawnymi i normami etycznymi w podejmowanej działalności. Dostrzega oraz analizuje dylematy etyczne i prawne oraz przewiduje skutki konkretnych działań. Potrafi wskazać potencjalne możliwości rozwiązania problemów społeczno-gospodarczych, dokonać ich analizy oraz zaproponować konkretne rozstrzygnięcie. Potrafi komunikować się z wykorzystaniem odpowiedniej terminologii i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach z obszaru zagadnień ekonomicznych. Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi samodzielnie planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole. Rozumie i potrafi realizować proces uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent kierunku ekonomia jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby nieustannego uczenia się i rozwoju kompetencji osobistych i interpersonalnych. Jest zdolny do wyznaczania ścieżki własnego rozwoju oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji. Jest świadomy wagi zachowania się w sposób profesjonalny i podejmowania refleksji na tematy etyczne oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach oraz identyfikuje korzyści płynące z pracy zespołowej. Jest kompetentny, by uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji projektów społeczno-gospodarczych uwzględniając kwestie prawne, społeczne i ekonomiczne. Jest zdolny, by myśleć i działać w sposób zaangażowany i przedsiębiorczy.


 

Do roku akademickiego 2016/2017: 

Wydział Ekonomii i Zarządzania zgodnie ze zmianami związanymi z wprowadzaniem Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dostosował dokumentację programu kształcenia do wymagań wynikających z rozporządzeń MNiSW towarzyszących nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 18 marca 2011r.

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.

 Katalog Przedmiotów Humanistycznych

Efekty kształcenia dla kierunku Ekonomia studia I-go stopnia stacjonarne i niestacjonarne.