Sadovnicova Ludmiła

1980

1. SADOVNICOVA L.: (1980) „Problemy kształcenia i adaptacji absolwentów szkół zawodowych Mołdawii" w: Problemy społeczno-psychologicznej adaptacji absolwentów szkół zawodowych budowlanych. Kiszyniów, 6 s.

1981

1. SADOVNICOVA L.: (1981) Wpływ klimatu społeczno-psychologicznego na adaptację młodego pracownika. w. „Rewolucja naukowo-techniczna i psychologia społeczna". Moskwa 7 s.

1983

1. SADOVNICOVA L.: (1983) Przekrój klimatu społeczno-psychologicznego wśród załogi. w. „Psychologo-pedagogiczne problemy doskonalenia zarządzania załogą". Grodno, 8 s.
2. SADOVNICOVA L.: (1983) Środowisko zawodowe i proces kształtowania osobowości. w. „Aktualne problemy kształcenia inżynierów-pedagogów". Swierdłowsk, 7 s.

1984

1. SADOVNICOVA L.: (1984) Problemy międzyludzkie w rodzinie. w. „Praca, rodzina, dom". Tumień, 7 s.
2. SADOVNICOVA L.: (1984) Problemy psychologicznej charakterystyki załogi. w. „Badania zagadnień wychowania młodzieży". Moskwa, 4 s.

1986

1. SADOVNICOVA L.: (1986) „Wpływ środowiska zawodowego na proces wchodzenia absolwentów szkół zawodowych do załogi". Moskwa, 7 s.

1988

1. SADOVNICOVA L.: (1988) Dobór i przygotowanie rezerwy kadry kierowniczej. Kiszyniów, 12 s.
2. SADOVNICOVA L.: (1988) Wskazówki metodyczne dotyczące doboru i przygotowania rezerwy kadry kierowniczej. Kiszyniów, 6 s.

1989

1. SADOVNICOVA L.: (1989) Predyspozycje do pełnienia funkcji kierowniczych w nowych warunkach gospodarki rynkowej a cechy osobowości. Kiszyniów, 7 s.

1. SADOVNICOVA L.: (1989) Socjologiczno-psychologiczne zabezpieczenie pracy z kadrami (dobór i racjonalne wykorzystanie). Kiszyniów. 146 s.

2. SADOVNICOVA L.: (1989) Społeczno-psychologiczna technologia doboru pracowników. Tumień, 7 s.

1990

1. SADOVNICOVA L.: (1990) Aspekt psychologiczny oceny twórczej działalności naukowca. Leningrad, 7 s.
2. SADOVNICOVA L.: (1990) Społeczna inżynieria i technologia socjalna MDNTP „Uczestnictwo zespołów socjologicznych w realizacji projektów innowacyjnych w zakładach". Moskwa, 12 s. (współaut.)
3. SADOVNICOVA L.: (1990) Społeczna technologia (słownik socjologiczny). Mińsk, 1 s.

1991

1. SADOVNICOVA L.: (1991) Metody społeczno-psychologicznej diagnozy osobowości postaci i załogi. Nowosybirsk, 7 s.
2. SADOVNICOVA L.: (1991) Modele kadry kierowniczej. Kiszyniów, 80 s.
3. SADOVNICOVA L.: (1991) Społeczno-psychologiczne problemy doboru kadry kierowniczej. w „Przejście do ekonomiki rynkowej: aspekt społeczny". Kiszyniów, 6 s.
4. SADOVNICOVA L.: (1991) Technologia socjalna jako środek regulacji działalności kierowniczej. Biełgorod, 6 s.

1992

1. SADOVNICOVA L.: (1992) Społeczno-psychologiczny portret osobowości naukowca. w „Ludzie i sytuacje: zmiana społecznej orientacji". Kiszyniów, 7 s.

1993

1. SADOVNICOVA L.: (1993) Zarządzanie personelem. w „Zarządzanie przedsiębiorstwem warunkach przebudowy działalności gospodarczej". Katowice, 16 s.

1996

1. SADOVNICOVA L.: (1996) Menedżment i psychodiagnostyka. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. Opole 160 s.

1997

1. SADOVNICOVA L.: (1997) Racjonalne wykorzystanie kadry menedżerskiej na drodze do zjednoczonej Europy. w „Bariery i stymulatory integracji europejskiej", Katowice, 7 s.

1999

1. SADOVNICOVA L.: (1999) Optymalne jest realnym. Psychologiczne problemy menedżmentu. Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej. 202 s.
2. SADOVNICOVA L.: (1999) Psychologiczne podstawy doboru i kształcenia kadry kierowniczej (autoreferat pracy habilitacyjnej). Moskwa. 45-46 s.

2000

1. SADOVNICOVA L.: (2000) Cechy osobowościowe i styl zarządzania w systemie strategii zarządzania firmą. Autfaktorowa analiza. Zeszyt Naukowy Politechniki Opolskiej Nr 267, tom III, Opole
2. SADOVNICOVA L.: (2000) Psychologia i dobór kadry kierowniczej. BUM Opole 2000

2001

1. SADOVNICOVA L.: (2001) Psychologiczne podstawy doboru i psychokorekty nauczycieli wychowania fizycznego. V Międzynarodowy Kongres Naukowy „Sport olimpijski i sport dla wszystkich". s. 466. Mińsk
2. SADOVNICOVA L.: (2001) Psychologiczno-filozoficzna koncepcja badań oraz stopnia przygotowania osobowości menadżera do warunków integracji europejskiej. W: Do humanistycznej przyszłości społeczności światowej w nowym stuleciu, Opole
3. SADOVNICOVA L.: (2001) Psychologiczno-filozoficzna koncepcja badań stopnia przygotowania osobowości menadżera do warunków integracji europejskiej. Humanistyczna przyszłość światowego społeczeństwa w nowym stuleciu, Opole

2002

1. SADOVNICOVA L.: (2002) Nowe metody określania oraz optymalnego wykorzystania właściwości psychologicznych. W: Aktywność człowieka w społeczeństwie i środowisku. Wybrane aspekty, Opole
2. SADOVNICOVA L.: (2002) Nowe metody wyjaśniania i optymalnego wykorzystania psychologicznych cech osobowości. Aktywność człowieka w społecznym środowisku. Opole
3. SADOVNICOVA L.: (2002) Optymalna psychodiagnostyczna modulacja osobowości menadżera. Modernizacyjne procesy w społeczeństwie. Twier. Rosja
4. SADOVNICOVA L.: (2002) Problemy i metody pracy z kadrą kierowniczą. „EDUKACJA" Wrocław
5. SADOVNICOVA L.: (2002) Psychologiczny model osobowości menadżera. Sytuacyjne wymagania i możliwości realne. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej. Nr 289, tom V
6. SADOVNICOVA L.: (2002) Specyfika doboru i kształcenia menadżerów małych firm. „EDUKACJA" Wrocław

2003

1. SADOVNICOVA L.: (2003) Psychologiczne składniki nowoczesnego stylu życia a działalność profesjonalna. Model zdrowego stylu życia jako interdyscyplinarny problem. Lublin
2. SADOVNICOVA L.: (2003) Stosowanie psychodiagnostycznych i psychokorekcyjnych metod w systemie kształcenia kierowników. Naukowo-metodologiczne i praktyczne aspekty kształtowania specjalistów w nowoczesnej szkole wyższej. Biełgorod. Rosja
3. SADOVNICOVA L.: (2003) Sytuacyjne wymagania od osobowościowych funkcji menadżera. Optymalny profilowo-psychologiczny model. Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej

2004

1. SADOVNICOVA L.: (2004) Psychodiagnostyka personelu. Podręcznik naukowy dla szkół wyższych. Moskwa.196 s.
2. SADOVNICOVA L.: (2004) Psychodiagnostyka personelu. Podręcznik naukowy dla szkół wyższych. Moskwa.196 s.

2006

1. SADOVNICOVA L.: (2006) Punkt widzenia z Polski. Rozszerzenie Unii Europejskiej. Punkt widzenia Moskwy, Berlina Warszawy, Wydawnictwo „OGNITD".Rosyjska Akademia Nauk. Instytut Europy. Moskwa. s. 63-67
2. SADOVNICOVA L.: (2006) Zdrowy styl życia psychicznego a działalność zawodowa. W: S. Zagórny (red.), Kultura fizyczna jako element nowego stylu życia, s. 9-14. Opole. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

2008

3. SADOVNICOVA L.: (2008) The influence of personality traits on sport results. 1 st International Conference SCIENCE FOR SPORT AND HEALTH. Opole December 15-16 2008. Proceedings. Opole University of Technology. Faculty of Physical Education and Physiotherapy. s. 128-129
4. SADOVNICOVA L.: (2008) Wzory kultury somatycznej a osobowość sportowców. W: S. Zagórny (red.), Wzory kultury somatycznej a styl życia, s. 125-128. Opole. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
5. SADOVNICOVA L.: (2008) Zastosowanie psychodiagnostycznych metod badania w systemie zarządzania. [w:] Monografia Katedry Zarządzania Personelem. Rosyjski Państwowy Społeczny Uniwersytet. Kierunek Zarządzanie Personelem. Moskwa, Wydawnictwo R.P.S. U.; s. 98-113

2009

1. SADOVNICOVA L.: (2009) Aktualne problemy nauk humanistycznych (Praca społeczna, pedagogika, psychologia, socjologia, historia, politologia), Wydawnictwo Rosyjskiego Państwowego Społecznego Uniwersytetu, Skrypt nr 7, Moskwa, s. 40-53
2. SADOVNICOVA L.: (2009) Nauka, technika i technologie XXI wieku. Kształcenie personelu na przykładzie powstania służby psychologicznej na studiach wyższych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ministerstwa Oświaty Rosji, Nalczyk
3. SADOVNICOVA L.: (2009) Nauka, technika i technologie XXI wieku. Optymalizacja inżynieryjno-psychologicznych technologii w nowoczesnym środowisku zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ministerstwa Oświaty Rosji, Nalczyk, s. 30-40
4. SADOVNICOVA L.: (2009) Psychologiczno-akmeologiczna diagnostyka w systemie organizacyjnego konsultowania działalności specjalistów służb kadrowych: podstawowe problemy. Aktualne problemy nauk humanistycznych. Rosyjska Akademia Oświaty. Rosyjski Państwowy Społeczny Uniwersytet. Moskwa, s. 50-52

2011

1. SADOVNICOVA L.: (2011) Psychologiczna analiza działalności jednostek w systemie efektywnego zarządzania. Optymalny profilowo-psychologiczny model osobowości a skuteczna praca współczesnego menadżera W: L. Sadovnicova (red.), Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny, Studia i Monografie, z. 301, s. 169-181 . Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
2. SADOVNICOVA L.: (2011) Skuteczna praca współczesnego człowieka a wymagania sytuacyjne osobistych funkcji jednostki organizacyjnej. W: L. Sadovnicova (red.), Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny, Studia i Monografie, z. 301, s. 161-168. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.
3. SADOVNICOVA L.: (RED.) (2011) Współczesny człowiek: czas pracy, czas wolny. Opole. Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, 236 s.

2013

1. SADOVNICOVA L., BABANINA J.: (2013) Integracyjny model intelektu emocjonalnego w menedżmencie. Czasopismo (Osobowość. Kultura. Społeczeństwo), Moskwa, s. 21-35

2015

1. SADOVNICOVA L. Problemy i perspektywy przygotowania specjalistów w dziedzinie zarządzania personelem. Budowa modeli psychologicznych specjalistów w dziedzinie efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Nauki społeczne a kształtowanie osobowości; Z. 147, Politechnika Opolska, Opole 2015 str. 37-58/ 1 ark. Wyd. Politechnika Opolska 978-83-65235-10-7
2. SADOVNICOVA L., ARCHIPOVA N.: Миграция гуманитарные технологии и механиэмы вэаимодействия регионалных и обраэовательных структур [w:] Barometr regionalny. Analizy i prognozy; Tom 13, Nr 4, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2015 str. 147-152 Politechnika Opolska 1644-9398
3. SADOVNICOVA L., CHARAŚNA-BLACHUCIK J. (RED.): Nauki społeczne a kształtowanie osobowości; Z. 147, Politechnika Opolska, Opole 2015 str. 186 Politechnika Opolska 978-83-65235-10-7
4. SADOVNICOVA L., FOLTYS J., SMOLKA Z.: Antropologiczne aspekty zarządzania w filozofii Platona [w:] Вэстник; RSUH/RGGU Bulletin No 3(146), Academic Journal; Series: Economics. Management. Law, Moskwa 2015 str. 21-37 Politechnika Opolska 2073-6304