Foltys Joachim, dr hab. inż., prof PO

2016

 1. FOLTYS J., FRFĄCZ P., URBANIEC I.: Comparison of two methods for detection of UV signals emitted by PD on HV insulators made of porcelain [w:] Przegląd Elektrotechniczny; Nr 8/2016; R. 92 str. 102-104 ISSN 0033-2097
 2. FOLTYS J., HAWRYSZ L., MAJ J., LESAKOVA L., LUBOS E. (RED.): Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges; Seria: Studia i Monografie; Z. 440; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 140 / 9,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-41-1
 3. FOLTYS J., HAWRYSZ L.: Environmental aspects of the social responsibility of the public sector organization [w:] Sustainability; Wyd. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute); 2016 str. 1-10 ISSN 2071-1050

2015

[1] FOLTYS J., DĘBICKA-OZORKIEWICZ G., KRÓLCZYK J. B., HIADLOVSKY V.: Financing craft enterprises associated in the polish craft association [w:] E&M Ekonomie a Management, UT Univerzita v Liberci, XVIII,4; 2015 166-172 1212-3609
[2] FOLTYS J., KRÓLCZYK J., KRÓLCZYK G., LEGUTKO ST., NAPIÓRKOWSKI J., HLOCH S., TAMA E.: Material flow optimization - a case study in automotive industry [w:] Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette; Vol. 22/No. 6, 2015 1447-1456 1330-3651
[3] FOLTYS J., SMOLKA Z., SADOVNICOVA L.: Antropologiczne aspekty zarządzania w filozofii Platona [w:] Вэстник; RSUH/RGGU Bulletin No 3(146), Academic Journal; Series: Economics. Management. Law, Moskwa 2015 str. 21-37 2073-6304

2014

[1] FOLTYS J., ADAMSKA M. (RED.): Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014, str. 201 13 a. w., ISBN 978-83-64056-72-7
[2] FOLTYS J., ADAMSKA M., MARKOVA V., HIADLOVSKI V. (EDIT.): Management of organization In Real and virtual environment: opportunities and challenges. (Zarządzanie organizacją w realnym i wirtualnym środowisku: szanse i wyzwania). Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014,18 a. w., ISBN 978-83-64056-53-6
[3] FOLTYS J., ROMANIUK U.: Outsourcing w strategiach podatkowych [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, T. Famulska, K. Znaniecka (RED.), Zeszyt Nr 198, Katowice 2014, Str. 239-254, ISSN 2083-8611

2013

 1. FOLTYS J., CIESIELSKA M., GAJDA K., ŚWIĘTEK Ł.: Ryzyko w projektach outsourcingowych [w:] Management of Organizations in Real and Virtual Environment: Opportunities and Challenges IV, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na płycie CD, 2012 (nie wykazane wcześniej) 5 stron/ 1 arkusz/ Całość ok. 50 ark. wyd. CD ISBN 978- 80-557-0477-7
 2. FOLTYS J., LESAKOVA L., URAMOWA M., WZIĄTEK – STAŚKO, A. (EDIT.): Conteporary Challenges Towards Management III, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 3067, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ekonomická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystrici, Katowice 2013 str. 325 25,5 ark. wyd. ISBN 978-83-226-2188-9 ISSN 0208 – 6336
 3. FOLTYS J., SZAFRANOWICZ J.: Analiza procesu reorganizacji szpitali miejskich z wykorzystaniem outsourcingu na przykładzie miasta Chorzowa [w:] Journal of Ecology and Health, R. 17 Nr 3/2013 str. 129-141, (12 s.) 1 ark. wyd. ISSN 2082-2634
 4. FOLTYS J.: Recenzja wydawnicza: Facktors of Integrationin Enterprise supply chains. Szymonik , A. (2013 ) Komplementarność logistyki cywilnej i wojskowej. Teoria i Praktyka. Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2013
 5. FOLTYS J.: Recenzja wydawnicza Pr. p. red. M. Szewczuk – Stępień Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej – przykłady i doświadczenia. Wyd. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Opole 2013
 6. FOLTYS J.: Recenzja wydawnicza : Benchmarks – nowa jakość w polityce zdrowotnej. Annales Academiae Medicae Silesiensis. Grudzień 2013
 7. FOLTYS J.: Recenzja wydawnicza nt. Znaczenie interesariuszy w procesie zarządzania strategicznego organizacją publiczną. Dla czasopisma Olsztyn Economic Journal wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego . sierpień 2013
 8. FOLTYS J.: Recenzja wydawnicza opracowania red. Marzena Szewczuk Stępień, Małgorzata Adamska nt. Know- how efektywnej komunikacji w regionalnym transferze wiedzy, wydawnictwo Instytutu Trwałego Rozwoju, Opole, styczeń 2013
 9. FOLTYS J.: Recenzja wydawnicza opracowania Tomasza Holeckiego i Joanny Woźniak – Holeckiej nt. Ochrona zdrowia w społeczeństwie obywatelskim. Wydawnictwo Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, styczeń 2013

2012

[1] FOLTYS J. (AUT.): Outsourcing w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Scenariusz aplikacyjny, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, str. 171, Katowice 2012 - ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-2078-6

2011

[1] FOLTYS J.: 2011  Aspects of  Corporate Social Responbility , Konteks fiskalny  zawarcia umowy fisklanej, ISBN  978-80-557-0259-9