Balcerek-Wieszala Anna, dr

2012

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: Badanie opinii pracowników jako narzędzie doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek (RED.), Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223, str. 261-271 (0,5 arkusza wydawniczego), (nie uwzględniono w wykazie za 2011 r.), Wrocław 2011 - ISSN 1899-3192
[2] BALCEREK-WIESZALA A.: System szkoleń w przedsiębiorstwie jako przykład transferu wiedzy [w:]M. Adamska, M. Szewczuk-Stępień (RED.), KNOW HOW – efektywna komunikacja w regionalnym transferze wiedzy. Rozwinięcie i synteza wyników, Instytut Trwałego Rozwoju, str. 21–33 (1 arkusz wydawniczy), Opole 2012 - ISBN 978-83-63023-02-7

2011

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: Selection of the Area for Research as the Most Significant Stage of HR Benchmarking Methodology [W:]Global and regional challenges of the 21st century economy, Studies from Economics and Management, edited by R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow 2011, s. 263-277.
[2] BALCEREK-WIESZALA A.: Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 304, s. 171-184.
[3] BALCEREK-WIESZALA A.: Globalizacja w służbie społeczeństwu- dynamiczna zmiana warunków gospodarowania współczesnych przedsiębiorstw, Współczesne Zarządzanie, 2011, nr 1, s. 134-146.
( współautor R. Borowiecki)
[4] BALCEREK-WIESZALA A.: Restrukturyzacja a zarządzanie zmianą- próba uporządkowania pojęć [W:]Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja- Integracja- Rozwój. , opracowanie i redakcja naukowa R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 15-33. ( współautor R. Borowiecki)
2010

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: Źródła informacji oraz problem wyboru partnera porównań w benchmarkingu personalnym [W:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Red. nauk. R. Borowiecki, J. Czekaj, Wyd. Difin, Warszawa 2010 , s. 212- 222.
[2] BALCEREK-WIESZALA A.: Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, Kraków 2010, s. 195- 214. ( współautor W. Szymla)
[3] BALCEREK-WIESZALA A.: Współczesne koncepcje i rodzaje benchmarkingu- próba syntezy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, Kraków 2010, s. 241- 253.
[4] BALCEREK-WIESZALA A.: Mistakes and pitfalls of personal benchmarking and the ways to avoid them [W:] Enterprises Facing New Economic Challenges, Management- Development-Restructuring, red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków 2010, s. 119- 126.
[5] BALCEREK-WIESZALA A.: Wykorzystanie analizy wskaźnikowej zasobów ludzkich dla celów porównawczych [W:]Współczesne problem analizy ekonomicznej, red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków 2010, s. 311-324.
[6] BALCEREK-WIESZALA A.: Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi [W:]Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Tom I, pod red. Tadeusza Wawaka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 97-105.
2009

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: Outsourcing in the area of outplacement activities as a method of employment restructuring [W:] Challenges and barriers of 21st century economy- economic, legal, social and ecological aspects, Red. nauk.  R. Borowiecki i A. Jaki, Kraków 2009, s.147- 157.   ( współautor  T. Bober)
[2] BALCEREK-WIESZALA A.: Implementacja zmian w przedsiębiorstwie a zmiany kultury organizacyjnej [W:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Pod red.  M. Juchnowicz, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 86- 99.
[3] BALCEREK-WIESZALA A.: Badanie zaangażowania pracowników jako narzędzie diagnozy i doskonalenia jakości zarządzania zasobami ludzkimi [W:] Zarządzanie personelem jako kryterium doskonałości, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Red.  nauk.  T. Borys, P. Rogala, Wrocław 2009, s. 341- 354.
[4] BALCEREK-WIESZALA A.: Rola lidera w kształtowaniu zachowań rozwojowych przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji i globalizacji [W:] Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Red. nauk.  F. Bylok, M. Harciarek,   Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009, s. 257- 272. ( współautor R. Borowiecki )
2008

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: System zarządzania zmianą w Organizacjach Wysokiego Potencjału (HPO) [W:] Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Wyzwania strategiczne wobec organizacji, Pod red. M. J. Stankiewicza, Wyd. TNOIK, Toruń 2008, s. 79-89.
[2] BALCEREK-WIESZALA A.:Od zarządzania do przywództwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 3-4, s. 51- 61.
[3] BALCEREK-WIESZALA A.:Rola konsultantów zewnętrznych i wewnętrznych w przezwyciężaniu oporu wobec zmian [W:]Uwarunkowania przedsiębiorczości- różnorodność i zmienność, Pod red. K. Jaremczuka, Wyd. PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2008, s. 672- 686.
[4] BALCEREK-WIESZALA A.:Tworzenie integracyjnych zespołów roboczych jako warunek powodzenia fuzji i przejęć w obszarze zasobów ludzkich. [W:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesie integracji i rozwoju nowej gospodarki, Opracowanie i redakcja naukowa  R. Borowieckiego, A. Jaki, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008, s. 341-351.
[5] BALCEREK-WIESZALA A.:Znaczenie kultury organizacyjnej w procesie zmian, Organizacja i Kierowanie, 2008, nr 3, s.  123-137.
[6] BALCEREK-WIESZALA A.:Zarządzanie wartością- prowartościowa motywacja, Świat Nieruchomości , 2008 , nr 66, s. 16- 23. (współautor A. Jaki)
2007

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: Skuteczna adaptacja czynnika ludzkiego do zmian w przedsiębiorstwie, Przegląd Organizacji, 2007, nr 5, s. 22- 26.
[2] BALCEREK-WIESZALA A.: Potencjał restrukturyzacyjny w poszczególnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Potencjał restrukturyzacyjny w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, pod red. R. Borowieckiego i A. Jaki, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2007, s. 645- 653.
[3] BALCEREK-WIESZALA A.: Komunikacja wewnętrzna podczas zmian, Humanizacja Pracy, 2007, nr 5-6, s. 9- 19.
[4] BALCEREK-WIESZALA A.: Metodyka implementacji zmian w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 12, s.11- 18.
2006

[1] BALCEREK-WIESZALA A.: Wybór optymalnego programu zwolnień grupowych jako warunek skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Red. nauk.  M. Sierpińska i A. Jaki,  Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006, s. 509- 521.