Szczygielski Kazimierz, dr hab., prof PO

2017

  1. SZCZYGIELSKI K.: [w:] Przegląd Nauk Stosowanych, B. Solga (RED.), Nr 12/2016 tabela Politechnika Opolska 1 5
  2. SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R., SOLGA B. (AUT.): Kapitał ludzki Śląska Opolskiego. Prognoza ludności i zasobów pracy w województwie opolskim do 2050 roku; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 156/ a. w. 10 ISBN 978-83-65235-97-8 Politechnika Opolska

2016

  1. SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R.: Ludność, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Śląska Opolskiego w latach 1995-2017-2035 [w:] Studia Obszarów Wiejskich; Nr 41; Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN str. 245-262 ISSN 1642-4689

2015

[1] SZCZYGIELSKI K.: Opolska Specjalna Strefa Demograficzna - kaprys czy konieczność [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223, 2015 str. 57-72 Politechnika Opolska 2083-8611
[2] SZCZYGIELSKI K.: Stan i perspektywy zmian w grupie produkcyjnej jako wyzwanie dla programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim [w:] Społeczny wymiar starości ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Opolskiego, M. Rostropowicz-Miśko, K. Kasperska-Kujawa (RED.), Wyd. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J. v. Eichendorffa w Łubowicach, Opole-Łubowice 2014 (nie wykazano w 2014 r.) str. 105-116; 0,5 ark. Wyd./ 10 ark. Wyd. (całość) Politechnika Opolska 978-83-930417-7-0

2014

[1] SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R.: Poziom wykształcenia Śląska Opolskiego na tle kraju w świetle sytuacji demograficznej w latach 2002-2011,Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Sekcja Regionalnych Badań Społecznych; Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Opole 2014, Ark.wyd.5.3, Stron całość:79, K.Sz.25, ISBN 978-83-64056-78-9
[2] SZCZYGIELSKI K.: Społeczeństwo województwa opolskiego-główne wyzwania rozwoju regionu w aspekcie demograficznym [w:] Barometr Regionalny, Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania Administracji w Zamościu, Tom 12, nr 2, Zamość 2014, ss. 95-105 (10), ISSN1644-9398

2013

  1. SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R., SOŁDRA-GWIŻDŻ T.: Instytucje kształcenia ustawicznego w regionie opolskim [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, A. Rączaszek, W. Koczur (RED.), str. 209-217, Katowice 2013 8 stron – 0,5 ark. wyd. ISSN 2083-8611
  2. SZCZYGIELSKI K.: Demograficzne uwarunkowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Casus – region opolski [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: stare problemy i nowe wyzwania ( ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego), pod red. K. Heffnera, Studia KPZK PAN, s. 117-128, Warszawa 2013 12 stron – 0,5 ark. wyd./całość 16 ark. wyd. ISBN 978-83-63563-56-1
  3. SZCZYGIELSKI K.: Krajobraz etniczny Polski po Narodowym Spisie Powszechnym 2011. Zróżnicowanie etniczne jako potencjalny czynnik rozwoju regionalnego [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Nr 3 (11) str. 33-46, Zamość 2013 14 stron – 0,5 ark. wyd. ISSN 1644-9398
  4. SZCZYGIELSKI K.: Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy. Kontekst demograficzno-społeczny [w:] Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy, str. 55-65, Opole 2013 11 stron – 0,5 ark. wyd./całość ISBN 978-83-936664-7-8

2011

[1] SZCZYGIELSKI K., DUDEK A.:     Man-basic determinant for creation of knowledge –based economy(in:)From science to business. The role of academic spin-offs in regional innovativeness system, The Opole Science and Technology Park,Opole,2011,s.80-90,    ISBN 978-83-928848-0-4    

2010

[1]    SZCZYGIELSKI K.: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego. Politechnika Opolska ,PIN –Instytut Śląski w Opolu,  ISBN 978-83-7126-259-3; 20 ark. wyd., str. 319, Opole 2010. (habilitacja), Politechnika Opolska, 12
[2]    SZCZYGIELSKI K.: Strukturalne, mentalne i edukacyjne uwarunkowania zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej regionu opolskiego [w:] Kierunki Rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego, Pro Media Sp. z o.o., red K. Malik, str.49-89, Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-6-0, 3
2009

[1] SZCZYGIELSKI  K., SOŁDRA-GWIŻDŻ T., MALIK K., SZEWCZYK .M., WIDERA K..: Narzędzie badań społecznych nad czynnikami rozwoju przedsiębiorstw jutra [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Wyd. Pro Media Sp z o.o, Opole 2009, str. 255-294.   

[2] SZCZYGIELSKI K., SIKORA G.: Narzędzie analizy i oceny zmian struktury społecznej, gospodarczej i środowiskowej regionu ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu i usług-na poziomie miejscowości i gmin [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Wyd. Pro Media Sp z o.o, Opole 2009, str. 219-254. Politechnika Opolska.   

[3] SZCZYGIELSKI K.:  Przyszłość demograficzna województw śląskich w świetle prognozy Głównego Urzędu Statystycznego z 2008 roku [w:] Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Pod redakcją naukową Agaty Zagórowskiej, Wyd. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole 2009, str. 122-138.

[4] RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Badania nad strukturą demograficzną i społeczną ludności Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej osiedlonych na Śląsku Opolskim po 1945 roku [w:] Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne. Pod red. Naukową Roberta Radzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Opole 2009, str. 80-95, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Politechnika Opolska

2008
[1]    SZCZEGIELSKI K.: Mniejszości narodowe i etniczne – perspektywa regionalna [w:] Colloquium Opole 2007. Mniejszości narodowe i etniczne-edukacja i kultura. Pod red. Stanisława Senfta i Aleksandry Trzcielińskiej-Polus. PIN-Instytut Śląski w Opolu. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania  i Inżynierii Produkcji. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. Hochschule Zittau/Görlitz. Opole 2008. Str. 44-59.
[2]    SZCZEGIELSKI K.: Obszary migracyjne w województwie Opolskim (etniczny kontekst procesów ludnościowych) [w:] Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Zagórowskiej. Seria: Studia i Monografie. Z.223. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008. Str. 169-200.
[3]    SZCZYGIELSKI K.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności Polski w świetle średniego czasu trwania nauki mieszkańców poszczególnych gmin [w:] Regionalna polityka edukacyjna. Pod redakcją naukową  Roberta Rauzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej ,Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i  Inżynierii Produkcji, Opole,2008. Str. 9-19.
[4]    SZCZYGIELSKI K.: Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia ludności Polski w świetle średniego czasu trwania nauki mieszkańców poszczególnych gmin [w:] Regionalna polityka edukacyjna. Pod redakcją naukową  Roberta Rauzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej ,Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i  Inżynierii Produkcji Opole,2008. Str. 9-19.
[5]    SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R.: Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole 2008. Str. 171.

2007

 [1]    SZCZYGIELSKI K.: Ludnościowe uwarunkowania rozwoju regionu opolskiego [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 243-256.
[2]    SZCZYGIELSKI K.: Społeczno-demograficzne obszary problemowe w województwie opolskim – czy region opolski  czeka „czarny scenariusz” zmian ludnościowych? [w:] Śląsk 2020. Czynniki i strategie rozwoju. Redakcja naukowa Zenona M. Nowak i Robert Rauziński. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Opole 2007. Str. 225-239.
[3]    SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R.: Społeczeństwo Śląska Opolskiego wobec wyzwań edukacyjnych XXI w. [w:] Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007. Str. 41-42.

2006

[1]    SZCZYGIELSKI K.: Etniczny kontekst społeczno-demograficznych uwarunkowań rozwoju Śląska Opolskiego [w:] Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia. Red. Naukowa: Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski. PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komiet Nauk o Pracy I Polityce Społecznej PAN, Komisja RegionalnaPolityki Społecznej, Politechnika Opolska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Opole 2006. Str. 36-46.
[2]    SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R., SOŁDRA-GWIŻDŻ T.: Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia. PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Opole 2006. Str. 174. [50%- PO/IŚl].

2005

[1]    SZCZYGIELSKI K., RAUZIŃSKI R.: Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, „Śląsk Opolski” nr 5(56), Opole 2005. Str. 141
[2]    SZCZYGIELSKI K.: Etniczny kontekst migracji zewnętrznych z województwa opolskiego (w świetle wyników spisu 2002) [w:] Wyjazdy zarobkowe - szansa czy zagrożenie. Perspektywa społeczno-moralna. Red. nauk. K. Glombik i P. Morciniec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Seria: Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo. Nr 5/2005, Opole 2005, str. 73-90
[3]    SZCZYGIELSKI K.: Mniejszości narodowe i etniczne w województwie opolskim a język niepolski (w świetle ustaleń Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.), [w:] Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., pod red. nauk. R. Rauziński i K. Szczygielski, „ Śląsk Opolski”, nr 5(56), Opole 2005, str. 5-13.

2004

[1]    Szczygielski Kazimierz: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Narodowościowe uwarunkowania polityki wewnątrzregionalnej małych regionów na przykładzie województwa opolskiego [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, pod red. K. Heffnera, Warszawa 2004, s. 83-100.
[2]    Szczygielski Kazimierz: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego, Uniwersytet Wrocławski, Społeczno-demograficzne ograniczenia rozwoju regionu opolskiego. Kontekst etniczny(w świetle wyników spisu 2002), [w:] Przekształcenia egionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, VIII/2 Regionalny wymiar integracji europejskiej, pod red. Edyty Jakubowicz i Andrzeja Raczyka, Wrocław 2004, str. 65-78.
[3]    Szczygielski Kazimierz: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, PIN –Instytut Śląski, Politechnika Opolska, Edukacja – narodowościowy kontekst poziomu wykształcenia na przykładzie województwa opolskiego(w świetle wyników spisu 2002), [w:] Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków, red. Nauk. Zdzisław Pisz, Opole 2004,s.127-143.
[4]    Szczygielski Kazimierz: Śląsk Opolski, Nr 4(53)/2004, rok XIV, Etniczny kontekst procesów demograficznych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego, [w:] Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., red. nauk. Kazimierz Szczygielski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2004, 63-72.