Rauziński Robert, prof. zw. dr hab.

2017

  1. RAUZIŃSKI R., SOLGA B., SZCZYGIELSKI K. (AUT.): Kapitał ludzki Śląska Opolskiego. Prognoza ludności i zasobów pracy w województwie opolskim do 2050 roku; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 156/ a. w. 10 ISBN 978-83-65235-97-8 Politechnika Opolska 0 0
  2. RAUZIŃSKI R.: Procesy i struktury demograficzne na Śląsku w latach 1945-2015 (województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie) [w:] Między ideą, pasją i działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze, Uniwersytet Śląski, Katowice 2017, str. 122-153 TABELA/KSERO Politechnika Opolska 1 5 6 30

2016

  1. RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Ludność, zatrudnienie, migracje wśród ludności wiejskiej Śląska Opolskiego w latach 1995-2017-2035 [w:] Studia Obszarów Wiejskich; Nr 41/2016; Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN str. 245-262 ISSN 1642-4689
  2. RAUZIŃSKI R.: Profesor Lucyna M. Frąckiewicz - badacz społecznych problemów Śląska [w:] Dzieło Lucyny Frąckiewicz inspiracją dla współczesnej polityki społecznej; E. Górnikowska-Zwolak (RED.); Prace Naukowe Uniwersytety Śląskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Nr 3436 , Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 17-23/ 0,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-8012-834-7; eISBN 978-83-8012-835-4
  3. RAUZIŃSKI R., SOLGA B., SZCZYGIELSKI K. (AUT.): Kapitał ludzki Śląska Opolskiego. Prognoza ludności i zasobów pracy w województwie opolskim do 2050 roku; Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2017 str. 156/ a. w. 10 ISBN 978-83-65235-97-8 Politechnika Opolska

2014

[4] RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Poziom wykształcenia Śląska Opolskiego na tle kraju w świetle sytuacji demograficznej w latach 2002-2011,Polska Akademia Nauk Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Sekcja Regionalnych Badań Społecznych; Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Opole 2014, Ark.wyd.5.3, Stron całość:79, K.Sz.25, ISBN 978-83-64056-78-9
[5] RAUZIŃSKI R.: Jak powstrzymać wyludnianie się Śląska Opolskiego [w:] Instytut idei, J. Makowski (RED.), Nr 7, Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, s. 82-85, ISSN 2299-6877

2013

  1. RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A., PISZ Z., KUROPKA I.: Czynnik ludzki w rozw3oju społecznym Nadodrza. Profile demograficzne województw nadodrzańskich. Zadania społeczne w regionie [w:] Regionalne i lokalne problemy rynku pracy, D. Kotlorz (RED.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 134, Katowice 2013 str. 19-30 ISSN 2083-8611

2012

[1] RAUZIŃSKI R., HEFFNER K.:  Ewolucja regionu migracyjnego w Polsce (na przykładzie Śląska Opolskiego), [w:] U. Zagóra-Jonszta, A. Skórska (RED.), Księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. Dr hab. Dorocie Kotlorz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, str. 43-62, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7875-011-6
[2] RAUZIŃSKI R., MALIK K., ZAGÓROWSKA A.: Demograficzne uwarunkowania rynku pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim do 2035 r., [w:] Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, nr 103, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, str. 233-243, Katowice 2012 - ISBN 978-83-7246-796-6, ISSN 2083-8611
[3] RAUZIŃSKI R.:  Procesy demograficzne Nadodrza lat 1946-2010, [w:] A. Zagórowska (RED.), Ludność Nadodrza 1946-2035. Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego, Seria: Studia i Monografie, z. 324, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str. 11-70, Opole 2012    ISBN 978-83-62736-79-9; ISSN 1429-6063
[4] RAUZIŃSKI R.: Prognoza podaży pracy młodzieży wchodzącej na rynek pracy na Śląsku Opolskim w latach 2030-2035, [w:] A. Zagórowska (RED.), Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region-Polska-Europa-Świat. Część I. Młodzież a edukacja i rynek pracy, Seria: Studia i Monografie, z. 317, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, str.153-164, Opole 2012 - ISBN 978-83-62736-77-5, ISSN 1429-6063

2011

[1] RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A.: Zasięg i głębokość wykluczenia społecznego na Śląsku Opolskim do 2030 r., [w:] Agata Zagórowska, Marta Rostropowicz-Miśko (RED.), Zróżnicowane problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rok 2010 rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Studia i Monografie, Z. 300, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011, str. 41-66, ISSN 1429-6063, ISBN 978-83-62736-34-8
[2] RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A.: Rynek pracy kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim 1960-2025 [w:] Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski (RED.) Wzrost gospodarczy – rynek pracy – polityka państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,  Łódź 2011, str. 127-150, ISBN 978-83-7525-507-2
[3] RAUZIŃSKI R.: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego Polski w układach regionalnych do 2035 roku [w:] Mirosław Czapka, Barbara Klimas (RED.), Polityka gospodarcza i społeczna wobec wyzwań współczesności. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Jagasowi, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Katedra Ekonomii, Zarządzania i Inżynierii Produkcji,  Bytom 2011, str. 56-66, ISSN 1732-1344, ISBN 978-83-88587-58-0
[4] RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Proces starzenia się ludności Śląska Opolskiego w świetle prognozy demograficznej do 2030 r. [w:] Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób starszych, Przemysław Rostropowicz (RED.), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Opole 2011, str. 18-25. ISBN 978-83-916650-4-6
[5] RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Przesiedleńcy z dawnych kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego 1945-2005 [w:] Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż (RED.) Wokół ludzi i zdarzeń. Przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu 1945-2005, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011, str. 26-124. ISBN 978-83-7126-271-5, ISBN 978-83-62105-68-7
[6] RAUZIŃSKI R.: Ludność regionu opolskiego 1945-2010-2030 [w:] Województwo opolskie 1950-2010, Opole 2011, str. 73-98. ISBN 978-83-7126-278-4,
[7] RAUZIŃSKI R., SOŁDRA-GWIŻDŻ T. (RED.): Wokół ludzi i zdarzeń. Przesiedleńcy z dawnych Kresów Rzeczypospolitej w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego w sześćdziesięcioleciu 1945-2005, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2011, str. 271, ISBN 978-83-7126-271-5, 978-83-62105-68-7

2010

[1] RAUZIŃSKI R., Starzenie się ludności i jego konsekwencje społeczne w świetle procesów migracyjnych na Śląsku Opolskim w latach 2010-2035 [w:] Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne. Materiały z konferencji naukowej „Starość, zależność, samotność – konsekwencje społeczno-rodzinne”, pod redakcją naukową Stanisława Rogali, Opole 2010, str. 71-76.
[2] RAUZIŃSKI R., Migracje zagraniczne za pracą i jej społeczne konsekwencje na Śląsku Opolskim w 20-leciu (1989-2009) [w:] Człowiek w pracy i polityce społecznej, redaktorzy naukowi Jan Szambelańczyk, Maciej Źukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, str. 145-158.
[3] RAUZIŃSKI R., Problem wykluczenia społecznego w świetle sytuacji demograficznej Śląska Opolskiego do roku 2030 [w:] Opolskie Roczniki Ekonomiczne Tom XVIII. Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju kraju i regionu opolskiego, redakcja naukowa Zbigniew Mikołajewicz, Opole 2010, str. 219-236.
[4] RAUZIŃSKI R., Rola kapitału intelektualnego w rozwoju Śląska Opolskiego do 2035 r. [w:] Zarządzanie i polityka społeczna – wybrane problemy, pod redakcją naukową Mariana Duczmala, Tadeusza Pokusy, Opole 2010, str. 31-43.

[5] RAUZIŃSKI R.: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju Śląska Opolskiego w świetle kryzysu demograficznego [w:] Kapitał ludzki na Śląsku Opolskim. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.  Studia i Monografie, Z. 268, Redakcja naukowa Agata Zagórowska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2010, str. 27-40. Politechnika Opolska, ISSN 1429-6063, 3
[6] RAUZIŃSKI R.: Problem wykluczenia społecznego w świetle sytuacji demograficznej Śląska Opolskiego do roku 2030 [w:] Opolskie Roczniki Ekonomiczne. Tom XVIII. Nowe wyzwania dla polityki społeczno-gospodarczego rozwoju  kraju i regionu opolskiego. Redakcja naukowa Zbigniew Mikołajewicz. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2010, str. 219-236. afiliacja ???, ISBN 978-83-60939-37-6, 3

[7] RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A.: Sytuacja demograficzna społeczna Nadodrza w latach 1946-2035 (województwa opolskie, dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie) [w:] Zarządzanie rozwojem regionu  – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy, Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – Komisja Regionalnej Polityki SpołecznejOpole 2010, str. 75-102.    Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-74-2, 3
[8] RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej w Unii Europejskiej [w:] Międzynarodowa Polityka Społeczna. Aspekty porównawcze. Redakcja naukowa Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,  Warszawa-Katowice 2010, str. 125-137. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-61125-24-2, 3


2009

[1] RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Badania nad strukturą demograficzną i społeczną ludności Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej osiedlonych na Śląsku Opolskim po 1945 roku [w:] Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne. Pod red. Naukową Roberta Radzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Opole 2009, str. 80-95, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Politechnika Opolska   

[2] RAUZIŃSKI R.: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy Śląska Opolskiego do 2035 roku [w:] Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Pod redakcją naukową Agaty Zagórowskiej. Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole 2009, str. 55-82. Politechnika Opolska   

[3] RAUZIŃSKI R.: Edward Marek Praca Polaków w Niemczech. Półtora wieku emigracji zarobkowej: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2008 [w:] Ślązacy w Niemczech po 1945 roku. Pod red. naukową Marii Kalczyńskiej przy współpracy Gregora Plocha i Sebastiana Fikusa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009. Str. 135-136. Politechnika Opolska, PIN – Instytut Śląski w Opolu   

[4] RAUZIŃSKI R.: Metodologia badań nad strukturą społeczną województwa opolskiego do 2015 roku czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw jutra oraz branż i usług [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Pro Media Sp. Z o. O., Opole 2009, str. 167-182. Politechnika Opolska   

[5] RAUZIŃSKI R.: Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku [w:] Śląsku – do ciebie stosuje się to, co powiedziano. Teksty ofiarowane profesorowi Michałowi Lisiowi, Uniwersytet Opolski, Opole 2009, str. 283-290. Politechnika Opolska,  PIN - Instytut Śląski w Opolu   

[6] RAUZIŃSKI R.: Migracje zagraniczne Polaków w XX i XXI wieku, Biuletyn nr 54, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2009, str. 107-112   

[7] RAUZIŃSKI R.: Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu – ujęcie regionalne. Pod red. Naukową Roberta Radzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż, Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej, Politechnika Opolska,  Opole 2009, str. 135, PIN-Instytut Śląski w Opolu Politechnika Opolska.

2008
[1]    RAUZIŃSKI R., SOŁDRA-GWIŻDŻ T.: Regionalna polityka edukacyjna. Opole 2008. Str. 215. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu.
[2]    RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opole 2008. Str. 171.
[3]    RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A.: Monitoring problemów demograficznych województw nadodrzańskich [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom I. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Opole 2008. Str. 176-181.
[4]    RAUZIŃSKI R.: Kształcenie i zatrudnienie kadr z wyższym wykształceniem na Śląsku Opolskim na tle uwarunkowań demograficznych do 2020 roku [w:] Regionalna polityka edukacyjna. Pod redakcją naukową Roberta Rauzińskiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 32-54.
[5]    RAUZIŃSKI R.: Procesy demograficzne i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje w regionie opolskim w latach 1998-2008. Pod red. naukową Teresy Sołdry-Gwiżdż i Wiesława Drobka. „Śląsk Opolski” 1-2(66-67)/2008. Rok XVIII. Str. 13-18.
[6]    RAUZIŃSKI R.: Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego wsi w Polsce do 2050 roku [w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia. Pod redakcją Romualda Jończego. Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu. Wrocław-Opole 2008. Str. 61-72.
[7]    RAUZIŃSKI R.: Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy [w:] Rynek pracy województwa opolskiego do roku 2013 na tle prognozy rozwoju gospodarki. Pod red. Mariana Duczmala, Witolda Potwory. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2007. Str. 11-93. (wydano 2008).
[8]    RAUZIŃSKI R.: Współczesna sytuacja szkolnictwa wyższego na Śląsku Opolskim w świetle zmian demograficznych i migracji zagranicznych [w:] Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Praca zbiorowa pod red. Agaty Zagórowskiej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008. Str. 77-98.

2007

 [1]    RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Społeczeństwo Śląska Opolskiego wobec wyzwań edukacyjnych XXI w. [w:] Uwarunkowania demograficzne rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie województwa śląskiego i opolskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Rączaszka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2007. Str. 41-42.
[2]    RAUZIŃSKI R., ZAGÓROWSKA A.: Przemiany struktury demograficznej i społecznej ludności Śląska 1946-2002-2030. Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu. Opole 2007. Str.171.
[3]    RAUZIŃSKI R.: Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju regionu do 2030 r. (Analiza przestrzenna na przykładzie Nadodrza) [w:] Programowanie rozwoju regionu. Instrumentarium rozwoju. Ład społeczny. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 227-237.
[4]    RAUZIŃSKI R.: Kapitał ludzki podstawowym czynnikiem rozwoju Śląska Opolskiego do 2020 r. (Tezy) [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole 2007. Str. 193-197.
[5]    RAUZIŃSKI R.: Ludność Śląska 1946-2002-2020 [w:] Przemiany struktury demograficznej i społecznej ludności Śląska 1946-2002-2030. (Autorzy książki: R. Rauziński, A. Zagórowska). Wydawnictwo Instytut Śląski w Opolu. Str. 9-84.
[6]    RAUZIŃSKI R.: Obraz demograficzny ludności Śląska Opolskiego w latach 1945-2020 [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka. Wydawnictwo AE w Katowicach. Katowice 2006. Str. 222-248. (wydano 2007).
[7]    RAUZIŃSKI R.: Rola samorządów terytorialnych w rozwiązywaniu problemów społeczno-demograficznych [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego na Śląsku. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa pod red. Przemysława Malinowskiego i Marty Roztropowicz-Miśko. Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań w Łubowicach. Łubowice 2007. Str. 21-38.

2006

[1]    RAUZIŃSKI R., SOŁDRA-GWIŻDŻ T., SZCZYGIELSKI K.: Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia. PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Opole 2006. Str. 174. [50%- PO/IŚl].
[2]    RAUZIŃSKI R.: Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy Śląska Opolskiego w okresie transformacji ustrojowej, Colloquium Opole 2005, W zjednoczonej Europie, Perspektywy młodych Czechów, Polaków i Niemców ze wschodnich krajów federacji, Polacy-Niemcy-Czesi, Sąsiedztwo w XXI wieku, Opole 2006, str. 122-137.
[3]    RAUZIŃSKI R.: Śląsk Opolski. Region migracyjny o zróżnicowanej strukturze etnicznej [w:] Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian, Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, Str. 143-156.
[4]    RAUZIŃSKI R.: The demographic factor in the socio-economic development of Opole Sil esia in the perspective until 2020 [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006,  Str. 10-18.
[5]    RAUZIŃSKI R.: Współczesna sytuacja społeczno-demograficzna Śląska Opolskiego [w:] Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia, Red. naukowa: Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski, PIN-Instytut Śląski w Opolu, Komiet Nauk o Pracy I Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej, Politechnika Opolska, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu, Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Opole 2006, Str. 21-35.

2005

[1]    RAUZIŃSKI R.: Czynnik demograficzny w rozwoju społeczno – gospodarczym Śląska Opolskiego w perspektywie 2020 r. [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne. Red. nauk. K. Heffner i K. Malik. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2005. Str. 24-36
[2]    RAUZIŃSKI R.: Ludność [w:] Śląsk Opolski. Dziedzictwo i współczesność. Red. naukowa Dorota Simonides. Wydawnictwo: Oficyna Piastowska. Opole 2005. Str. 231-242
[3]    RAUZIŃSKI R.: Region migracyjny (przykład Śląska Opolskiego) [w:] Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie. Red. nauk. Maria Bucka i Janusz Słodczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2005. Str. 257-266
[4]    RAUZIŃSKI R.: Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa wyższego na Śląsku Opolskim w perspektywie 2020 r. [w:] Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Red. R. Rauziński, K. Szczygielski Opole 2005. Nr 5(56)2005. Str. 13-19
[5]    RAUZIŃSKI R.: Wyjazdy zarobkowe w śląskim krajobrazie społecznym [w:] Wyjazdy zarobkowe – szansa czy zagrożenie? Perspektywa społeczno-moralna. Red. nauk. Konrad Klombik. Piotr Morciniec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Seria: Człowiek – Rodzina - Społeczeństwo. Nr 5. Opole 2005. Str. 52-66
[6]    RAUZIŃSKI R.: Zależność między sytuacją demograficzną, wykształceniem a migracją na przykładzie Śląska Opolskiego [w:] Colloquium Opole 2004. Kształcenie+wykształcenie=praca? Polacy-Niemcy-Czesi. Sąsiedztwo XXI w. Red. Stanisław Senat. Aleksandra Trzcielińska-Polus. Opole 2005. Str. 13-24
[7]    RAUZIŃSKI R., SZCZYGIELSKI K.: Ludność, zatrudnienie, rynek pracy na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski, „Śląsk Opolski” nr 5(56), Opole 2005. Str. 141

2004

[1]    Rauziński Robert, Zagórowska Agata: Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Rynek pracy na Śląsku Opolskim (Aspekty demograficzne, społeczne i ekonomiczne. Teoria i praktyka), Opole 2004, s. 151.
[2]    Rauziński Robert: Biuletyn, zeszyt nr 212, Wpływ migracji zagranicznych (stałych i sezonowych) na sytuację demograficzną ludności na Śląsku Opolskim w latach 1951-2002, [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, pod red. K. Heffnera, Polska Akademia Nauk i Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2004, s. 141-156.
[3]    Rauziński Robert: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Regionalna Polityki Społecznej, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Politechnika Opolska, Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego na przełomie XX i XXI w., [w:] Obraz społeczny Śląska na przełomie wieków, red. nauk. Zdzisław Pisz, Opole 2004, s. 14-43.
[4]    Rauziński Robert: Śląsk Opolski, Nr 4(53)/2004, rok XIV, Sytuacja demograficzna Śląska Opolskiego w świetle spisów powszechnych z lat 1988 i 2002, [w:] Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., red. nauk. Kazimierz Szczygielski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2004, 27-42.
[5]    Rauziński Robert: Uniwersytet Opolski. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Opolu, Stałe i czasowe migracje zagraniczne a rynek pracy w Polsce [w:] Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji. Red. naukowa Zbigniew Mikołajewicz. Opole 2004. Str. 31-42.