Heffner Krystian, prof. zw. dr hab.

2016

  1. HEFFNER K.: Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Obszary wiejskie. Wiejska przestrzeń i ludność. Aktywność społeczna i przedsiębiorczość. K. Heffner, B. Klemens (RED.); Tom CLXVII; Warszawa 2016 str. 12-27 ISSN 0079-3507

2015

[1] HEFFNER K., KLEMENS B.: Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Studia Obszarów Wiejskich, t. 37/2015, str. 51-70 1642-4689

2013

  1. HEFFNER K. (RED.): Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego). Pod redakcją Krystiana Heffnera, Studia KPZK PAN, T. 154, Warszawa 2013 s. 207/całość ark. wyd. 16 ISSN 0079-3507 ISBN 978-83-63563-56-1
  2. HEFFNER K., KLEMENS B.: Koncepcje zmian i nowe procesy przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce [w:] Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych. Stanisław Korenik, Anna Mempel-Śnieżyk (RED.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 296, Wrocław 2013 str. 90-101 ISSN 1899-3192 ISBN 978-
  3. HEFFNER K., KLEMENS B.: Warunki życia i aktywność mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Barometr Regionalny, Nr 4, 2012 (nie wykazano wcześniej) str. 81-88 ISSN 1644-9398
  4. HEFFNER K.: W kierunku nowych regionalnych strategii innowacji (RIS3) – Konferencja Opole-Prószków czerwiec 2013
  5. HEFFNER K.: Migracje Ślązaków po 1945 roku [w:] Człowiek największym dobrem miasta, regionu, kraju. Agata Zagórowska (RED.), Politechnika Opolska, Studia i Monografie z. 319, Opole 2012 (nie wykazano wcześniej) str. 51-60 ISSN 1429-6063 ISBN 978-83-62736-70-6
  6. HEFFNER K.: Przestrzeń wiejska w Polsce w perspektywie 2020 [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), Krystian Heffner (RED.), Studia KPZK PAN, T. 154, Warszawa 2013 str. 8-24 ISSN 0079-3507
  7. HEFFNER K.: Upowszechnianie i włączenie produktu finalnego do głównego nurtu polityki regionalnej w województwie opolskim [w:] Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu emigrantów na polski rynek pracy. Raport ekspercki, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 str. 6-26/ ISBN 978-83-936664-7-8
  8. HEFFNER K.: Wstęp [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce a polityka spójności Unii Europejskiej: Stare problemy i nowe wyzwania (ze szczególnym uwzględnieniem woj. opolskiego), Krystian Heffner (RED.), Studia KPZK PAN, T. 154, Warszawa 2013 str. 5-7 ISSN 0079-3507

2012

[1] HEFFNER K. KLEMENS B.: Warunki życia i aktywność społeczno-gospodarcza mieszkańców na obszarach wiejskich (na przykładzie województwa opolskiego), [w:] Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Nr 4 (30) 2012,  str. 81-88, Zamość 2012 - ISSN 1644-9398

2011

[1] HEFFNER K., KLEMENS B.: Klastry – bariery i możliwości rozwoju w regionalnej przestrzeni [w:] Bariery i możliwości rozwoju regionów. Wybrane aspekty metodologiczne i praktyczne, Karina Bedrunka, Łukasz Dymek (RED.), Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania PAN O/Katowice, Opole 2011, str. 193-208. ISBN 978-83-62736-47-8
[2] HEFFNER K.: Wieś jako przedmiot badań w gospodarce przestrzennej. Procesy zagospodarowania przestrzeni wiejskiej w Polsce, [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Maria Halamska (RED.), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 49-72
[3] HEFFNER K., KLEMENS B.: Możliwości współfinansowania struktur klastrowych w teorii i praktyce, [w:] Możliwości finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Andrzej Łuczyszyn (RED.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 111-130
[4] HEFFNER K., MALIK K.: Paradygmat sustainable development we współczesnej polityce regionalnej, [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju. Dariusz Kiełczewski (RED.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku,  Białystok 2011, s. 113-131
[5] HEFFNER K.: Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim, [w:] Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania. Stanisław Korenik, Zbigniew Przybyła (RED.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 152, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 142-166

2010

[1]    HEFFNER K., SOLGA B.: Kierunki rozwoju regionu opolskiego – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość  [w:] Kierunki rozwoju przedsiębiorstw województwa opolskiego. Podsumowanie wyników badań pod redakcją naukową Krzysztofa Malika, Opole 2010, str. 11-24. Pro Media Sp. z o.o., Politechnika Opolska, ISBN 978-83-905654-6-0, 3
[2]    HEFFNER K., SOLGA B.: Main conditions and problem areas in the development of the Opolskie Region [w:]  Paths of Regional Development: the Policy and Infrastructure, Edit by Krzysztof Malik, Faculty of Management of the Opole University of Technology, Self-government of the Opole Voivodeship Committee of Spatial Economy and Regional Planning, of the Polish Academy of Sciences Committee of Labor and Social Policy Sciences, of the Polish Academy of Sciences – Regional Social Policy Department Opole 2010, ss. 9-19. Politechnika Opolska, ISBN 978-83-60958-75-9, 7
[3]    MALIK K., HEFFNER K.: (edit.) Evaluation in Regional Development Policy. Studia Regionalia, ed. of the series: T . Markowski, Vol. 26, Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warsaw 2010, pp. 151. ISSN 0860-3375

2009

[1] HEFFNER K., KLEMENS B.: Czynniki zachęcające i zniechęcające inwestorów do lokalizacji inwestycji w aglomeracji opolskiej [w:] Gospodarka Przestrzenna XII, Tom I. Red. Stanisław Korenik, Zbigniew Przybyła, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Wrocław 2009, str. 110-129   

[2] HEFFNER K., SOLGA B.: Evolution of social, cultural and economic processes in border regions (using the example of Opole Silesia) [w:] Historical regions divided by the borders. General problems and regional issue, edited by M. Sobczyński, “Region and Regionalism”, No. 9, vol. 1,  University of Łódź, Silesian Institute Society, Governmental Research Institute Silesian Institute in Opole, Łódź – Opole 2009, s. 137 – 147  

[3] HEFFNER K., SOLGA B.: Struktura społeczno-gospodarcza województwa opolskiego w latach 1989-2008. Przegląd badań i analiz [w:] Przedsiębiorstwa jutra. Prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim. Metodologia i narzędzia badawcze pod red. Krzysztofa Malika, Politechnika Opolska, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2009, str. 9-38   

[4] HEFFNER K., SOLGA B.: Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Śląska Opolskiego [w:] Wyzwania dla polityki społecznej Śląska w kontekście kryzysu i procesów demograficznych. Pod redakcją naukową Agaty Zagórowskiej. Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Katedra Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Opole 2009, str. 100-113   

[5] HEFFNER K.: Aglomeracje średniej wielkości jako bieguny wzrostu i obszary strategicznej interwencji w regionach międzymetropolitarnych  [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski wschodniej. Pod red. Zbigniewa Makieły, Warszawa 2009, Studia KPZK PAN, t. 1259, str. 10-17   

[6] HEFFNER K.: Ewolucja zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce [w:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 2. Problemy regionalne i lokalne, monografia naukowa pod red. Kazimierza Michałowskiego,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009, str. 99-107   

[7] HEFFNER K.: Wybrane aspekty zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym. Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Opole 2009, str. 294.

2008
[1]    HEFFNER K., KLEMENS B.: Education and innovativeness as a factors increasing investment possibilities and creating grounds for clusters emerging in rural areas. Hanne W. Tanvig (ed.). Bulletin of Geography. Socio – economic series Innovation Systems and Rural Development. Proceedings from 10th Annual Conference No. 27/2008. University of Copenhagen, Denmark 2008. p. 139-155.
[2]    HEFFNER K., KLEMENS B.: Funkcjonowanie inicjatyw klastrowych jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości w regionie [w:] Współczesne Problemy Polityki Ekonomicznej. pod red. S. Korenika i Z. Przybyły. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Wydziału Nauk Ekonomicznych, Katedra Gospodarki Przestrzennej oraz Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jelenia Góra 2008. Str. 147-156.
[3]    HEFFNER K., KLEMENS B.: Powstawanie klastrów – szanse i zagrożenia. Inicjatywy oddolne a inicjatywy odgórne [w:] Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Pod red. E. Bojar i J. Stachowicza. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin 2008. Str. 5-18.
[4]    HEFFNER K., SOLGA B.: Polityka migracyjna jako narzędzie monitorowania i kreowania przepływów ludnościowych. Aspekt krajowej i wspólnotowej polityki migracyjnej [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Tom. I. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Opole 2008. Str. 215-226.
[5]    HEFFNER K.: Procesy przestrzenno-gospodarcze w województwie opolskim.  Nr 1-2: Województwo opolskie 1998-2008 – bilans dekady.  Pod red. nauk. Teresy Sołdry-Gwiżdż i Wiesława Drobka. „Śląsk Opolski”. Opole 2008. Str. 19-31. 
[6]    HEFFNER K.: Region migracyjny – migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego [w:] Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r. Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Zagórowskiej. Seria: Studia i Monografie. Z.223. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008. Str. 147-168.
[7]    HEFFNER K.: Regional identity and citizenship in Silesia [w:] Reinventing Poland. Economic and political tranmsformation and evolving national identity. Ed. by Martin Myant and Terry Cox. Routledge, London and New York 2008. Str. 165-178.
[8]    HEFFNER K.: Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego (w:) Gospodarka regionalna i lokalna. Red. nauk. Zbigniew Strzelecki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2008. Str. 152-173. 
[9]    HEFFNER K.: Warunki inwestowania w województwie opolskim – ocena czynników lokalizacyjnych [w:] Opolskie atrakcyjne dla inwestorów – atutu regionu. Pod red. nauk. Romualda Niedzielskiego. Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 82-97.
[10]    HEFFNER K.: Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych,  Pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała. Z. 238. Biuletyn KPZK PAN. Warszawa 2008. Str. 6-23.
[11]    HEFFNER K., MALIK K., MACH Ł., DYMEK Ł.: Etapy badań foresightowych [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Opole 2008. Str. 73-96.
[12]    HEFFNER K., MALIK K., DYMEK Ł., MACH Ł.: Harmonogram prac Panelu Ekspertów i metodologia badawcza [w:] Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju – foresight regionalny do 2020 roku. Metody badawcze i najlepsze praktyki. Pod red. naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu.  Opole 2008. Str. 73-79.
[13]    HEFFNER K., SOLGA B.: Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century. Toruń 2008. Bulletin of Geography. Socio – economic series. No. 10/2008. Str. 49–63.

2007

[1]    HEFFNER K., KLEMENS B.: Edukacja i innowacyjność jako czynniki zwiększające możliwości inwestycyjne i tworzące podstawy do powstania klastrów na obszarach wiejskich [w:] Wieś i Rolnictwo Wyd. Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Nr 2 (135)/2007. Str. 70-86.
[2]    HEFFNER K., KLEMENS B.: Klastry jako czynnik zwiększający szanse rozwoju regionów (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera i Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole. 2007. Str. 351-374.
[3]    HEFFNER K., MALIK K.: Szanse rozwoju regionów. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Regional Studies Association, Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Opole 2007. Str. 471.
[4]    HEFFNER K., SOLGA B.: Podwójne obywatelstwo na Śląsku Opolskim  [w:] Obywatelstwo wielokrotnego wyboru. Pod red. A. Górny, P. Korysia. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2007. Str. 66–90.
[5]    HEFFNER K.: Ośrodki miejskie z funkcjami metropolitalnymi a rozwój małych regionów. Programowanie rozwoju na przykładzie Opola i Śląska Opolskiego [w:] Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Pod redakcją naukową Krystiana Heffnera. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Opole 2007. Str. 42-55.
[6]    HEFFNER K.: Programowanie rozwoju regionu. Ład ekonomiczny i środowiskowo-przestrzenny. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego; Wydawca: Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Opole 2007. Str. 353.
[7]    HEFFNER K., MALIK K.: Uwarunkowania implementacji sustainable development na poziomie regionalnym z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej [w:] Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju. Monografia naukowa pod red. B. Poskrobki, G. Dobrzańskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007. Str. 223-246.
2006

[1]    HEFFNER K., KLEMENS B.: Koncepcja klastrów wśród czynników zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu (na przykładzie województwa opolskiego) [w:] Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, Red. naukowa Ewa Bojar, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Opole 2006, Str. 237-252.
[2]    HEFFNER K., MALIK K.: Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Studia Regionalia vol. 16, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 231.
[3]    HEFFNER K., MALIK K: Introduction [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, .: Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 7-8.
[4]    HEFFNER K., SOLGA B.: Lokalne centra rozwoju obszarów wiejskich – znaczenie i powiązania małych miast [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Pod red. E. Rydza. „Studia Obszarów Wiejskich”, T. 11, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2006, Str. 25–39.
[5]    HEFFNER K., SOLGA B.: Multiple citizenship as a specific form of social capital [w:] Human Capital as Development Factor of the Region: Macro- and Microeconomic Approach, Editors: Krystian Heffner, Krzysztof Malik, Studia Regionalia vol. 16, Polish Academy of Sciences Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa 2006, Str. 41-47.
[6]    HEFFNER K., SOLGA B.: Small towns as local economic centres in rural areas, Bulletin of Geography. Socio-economic series, No 6/2006, str. 77-88.
[7]    HEFFNER K.: Migracje do Niemiec i polska polityka regionalna a śląska tożsamość [w:] Dynamika śląskiej tożsamości, Pod red. Janusza Janeczka i Marka S. Szczepańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006, Str. 105-112.
[8]    HEFFNER K.: Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych [w:] Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Ksiega pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Praca zbior. pod red. Andrzeja Rączaszka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006, Str. 259-272.

2005

[1]    HEFFNER K., CZARNECKI A.: Małe i średnie miasta w lokalnych i regionalnych strategiach rozwoju [w:] Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Pod red. K. Heffnera i T. Marszała. Biuletyn KPZK PAN. Z. 220. Warszawa 2005. Str. 37-50
[2]    HEFFNER K., Czynniki rozwoju obszarów wiejskich - rola małych miast [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich. Red. nauk. A. Rosner. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2005. Str. 299-330
[3]    HEFFNER K., MALIK K.: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne. Pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2005. Str. 314
[4]    HEFFNER K., MARSZAŁ T.: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. “Biuletyn KPZK PAN”. Z. 220. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska, Polska Akademia Nauk. Warszawa 2005. Str. 334
[5]    HEFFNER K., MARSZAŁ T.: Wprowadzenie [w:] Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Pod red. K. Heffnera i T. Marszała. Biuletyn KPZK PAN. Z. 220. Warszawa 2005. Str. 5-6
[6]    HEFFNER K., SOLGA B.: Podwójne obywatelstwo a rozwój społeczno-gospodarczy regionu opolskiego [w:] Procesy transformacji i integracji z Unią Europejską a zachowania podmiotów gospodarujących, pod red. nauk. A. Zagórowska, K. Malik, M.Miszewski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2005, str. 171-178
[7]    HEFFNER K., SOLGA B.: Wielokrotne obywatelstwo jako specyficzna forma kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne, pod red. nauk. K. Heffnera i K. Malika, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole 2005, str. 51-59
[8]    HEFFNER K., SOLGA B.: Współczesne migracje polsko-niemieckie w regionie opolskim [w:] Migrace, tolerance, integrace. Otázky současného národnostního vývoje v zemích středni Evropy a v ČR v procesu evropského sjednocování, Slezský ústav, Slezské zemské muzeum v Opavě, Informačni kancelář Rady Evropy v Praze, Opava 2004, str.28-36. (wydrukowano w 2005)
[9]    HEFFNER K.: Ocena warunków inwestowania w województwie opolskim [w:] Kapitał zagraniczny w województwie opolskim. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Opole 2005. Str. 91-108
[10]    HEFFNER K., CZECH B.: Gminy wiejskie powiatu opolskiego a proces wejścia w struktury Unii Europejskiej. „Śląsk Opolski”. Nr 1. Opole 2005. Str. 116-125
[11]    HEFFNER K., DROBEK W.: Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 1993-2003. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, PIN – Instytut Śląski w Opolu. Opole 2005. Str. 247

2004 


[1]    Heffner Krystian, Bączek Leszek: Przestrzenne zróżnicowanie rezultatów wyborów w województwie łódzkim w latach 1990-1995 [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2004, no. 5, s. 3-16.
[2]    Heffner Krystian, Solga Brygida: Bulletin of Geography (socio-economic series),Factors shaping the economic migrations after accession of Poland to the European Union, No.3/2004, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, p.115-123.
[3]    Heffner Krystian: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Wprowadzenie [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji europejskiej, z. 212, Warszawa 2004, s. 5-7.
[4]    Heffner Krystian: Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; Regiony małe, peryferyjne, rolnicze i emigracyjne [w:] Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji europejskiej, z. 212, Warszawa 2004, s. 9-20.
[5]    Heffner Krystian: Śląsk Opolski, Nr 4(53)/2004, rok XIV, Gminy wiejskie powiatu opolskiego a proces wejścia w struktury Unii Europejskiej, [w:] Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., red. nauk. Kazimierz Szczygielski, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu, Opole 2004, s. 116-125.
[6]    Heffner Krystian: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Politechnika Opolska, Polska Akademia Nauk; Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji europejskiej, “Biuletyn KPZK PAN” z. 212, Warszawa 2004, s. 240.
[4]    Heffner Krystian, Drobek Wiesław: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1033, Małe regiony w polityce regionalnej Polski po akcesji do Unii Europejskiej [w:] Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Red. Nauk. Zbigniew Przybyła, Jerzy Sokołowski, Wrocław 2004, s. 32-46.