Hawrysz Liliana, dr inż.

2017

 1. HAWRYSZ L., MAJ J.: Identification of Stakeholders of Public Interest Organisations [w:] Sustainability; Tom 9, Zeszyt 9; Wyd. MDPI; 2017 str. 1-13/ a. w. 1 ISSN 2071-1050 Politechnika Opolska 0 0
 2. HAWRYSZ L.: [w:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings. Ecology, Economics, Education and Legislation; Wyd. STEF92 Technology, Albena, Bulgaria 2017
 3. HAWRYSZ L., KOZEL R., VILAMOVA S., HYS K., HUDAK M.: ISO 9001 as a main system of quality management in Poland and Czech Republic: an analysis based on the global data [w:] Problems and Perspectives in Management; Volume 15, Issue 3, 2017 str. 266-275/ a. w. 1 ISSN 1727-7051 Politechnika Opolska
 4. HAWRYSZ L., KOZEL R., VILAMOVA S., HYS K.: : Application of Mystery Calling Method in car dealerships. Polish-Czech research [w:] Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability. Proceedings of the 5th International Conference; Wyd. Vysoká škola ekonomická v Praze; Praha 2017 str. 324-337/ a. w. 0,5 ISBN 978-80-245-2216-6 Politechnika Opolska
 5. HAWRYSZ L., KOZEL R., VILAMOVA S., HYS K.: Mystery e-mail/website customer service. A case study of retail companies [w:] Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration; No 24 (40); 2017 str. 95-107/ a. w. 1 ISSN 1211-555X Politechnika Opolska
 6. HAWRYSZ L.: Environmental aspects of CSR reporting in Polish Construction Sector enterprices listed on the Warsaw Stock Exchange[w:] 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. Conference Proceedings. Ecology, Economics, Education and Legislation; Wyd. STEF92 Technology, Albena, Bulgaria 2017 str. 263-268 ISBN 978-619-7408-10-2 Politechnika Opolska
 7. HAWRYSZ L.: Prospect of applying the concept of dynamic capabilities in public sector organisations [w:] Proceedings of 29th International Information Management Association Conference; Wyd. Int Business Informat Management Assoc; 2017 str. 2023-2033/ a. w. 0,5 ISBN 978-098-6041-97-6 Politechnika Opolska
 8. HAWRYSZ L.: PRZYGOTOWANIE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH DO UJAWNIANIA INFORMACJI POZAFINANSOWYCH [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; nr 470/2017 str. 40-51 ISSN 1899-3192 Politechnika Opolska
 9. HAWRYSZ L.: Środowiskowe aspekty społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych [w:] Aspekty środowiskowe w ekonomii i zarządzaniu; M. Kusterska-Jefmańska, A. Brzuśnian (RED.); Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Jelenia Góra 2017 str. 50-58/ a. w. 0,5 ISBN 978-83-65295-80-4 Politechnika Opolska

2016

 1. HAWRYSZ L., FOLTYS J., MAJ J., LESAKOVA L., LUBOS E. (RED.): Management of organization in real and virtual environment: opportunities and challenges; Seria: Studia i Monografie; Z. 440; Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej; Opole 2016 str. 140 / 9,5 ark. Wyd. ISBN 978-83-65235-41-1
 2. HAWRYSZ L., FOLTYS J.: Environmental aspects of the social responsibility of the public sector organization [w:] Sustainability; Wyd. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute); 2016 str. 1-10 ISSN 2071-1050
 3. HAWRYSZ L., KOZEL R., VILAMOVA S.: Key factors of mystery e-mail customer [w:] Conference Proceedings of the 3rd International Scientific Conference „Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business“; J. Dzuričková, S. Beslerová (EDIT.) Wyd. University of Economics in Bratislava; Kosice 2016 str. 1-6; 0,5 ark. Wyd. / całość: str. 170; 8,5 ark. Wyd. ISBN 978-80-225-4163-3
 4. HAWRYSZ L., KOZEL R., VILAMOVA S.: Legal aspects of environmental issues in the czech republic [w:] Ecology, Economics, Education and Lagislation Conference Proceedings; Wyd. STEF92 Technology Ltd; Sofia 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 703-709; 0,5 ark. Wyd./ całość: str. 231, 14 ark. Wyd. ISBN 978-6197105-40-7
 5. HAWRYSZ L.: Crowdsourcing -społeczeństwo sieci [w:] Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym; E. Skrzypek, G. Grela, M. Hofman (RED.); Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet M. Curie-Dkłodowskiej, Lublin 2016 str. 11-21 ISBN 978-83-62785-12-0
 6. HAWRYSZ L.: Environmental aspects of csr reporting in polish chemistry sector enterprices listed on the Warsaw stock exchange [w:] 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Book 5. Ecology, Economics, Education and Legislation, Conference Proceedings. Volume III. Environmental Economics, Education & Accreditation in Geoscience; Wyd. STEF92 Technology Ltd.; 2016 str. 193-200, 0,5 ark. Wyd. ISSN 978-619-7105-67-4
 7. HAWRYSZ L.: Quality measurements in public sector organisations [w:] British Journal of Economics, Management & Trade; Wyd. SCIENCEDOMAIN international; 2016 str. 1-7 ISSN 2278-098X
 8. HAWRYSZ L.: Rola menedżerów w zarządzaniu zmianą w organizacjach sektora publicznego [w:] Zarządzanie ryzykiem i zmianami w organizacji; E. Skrzypek (RED.); Wyd. Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, UMCS Lublin; Lublin 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 273-280; 0,5 ark. Wyd. / całość: str. 334, 17 ark. Wyd. ISBN 978-83-62785-02-5
 9. HAWRYSZ L.: Social aspects of CSR reporting in Polish banks listed on the Warsaw stock exchange [w:] Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism; Wyd. STEF92 Technology Ltd, Bułgaria 2016 str. 587-594 ISBN 978-619-7105-75-9
 10. HAWRYSZ L.: The condition and perspectives of using outsourcing in Public Services [w:] Zarządzanie. Teoria i Praktyka; Nr 4(14)/2015; Wyd. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 2015 (nie wykazano wcześniej) str. 27-34 ISSN 2081-1586

2015

[1] HAWRYSZ L., HYS K., KOZEL R., VILAMOVÁ Š.: Customer service systems in the context of international studies: Mystery e-mail/website visits; Technical University of Košice, Košice 2015 s. 128/ 6 ark. Wyd. 978-80-553-2258-2
[2] HAWRYSZ L.: Centra usług wspólnych w sektorze publicznym w Polsce [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Nr 5/2015 str. 50-57 0860-6846
[3] HAWRYSZ L.: Determinanty jakości w kontekście skuteczności na przykładzie organizacji sektora publicznego [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa; Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Nr 4/2015 str. 42-52 0860-6846
[4] HAWRYSZ L.: Equal opportunities in the concept of corporate Social responsibility. A case study of public sector entities [w:] Proceedings from international scientific conference Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries, I. Ubrežiová, D. Lančarič, I. Košičiarová (EDIT.), Pub. Department of Management, Faculty of Economy and Management, Slovak University of Agriculture; 2015 str. 128-135/ 0,5 ark. Wyd. 978-80-552-1432-0
[5] HAWRYSZ L.: E-usługi publiczne [w:] Zeszyty Naukowe Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy- Społeczeństwo informacyjne, Uniwersytet Rzeszowski, 2015 str. 204-212 1898-5084
[6] HAWRYSZ L.: Rola organizacji sektora publicznego w społecznej odpowiedzialności [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Uniwersytet Ekonomiczne we Wrocławiu, Nr 378/2015 str. 255-263 1899-3192
[7] HAWRYSZ L.: The Managers’ Influence On The Workers’ Engagement – A Case Study Of Public Sector Workers [w:] Manager; Faculty of Administration and Business, University of Bucharest; 2015 str. 19-29/ 0,5 ark. Wyd. 1453-0503

2014

[1] HAWRYSZ L, HYS K.: Communication channels of middle managers and non-managers in public sector organisations in Poland, International Journal of Contemporary Management, 13 (2) 2014, str. 72-85/14, ISSN 1643-5494
[2] HAWRYSZ L. (AUT.): Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania, Difin, Warszawa, 2014 ss. 276/ ok. 14 a. w. ISBN 978-83-7641-988-6
[3] HAWRYSZ L., HYS K.: Semantic differential as an assessment tool of (dis)advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland, Chinese Business Review, no.1 /2014, str. 42-52/11 ISSN 1537-1506
[4] HAWRYSZ L., HYS K.: System interdisciplinary understanding, Organizacja
i Kierowanie, Nr 1B(160), 2014 s. 95-115 ISSN 0137-5466
[5] HAWRYSZ L.: Jakości w kontekście skuteczności na przykładzie organizacji sektora publicznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, nr 12/2014, str.84-91/8 ISSN 0860-6846
[6] HAWRYSZ L.: Communication as a determinant of an effectiveness of the implementation of management system based on the quality, [w:] Advanced Research in Scientific Areas, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Vol. 3, Issue 1, 2014, ss. 4/ok. 50 a. w./(0,5 a. w.), str. 41-44 ISSN: 1338-9831
[7] HAWRYSZ L.: Dzielenie się wiedzą w organizacjach sektora publicznego, [w:] Wpływ wiedzy na sukces organizacji w nowej gospodarce, E. Skrzypek (RED.), Wydawca Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Lublin 2014, ss.8/16 a. w./(0,5 a. w.)/ str.71-78, ISBN 978-83-62785-69-8
[8] HAWRYSZ L.: Ewolucja modelu CAF, [w:] Identyfikacja współczesnych wybranych wyzwań w zarządzaniu organizacjami w środowisku realnym i cyfrowym, J. Foltys, M. Adamska (RED.), 2014 ss.11/13 a. w./(0,5 a. w.)/ str. 79-89, ISBN 978-83-64056-72-7
[9] HAWRYSZ L.: Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacjach sektora publicznego o różnej wielkości, Marketing i Rynek, nr 5/2014, str. 993-1000/8, ISSN 1231-7853
[10] HAWRYSZ L.: Quality in strategy, mission and vision of the public sector entities [w:] Developmental challenges of the economy and enterprises after crisis, J. Kaczmarek, K. Kolegowicz (EDIT.), Departmrnt of Economics and Organization of Enterprices, Cracow University of Economics, Cracow 2014, ss.7/ całość 33 a. w./ (0,5 a. w.)/ str. 183-189, ISBN 978-83-62511-73-0

2013

 1. HAWRYSZ L., HYS K.: CSR versus PR analiza zmiennych wiodących, Polityki Europejskie [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, ZNPO, F i M, SGGW, No. 9(58)/2013 str. 209-219 ISSN 2081-3430
 2. HAWRYSZ L., HYS K.: Orientacja pro-jakościowa przedsiębiorstw w Polsce kontekście krajów europejskich [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Nr 7[762]/13 str. 88-97 ISSN 0860-6846
 3. HAWRYSZ L., HYS K.: Process-oriented management in public and private sector [w:] China-USA Business Review, No. 9/2013 str. 903-910 ISSN 1537-1514
 4. HAWRYSZ L., HYS K.: Procesy dla partycypacji obywateli [w:] Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, W. Kieżun, J. Wołejszo, St. Sirko (RED.), Akademia Obrony Narodowe, tom 1, Warszawa 2013 str. 114-124 (1/2 ark. wyd.)/ (ss.542) całość ark. Wyd. ISBN-978-83-7523-264-6
 5. HAWRYSZ L.: Formation of the quality maturity of a public sector organisation – preliminary results of research [w:] Maturity Management, E. Skrzypek (EDIT.), Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie- Skłodowska, Lublin 2013 str. 31-39, (1/2 ark. Wyd.) /ss. 236 ISBN 978-83-62785-51-3
 6. HAWRYSZ L.: Patronage vs. implementation of the Corporate Social Responsibility (CSR) concept in the public sector, Advanced Research in Scientific Areas, EDIS - Publishing Institution of the University of Zilina, Vol. 1, Issue 1, 2013 (1/2 ark. Wyd.)/ całość ark. Wyd. ISSN: 1338-9831
 7. HAWRYSZ L.: The role of public sector's organisation in CSR, Conference Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013. Hradec Kralove: MAGNANIMITAS. Vol. IV, 2013 str. 133-139, (1/2 ark. Wyd.) /ss.4384 całość ark. wyd. ISBN 978-80-87952-00-9

2012

[1] HAWRYSZ L, HYS K.: Jakość w administracji, [w:] T. Sikora, U. Balon (RED.), Determinanty zarządzania jakością życia. Usługi i żywność, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, str. 105-116 (0,5 arkusza wydawniczego), Kraków 2012 - ISBN 978-83-929209-6-0
[2] HAWRYSZ L, HYS K.: Kultura jakości w organizacjach sektora publicznego, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, 10/2011, str. 52-58, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), 2011 - ISSN 0860-6846
[3] HAWRYSZ L, HYS K.: Klient i jego satysfakcja w usługach administracji publicznej, [w:] T. Borys, P. Rogala (RED.), Organizacja na wyniki we współczesnej gospodarce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 265, Wyd. UE we Wrocławiu,  - ISBN 978-83-7695-203-1
[4] HAWRYSZ L, HYS K.: Koncepcja jakości w sektorze publicznym, [w:] E. Kuczmera- Ludwiczyńska (RED.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, str.123-134 (0,5 arkusza wydawniczego), Warszawa 2012 - ISBN 978-83-7378-713-1
[5] HAWRYSZ L, HYS K.: Procesowo zorientowana kultura organizacyjna w organizacjach sektora publicznego, Edukacja ekonomistów i menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, Nr 4(26) - ISSN 1734-087X
[6] HAWRYSZ L, HYS K.: The results of the implementation of quality management tools in the public sector, Organization and Management, Nr 2/2012, str. 23-33 - ISSN 1899-6116
[7] HAWRYSZ L., BALCEREK-WIESZALA A.: Zaangażowanie Organizacyjne- istota, pomiar i wdrożenie, Prace Naukowe nr 264 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - ISSN 978-83-7695-298-7
[8] HAWRYSZ L., HYS K.: (Dis)Advantages of quality management systems in the light of credited certification bodies in Poland, [in:] E. Skrzypek (RED.), Integration in Management, Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie- Skłodowska, ss. 197-209 (1 arkusz wydawniczy), Lublin 2012 - ISBN 978-83-62785-36-0
[9] HAWRYSZ L., HYS K.: Skutki implementacji narzędzi zarządzania jakością w sektorze publicznym, [w:] Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy, Nr 2(18)/2012, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, str. 23-34, Gliwice 2012 - ISSN 1899-6116
[10] HAWRYSZ L., HYS K.: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu a wybrane Organizacje Społecznej Odpowiedzialność w Polsce, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Nr 4/12, str. 3-17 - ISSN 0860-6846
[11] HAWRYSZ L., HYS K.: Trends In quality development In organizations In Poland and worldwide, [w:] E. Skrzypek (EDIT.), Improving organizations In knowledge socjety, Department of Quality and Knowledge Management Faculty of Economics University of Maria Curie- Skłodowska str. 185-210, (nie wykazane w wykazie za 2011 r.),  Lublin 2011 - ISBN 978-83-62785-09-4
[12] HAWRYSZ L.: Kompetencje kadry kierowniczej sektora publicznego, [w:] D. Kotlorz (RED.), Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy, Wyd. UE w Katowicach, str. 619-635 (1 arkusz wydawniczy), (nie ujęte w wykazie za 2011 r.), Katowice 2011 - ISBN: 978-83-7246-714-0
[13] HAWRYSZ L.: Kompetencje menedżerów klastrów, [w:] Organizacja i Zarządzanie, Kwartalnik Naukowy, Nr 4/(16)2011, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, str. 175-188, (nie ujęta w wykazie za 2011 r.), Gliwice 2011 - ISSN 1899-6116

[14] HYS K., HAWRYSZ L.: Corporate Social Responsibility Reporting, [w:] China-USA Business Review, No. 11/2012, str. 1515-1524, ISBN 1537-1514
[15] HYS K., HAWRYSZ L.: Systemowy obraz organizacji w obliczu paradygmatu systemowego, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, 10/2011, str. 79-92, (nie uwzględnione w wykazie za 2011 r.), 2011 - ISSN 0860-6846

2011

[1] HAWRYSZ L., OLKO SŁ., POLEK-DURAJ K.: Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów, tom 4, Wydawnictwo Instytut Śląski , Opole 2011, s.123, ISBN 978-83-62683-05-5, 978-83-62105-67-0
[2] HAWRYSZ L.: The meaning of the family bonds in the business [w:] Relacje rodzinne i społeczne w kulturze środkowoeuropejskiej i chińskiej, D. Krok, D. Kleinowski- Różycki (RED.),  Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 29-42, ISBN 978-83-61756-58-3
[3] HAWRYSZ L., HYS k.: Trends in quality development in organizations in Poland and worldwide [in:] Improving organizations in knowledge society, E. Skrzypek (EDIT.), University of maria Curie-Skłodowska w Lublinie, Lublin 2011, str. 185-210, ISBN 978-83-62785-09-4

2010

[1] HAWRYSZ L.: Organizational commitment in public sector, w : Entrepreneurship  and innovations, ed. H. Włodarkiewicz- Klimek, Publishing House of Poznan University of  Technology, Poznan 2010, str. 37-48, Publishing House of Poznan University of Technology, ISBN 978-83-7143-923-0, Politechnika Opolska
[2] HAWRYSZ L.: Rola kadry menedżerskiej w procesie kreowania zmian w sektorze publicznym, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, praca zbiorowa pod red. J. Pyki, Katowice 2010, str. 322- 335, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, ISBN 978-83-85587-27-9, Politechnika Opolska
[3] HAWRYSZ L.: Etos urzędnika państwowego, w: Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi, red. naukowa: Adamik A., Matejun M., Zakrzewska- Bielawska A., Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, str. 58- 72, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, ISBN 987-83-7283-351-8, Politechnika Opolska

2009

[1] HAWRYSZ L., HABUDA L.: Polityczny lider [w:] Samorząd terytorialny ale jaki? Pod redakcją Alfreda Lutrzykowskiego, Toruń, 2009, str. 204-220   

[2] HAWRYSZ L., The Atmosphere and attitude to business in different cultures [w:] The Prospects Of Scientific And Economic Collaboration European Union And China In XXI Century. Multi- aspect cooperation the European Union and China. Scientifiv editor Mirosław Dytczak, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, Seria: Studia i Monografie, Z. 249, Opole 2009   

[3] HAWRYSZ L.: CAF jako narzędzie doskonalenia jakości w sektorze publicznym [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Pod redakcją Elżbiety Skrzypek, Tom II, Lublin 2009, str. 279-286   

[4] HAWRYSZ L.: Ewaluacja systemu motywacji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa sektora publicznego [w:] Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa pod red. Jana Pyki, Katowice 2009, str. 311-320   

[5] HAWRYSZ L.: Konsekwencje różnic kulturowych [w:] Ludzie-jakość-organizacja. Miscellanea Oeconomicae. Studia i Materiały, Rok 13, Nr 2/2009. Praca zbiorowa pod redakcją dra inż. Jarosława Prońko, Kielce 2009, str. 245-255   

[6] HAWRYSZ L.: Satysfakcja klienta w sektorze publicznym [w:] Współczesne wyzwania wobec zarządzania. Red. nauk. Joachim Foltys, Maria Uramowa, Lubica Lesakova, Anna Wziatek-Staśko, Uniwersytet Ślaski w Katowicach, Katowice 2009, str. 440-446.

2008
[1]    HAWRYSZ L., WRÓBLEWSKA M.: Kadry menedżerskie na Śląsku Opolskim (wybrane aspekty społeczno- gospodarcze), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. Opole 2008, str.104.
[2]    HAWRYSZ L.: Menedżerowie -właściciele a menedżerowie-mandatariusze. Różnice w postawach, opiniach i pełnionych rolach [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami, pod red. J.Pyki, TNOiK O/Katowice. Katowice 2008, str. 101-111.
[3]    HAWRYSZ L.: Profesjonalizm kadry menedżerskiej [w:] Zarządzanie Organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, pod red A. Glińskiej-Neweś, Dom Organizatora. Toruń 2008, s. 483-492.
[4]    HAWRYSZ L.: Różnice w postawach, opiniach i rolach kadry menedżerskiej podmiotów efektywnych i nieefektywnych ekonomicznie  [w:] Monitorowanie rozwoju regionu – wymiar społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Pod redakcją naukową Krzysztofa Malika. Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu. Tom I. Wydawca: Politechnika Opolska Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Samorząd Województwa Opolskiego, Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Opole 2008. Str. 310-318.
[5]    HAWRYSZ L.: Skuteczny menedżer w warunkach transformacji. Charakterystyka ogólna  [w:] Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju. Red. naukowa Stanisław Szymura, Politechnika Opolska. str. 65-73.
[6]    HAWRYSZ L.: Wizerunek własny. Menedżerowie o sobie, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod red. A. Stabryły, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Kraków 2008, str. 437-445.

2007

[1]    HAWRYSZ L.: Konkurencja i konkurencyjność w opinii menedżerów [w:] Społeczne uwarunkowania zarządzania logistyczno  marketingowego w globalizacji. Pod red. Lidii Sobolak. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2007. Str. 209-218.
2006

[1]    HAWRYSZ L.: Menedżerowie o swoich firmach i zarządzaniu nimi [w:] Koncepcja i narzędzia zarządzania strategicznego, Praca zbiorowa pod red. naukową Marii Romanowskiej i Piotra Wachowiaka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, Str. 119-130.

2005

[1]    HAWRYSZ L., HABUDA L.: Region w roli stymulatora gospodarczego rozwoju po przystąpieniu Polski do Unii [w:] Wiedza jako czynniki międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. naukowa Bohdan Godziszewski. Mirosław Haffer. Marek Stankiewicz. Toruń 2005. Str.123-133
[2]    HAWRYSZ L., HABUDA L.: Transgresyjność decyzji menedżerskich [w:] Przedsiębiorstwo Konkurencyjne. Red. Leszek Pacholski. Stefan Trzcieliński. Poznań 2005. Str. 89-97
[3]    HAWRYSZ L., BERNAT M., NIEDZIELSKI R.: Porównanie efektywności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z efektywnością przedsiębiorstw krajowych na przykładzie Opolszczyzny [w:] Zarządzanie Organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku- od teorii do praktyki. Łódź 2005. Str.127-139

2004


[1]    Hawrysz Liliana, Bernat Maria, Niedzielski Romuald: Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, Porównanie efektywności przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego z efektywnością przedsiębiorstw krajowych na przykładzie Opolszczyzny, [w:] Zarządzanie Organizacjami w świetle wyzwań XXI wieku. Od teorii do praktyki, Łódź 2004, tom 2, s. 10.
[2]    Hawrysz Liliana: Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Struktura majątkowo- kapitałowa sekcji produkcji w latach 1999-2002 w województwie opolskim, Zbiór referatów pod red. nauk. Stanisława Pajączkowskiego i Haliny Węgrzyn, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2004, s. 118-123.
[3]    Hawrysz Liliana: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne w Warszawie, Integracja Polski z Unią Europejską w opinii menedżerów. [w:] Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Tom I. Red. Naukowa R. Knosala, Warszawa 2004, s. 467-474.